doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.

Vzdělání

 • 2005 habilitace v oboru Teologie
 • 1991-1997 doktorské studium na UPS Roma (Th.D.)
 • 1979-1984 magisterské studium

Praxe

 • 2001-dosud – vyučující na CMTF UP Olomouc
 • 1998-2001 – vyučující na KTF UK Praha
 • 1997-1998 – vyučující na TF JU České Budějovice

Odborné zaměření

 • katechetika
 • náboženská pedagogika

Výběrová bibliografie

Monografie

 • POTMĚŠILOVÁ, P., FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M., DŘÍMAL, L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Olomouc: UP, 2015. ISBN 978-80-244-4882-4.
 • Katechetika (spolu s E. Alberichem). Praha: Portál, 2008; 216 stran. ISBN 978-80-7367-382-6.
 • František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže. Olomouc: MCM, 2002. 164 stran. ISBN 80-7266-107-8.

Příspěvky do sborníků, kapitoly v knihách

 • Manželství ve vybraných katechismech v období po 2. vatikánském koncilu. In POLIVKA, J. et al. Povídání o manželství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. ISBN 80-7192-245-5, s. 175 – 191.
 • Pracovní plán vyučovací hodiny náboženství podle Františka Tomáška. Pokus o rekonstrukci na základě analýzy Tomáškova pedagogického díla. In MUSIL, J. V. et al. Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. Olomouc: MCM, 1999, s. 29 – 36.
 • Postava katechety v pojetí Františka Tomáška. In KUBÍN, P. (Ed.). Sborník Katolické teologické fakulty., sv. III. Praha: Karolinum, 2000, ISBN 80-246-0100-1, s. 24 – 40.
 • Pastorační priorita katecheze pokoncilní církve: katechizace dospělých. In KUBÍN, P. a MIKULICOVÁ, M. (Eds.). In omnibus caritas. Sborník KTF UK, sv. IV. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0344-6, s. 117 – 128.
 • Koncil a katecheze: Přelom v chápání katecheze církve vlivem 2. vatikánského sněmu. In OPATRNÝ, A. (Ed.). Kardinál Tomášek a koncil. Sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kardinála Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vat. koncilu. Praha: Pastorační středisko Praha, 2002, s. 53 – 62.
 • Matka Boží a počátky inkulturace víry v Latinské Americe. In VÍCHA, D. (Ed.). Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. Olomouc: VUP, 2004, s. 51 – 54.
 • Katecheze a výuka náboženství – odlišnosti a komplementarita. In Katecheze – realita a vize. Sborník z I. Vědecké katechetické konference. Praha: T. Halama, 2007, s. 9 – 18.
 • Katecheze jako úkol celé farnosti. In Náboženské vzdělávání a katecheze ve farnostech. Sborník z II. Vědecké katechetické konference. Praha: T. Halama, 2007. ISBN 978-80-87082-04-1. s. 25 – 37.
 • Přístupy k Božímu slovu v Bibli v oblasti katecheze. In Fórum pastorálních teologů VII. Olomouc: Studijní texty Centra Aletti, 2008. ISBN 978-80-7412-002-2. s. 105 – 118.
 • Křesťanská iniciace a katecheze. In Křesťanská iniciace. Sborník z III. Vědecké katechetické konference. Praha: T. Halama, 2009. ISBN 978-80-87082-10-2. s. 11 – 19.
 • Katecheze a katechetika po 2. vatikánském sněmu. In O katechezi. Studie DTI HK. Ústí n. Orlicí: Oftis, 2009. ISBN 978-80-7405-061-9. s. 81 – 91.
 • Význam křesťanského pojetí vybraných tradičních hodnot pro společné úsilí o výchovu harmonického člověka. In POSPÍŠILOVÁ, H. (Ed.). Mládež, hodnoty a volný čas. Olomouc : HANEX, 2010, s. 147 – 157.
 • Katecheze jako výchova víry. In Víra. Sborník z VII. Celostátního kongresu katechetů. Praha: T. Halama, 2010. ISBN 978-80-87082-14-0. s. 9 – 16.
 • Křesťanská iniciace: identita, aktéři a jejich vzájemné vztahy. In KOLEKTIV AUTORŮ. Křesťanská iniciace. Praha: T. Halama, 2012. ISBN 978-80-87082-27-0. s. 13 – 22.
 • Katecheze v souvislosti se svátostí křtu. In KOLEKTIV AUTORŮ. Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2012. ISBN 978-80-87648-04-9. s. 97 – 114.
 • Účast dětí na eucharistii. Poznámky z pohledu katechetiky. In AMBROS, P. (Ed.). Tajemství eucharistie. Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. Olomouc: Refugium, 2013. ISBN 978-80-7412-143-2. s. 207 – 220.

Články v odborných (nebo) recenzovaných časopisech

 • Wie wird man heute in Europa Christ? CPB, 2000, roč. 113, č. 3, s. 173 – 177.
 • Iniziare alla fede in Europa: La Repubblica Ceca. Evangelizzare, 2000, roč. XXIX, č. 2, s. 73 – 76.
 • Dimenze zkušenosti v katechezi církve po 2. vatikánském sněmu. Studia theologica, 2002, roč. IV, č. 4, s. 58 – 62.
 • L’idea della castità nell'educazione religiosa di František Tomášek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2002, vol. 4, s. 5 – 11.
 • V jakém smyslu je katecheze církve výchovou víry? Teologické texty, 2002, roč. 13, č. 5, s. 181 – 184.
 • Vliv koncilu na obnovu katecheze. Teologické texty, 2003, roč. 14, č. 1, s. 9 – 13.
 • Katecheze dětí a mládeže v období první Československé republiky. Studia theologica, 2003, roč. V, č. 3, s. 61 – 68. ISSN 1212-8570.
 • O čem vypovídají dějiny katecheze Církve?, Teologický časopis, 2003, roč. I, č. 1, s. 25 – 35. ISSN 1336-3395.
 • Katechizmus ako nástroj katechézy: význam a limity. Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 2004 (Slovensko), roč. IV, č. 1, s. 24-37. ISSN 1335-8081.
 • Dospělý člověk a katecheze církve. Pomoc psychologie vývoje v katechetické práci s dospělými. In Studia Aloisiana. Ročenka Teologické fakulty Trnavské univerzity. Bratislava: TF TU, 2006. ISBN 978-80-7141-559-6, s. 85-95.
 • Cesty k velikonočnímu tajemství. Cesty katecheze: revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku, 2010, roč. II, č. 1, s. 9 – 11. ISSN 1803-7224.
 • Rozhovor s rodiči před křtem dítěte: běžná pastorační záležitost, nebo šance pro katechezi s dospělými? Cesty katecheze, 2011, roč. III., č. 1, s. 17 – 19. ISSN 1803-7224.
 • Svátost biřmování a katecheze. Pokus o přístup z úhlu pohledu katechetiky. Cesty katecheze: revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku, 2012, roč. IV, č. 2, s. 18 – 21. ISSN 1803-7224.

Učebnice a skripta

 • Preventivní systém Dona Boska. Olomouc: VUP, 2013. 42 stran. ISBN 978-80-244-3888-7.
 • Katecheze jako činnost společenství Církve. Olomouc: MCM, 2003. 46 stran. ISBN 80-7266-132-9.
 • Katecheze jako výchova víry. Olomouc: MCM, 2002. 43 stran. ISBN 80-7266-122-1.
 • Katecheze církve jako služba Božímu slovu: Úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. Olomouc: MCM, 2001. 67 stran. ISBN 80-7266-093-4.

Vyučované předměty

 • katechetika
 • katechetická metodologie
 • základy katecheze dětí a dospívajících
 • náboženská pedagogika
 • teorie a praxe vyučování náboženství v církevních školách a v mimoškolním prostředí
 • preventivní systém ve výchově Dona Boska

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)