Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.

Vzdělání

2001–2012: doktorské studium klasické filologie, FF MU Brno (Ph.D.)
1995–2000: magisterské studium klasické řečtiny a latiny FF MU Brno (Mgr.)

Praxe

2001–dosud: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, CMTF UP Olomouc
1999–dosud: výuka na Katedře biblických věd CMTF UP v Olomouci (asistent)
členka Jednoty klasických filologů
členka Patristické společnosti ČR

Odborné zaměření

Zaměřuje se na řeckou patristickou literaturu. Spolupracuje na českém překladu děl Klementa Alexandrijského a na českém překladu Septuaginty.

Vyučované předměty

Vyučuje latinu a novozákonní řečtinu na CMTF UP.

Členství v odborných organizacích

Jednota klasických filologů
Association Internationale d’Études Patristiques
Patristická společnost ČR

Granty

• od r. 2012: centrum excelence GAČR „Historie a interpretace Bible (č. P401/12/G168)
• SIVV CMTF_2011-016 „Mt 5,48 a J 17 v Klementově koncepci připodobnění Bohu“
• Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP Olomouc, výzkumný záměr MŠMT na léta 2005-2011 (č. MSM 6198959202)
• Vnitřní grant CMTF P 3/09 na rok 2009: "Apoštol Pavel a Písmo"
• Vnitřní grant CMTF 2001 "Vydání publikace Přehled novozákonní řečtiny" (nečíslováno)
• Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP Olomouc, výzkumné centrum s podpoou MŠMT na léta 2000-2004 (č. LN00A011)

Publikační činnost

Údaje o publikační činnosti lze najít rovněž v databázi OBD

Komentované překlady

Kniha Ester, překlad Veronika Černušková, úvodní studie a komentář Petr Chalupa, Praha: Vyšehrad, 2016.

Klement Alexandrijský, Stromata VII., překlad a úvodní studie Veronika Černušková, komentář Jana Plátová, Praha: Oikoymenh 2011.

Klement Alexandrijský, Stromata IV., překlad Veronika Černušková, úvodní studie a komentář Miroslav Šedina, Praha: Oikoymenh 2008, str. 156-401.

Klement Alexandrijský, Stromata II.-III., překlad Veronika Černušková (II) a Jana Plátová (III), úvodní studie a komentář Miroslav Šedina, Praha: Oikoymenh 2006, str. 94-337.

Sborníky:

Clement's Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29-31, 2014), edited by Veronika Černušková, Judith L. Kovacs and Jana Plátová, Leiden: Brill, 2016.

Články v odborném periodiku

"The Eclogae Propheticae on the Value of Suffering: Copyist's Excerpts or Clement's Preparatory Notes?", Studia Patristica, vyjde v r. 2017.

"Odkazy na Petrovu apokalypsu v Klementově Výběru z prorockých knih", Studia Theologica, 19-3, 2017, str. 107-137.

"Four desires: Clement of Alexandria and the Sermon on the Mount", in: Veronika Černušková, Judith L. Kovacs and Jana Plátová (eds.), Clement's Biblical Exegesis, Leiden: Brill, 2016, str. 217-258.

"Klement Alexandrijský o smyslu utrpení věřícího", Studia Theologica, 18-2, 2016, str. 59-74.

"Výrazy pro lásku v Septuagintě a Novém Zákoně", Studia Theologica 16-4, 2014, str. 1-40.

"Tři stupně lásky v řeckém jazyce? Výrazy 'milovat' a 'láska' v klasické řecké literatuře a u církevních otců", Studia Theologica, 16-1, 2014, str. 17-45.

"The Concept of eupatheia in Clement of Alexandria", Studia Patristica LXIV: Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011, vol. 14: Clement of Alexandria, The Fourth-Century Debates, vyd. Markus Vinzent, Leuven-Paris-Walpole, MA: Peeters, 2013, str. 87-98.

"Blahoslavená touha. Čtvrté Ježíšovo Blahoslavenství (Mt 5,6) v díle Klementa z Alexandrie", Studia theologica, 50, 2012, str. 19-35.

" 'Be perfect, as your heavenly Father is perfect.' (Matt 5,48) Divine and Human Mercy in Stromateis", The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23 2010), vyd. M. Havrda, V. Hušek, J. Plátová, Leiden-Boston: Brill, 2012, str. 167-183.

"Pojem pistis ve Stromatech Klementa Alexandrijského", Studia theologica, 19, 2005, str. 1-13.

Disertační práce

Interpretace Horského kázání v díle Klementa Alexandrijského, Brno 2012 (is.muni.cz)