Jonová Jitka

PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

vizitka

Narozena v roce 1981.

Bibliografie

Monografie

 1. Domus Correctionis Müroviensis. Korekční dům pro kněze na Mírově (1761-1850), Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2012. 139 s. ISBN 978-80-244-3255-7.
 2. Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého Stolce, Uherské Hradiště: Historická společnost Starý Velehrad, 2013. 125 s. ISBN 987-80-86157-37-5.
 3. František Tomášek, kněz, katecheta, profesor a „ilegální biskup“. Moravské působení Františka Tomáška, Uherské Hradiště Historická: společnost Starý Velehrad, 2014. 120 s. ISBN 978-80-86157-43-6.
 4. Úcta eucharistie mimo mši. Eucharistické kongresy, Uherské Hradiště: Historická společnost Starý Velehrad, 2015. 132 s. ISBN 978-80-86157-46-7.
 5. Theodor Kohn (1845-1915) Kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský, Brno: CDK, 2015, 371s. ISB 978-80-7325-379-0.
 6. Jonová, Jitka - Martinek, Radek (eds.). Liturgické textilie a jejich památková ochrana. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2020. 340 s. ISBN 978-80-244-5867-0.
 7. Martinek, Radek - Jonová, Jitka (eds.). Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2020. 366 s. ISBN 978-80-244-5868-7
 8. Grill Janatová, Markéta - Jonová, Jitka (eds.). Liturgický textil a způsoby jeho prezentace. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2021. 360 s. ISBN 978-80-244-6058-1

Kapitoly v monografii

 1. Pokus o zřízení samostatné německé diecéze se sídlem v Chebu z pohledu zpráv vídeňské nunciatury, In: Zdeněk R. Nešpor, Kristina Kaiserová (Eds.), Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918), Ústí nad Labem: Albis International, 2010, s. 76-85.
 2. Arcibiskup Theodor Kohn a jeho postoj k národnostní otázce, In: Pavel Marek et al., Jan Šrámek a jeho doba, Brno: CDK, 2011, s. 151-161.
 3. „Proč má zrovna to strašné jméno Kohn?“ (Arcibiskup s židovskými předky v národnostních sporech mezi Čechy a Němci), In: Miroslav Kouba, Dagmar Magincová, Ivo Říha (Eds.), Kontexty Propagandy, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, s. 105-114.
 4. Studium moravských alumnů v Římě ve vztahu k papežské koleji Nepomucenum v první polovině 20. století, In: Tomáš Parma (Ed.), Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014, s. 201-232.
 5. Cyrilometodějská jubilea na Velehradě ve druhé polovině 19. století pohledem Svatého stolce, In: Marek Junek (Ed.), Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení, Praha: Univerzita Karlova v Praze a vydavatelství Togga, 2014, s. 31-45.
 6. Vztah olomoucké arcibiskupa Theodora Kohna ke Skaličce u Hranic na Moravě, In: Antonín Kalous, Jan Stejskal, Josef Šrámek (eds.), Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2014, s. 375-386.
 7. Návrat internovaných duchovních do duchovní správy na příkladu biskupa Tomáška – administrátora farnosti Moravská Huzová, In: Jiří Petráš, Libor Svoboda (Eds.), Československo v letech 1954 – 1962, Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015, s. 404-414.
 8. Podíl biskupa Brynycha na zabránění zřízení samostatné německé diecéze v Čechách, In: Petr Polehla (Ed.), 350 let královéhradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, s. 161-173.
 9. Rozvoj péče o les v době episkopátu olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna, In: Václav Matoušek, Tereza Blažková (eds.), Les a industrializace, Togga, Praha 2015, s. 33-45.
 10. Účast Františka Tomáška na II. vatikánském koncilu, In: Jiří Petráš, Libor Svoboda (Eds.), Předjaří. Československo 1963-1967, Praha–České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016, s. 177-187.
 11. Čechy a Morava mezi Vídní a Římem v posledním století habsburské monarchie (1804-1918), In: Tomáš Černušák a kol., Papežství a české země v tisíciletých dějinách, Praha: Academia, 2017, s. 309-353.
 12. František Zapletal (1861-1935). Slovan a Říman, In: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček a kol., Kněžské identity v českých zemích [1820–1938], Praha: NLN, 2017, s. 117-130.
 13. Literární kontakty Antonína Podlahy s českou katolickou modernou: Karlem Dostálem-Lutinovem a Sigismundem Bouškou, In: Marie Ryantová – Kristina Uhlíková – Jakub Formánek – Jitka Císařová (edd.), Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění, Pelhřimov: Arcibiskupství pražské, 2017, s. 139-155.
 14. Výzkum římských pramenů k církevním dějinám "dlouhého" 19. století, In: Jaroslav Pánek a kol., Český historický ústav v Římě: stav a perspektivy ediční činnosti, Praha – Roma: Historický ústav AV ČR – Český historický ústav v Římě, 2018, s. 127-139.
 15. Kněz napravitelný nebo nenapravitelný?, In: Marek Vařeka – Aleš Zářický (eds.), Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu, Ostrava: Ostravská univerzita, 2018, s. 152-159.
 16. Prusko-rakouská válka a bitva u Hradce Králové pohledem Svatého stolce, In: Martin Barus a kol., Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, Hradec Králové: Muzeum východních Čech - Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2018, s. 39-45.
 17. Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820—1918, In: Lukáš Fasora, Miloslav Kunštát, Tomáš W. Pavlíček a kol., Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích, Praha: Nakladatelství Academia, 2018, s. 35-63.
 18. První vatikánský koncil a české země pohledem Svatého stolce, In: Kunštát, Miroslav, Šebek, Jaroslav, Schmoller, Hildegard. (eds.) Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století, Praha: Masarykův ústav a archiv, 2019, s. 163–177.
 19. Jan Hus versus sv. Cyril a Metoděj: česká národní emancipace ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století z pohledu Katolické církve a diplomacie Svatého stolce, In: Kol autorů, Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky, Praha: Historický ústav, 2020, s. 367-374.
 20. Boj proti „modernismu“ v sakrálním umění v době pontifikátu Pia XI. se zřetelem k českým zemím z pohledu papežské diplomacie. In: Michal Sklenář - Kristina Uhlíková - Vít Vlnas (eds.), Josef Cibulka - Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů: Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. 193 – 212.
 21. Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci. In: Peter Majda - Martin Majda (eds.) Duchovné a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly III. FILOZOFIA  TEOLÓGIA SPIRITUALITA SVEDECTVO, Ružomberok: VERBUM - Vydavateľstvo KU, 2021, s. 155 – 167.
 22. Kariéry šlechticů v církvi, šlechtici jako patroni, In: Alena Nachtmannová (Ed.), Kdo vyšívá, nehřeší. Liturgické textilie z darů českých šlechtičen, Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého, 2021, s. 25-44.
 23. The Archdiocese of Olomouc and the Nepomucenum since the Establishment of the College until the year 1950, In: Tomáš Parma (Ed.), Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza, Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, s. 193-202.
 24. L’unificazione dell’Italia dal punto di vista della Chiesa cattolica nei territori boemi, In: Pavel Helan, Marco Moles (Eds), L’Unita’ d’Italia. Un intreccio di storia tra Tevere e Moldava?, Praha: Progetto RC, 2012, s. 60-68.
 25. Bohemia and Moravia between Vienna and Rome in the Last Century of the Habsburg Monarchy (1804-1918), In: Tomáš Černušák a kol., The papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations, České Budějovice: Instituto Storico Ceco di Roma, 2016, s. 233-265.
 26. Attempts to Use the Vernacular Language in the Catholic Liturgy in the Czech Lands in the 1920s. In: Joris Geldhof, Daniel Minch, Trevor Maine (eds.), Approaching the Threshold of Mystery. Liturgical Worlds and Theological Spaces, Theologie der Liturgie, Bd. 10, Hersg. Martin Stuflesser, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2015, s. 166-182.
 27. Laici: cattolico, cittadino di “seconda categoria”; „Ordinati all’internamento,“ In: Testimoni della fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista, a cura di Jan Mikrut, Verona: Gabrielli Editori, 2017, s. 187-206, 303-322.
 28. Das I. Vatikanische Konzil und die böhmischenLänder, In: Kirche, Religion und Politik in Österreich und in der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert, Miroslav Kunštát, Jaroslav Šebek, Hildegard Schmoller (Hg.), LIT-Verlag Wien, 2018, s. 179-195
 29. I vescovi e la situazione pastorale nelle diocesi negli anni 1938 – 1945, In: La Chiesa Cattolica in Europa Centro-Orientale di Fronte al Nazionalsocialismo a cura di Jan Mikrut, Verona: Gabrielli Editori, 2019, s. 237-253.
 30. I sacerdoti imprigionati nel campo di concentramento di Dachau. Testimonianza di Bedřich Hoffmann, In: Perseguitati per la Fede. Le vittime del Nazionalsocialismo in Europa centro-orientale, a cura di Jan Mikrut, Verona: Gabrielli Editori, 2019, s. 249-259.
 31. Giovanni Paolo II e l’episcopato ceco durante le visite papali, In: Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa. Il pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005) e le Chiese in Europa centro-orientale. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyla a cura di Jan Mikrut, Verona: Gabrielli Editori, 2019, s. 263-286.
 32. Der Widerhall der Nationalitätenkonflikte im seelsorgerischen Wirken der katholischen Kirch ezu Beginn des 20. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern, In: Klass-Hinrich Ehlers, Marek Nekula, Martina Niedhammer und Hermann Scheuringer (Hrsg.), Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa. Institutionalisierung und Alltagspraxis, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, s. 51-74.
 33. The reaction to the Fatima events in the Czech print media from the 1930s to 1989, In: Marco Daniel Duarte, Pedro Valinho Gomes (Eds.), Pensar Fátima Leituras interdisciplinares. Volume I. Atas do Congresso Internacional do Centenário de Fátima, Santuário de Fátima 2021, s. 239-250.

Práce publikované v zahraničních recenzovaných vědeckých časopisech

 1. „Blick auf das Sakrament der Firmung und der Zelebrierung der heiligen Messe versus populum in der Korrespondenz von M. Pícha, L. Prečan und S. Braito,“ Ecclesia Orans 27, č. 3 (2010): 301-309.
 2. „The ways of punisching clerics. Episcopal detentions for Priests – A case study of Olomouc Archdiocese in the 19th Century“, Kościół i Prawo 6 (19), č. 1 (2017): 209-225.
 3. „Modification of the Statutes of the Metropolitan Chapter of Olomouc and the Appointment of the Vacant Canons in Connection with the Issue of the Code of Canon Law from 1917“, Kościół i Prawo 7 (20), č. 2 (2018): 9-24.
 4. Mons. František Zapetal und die Gründung des Böhmischen Kollegs später Tschechoslowakischen Kollegs in Rom“, Römische Quartalschrift für Christiliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 116, č. 1-2 (2021): 82-98.

Práce publikované v tuzemských recenzovaných časopisech

 1. „Názory na svátost biřmování a sloužení mše sv. čelem k lidu v korespondenci M. Píchy, L. Prečana a S. Braita,“ Studia Theologica 10, č. 1 [31] (2008): 56-65.
 2. „Olomoucký arcibiskup ThDr. Theodor Kohn ve zprávách vídeňské nunciatury zasílaných Svatému stolci,“ Studia Theologica 11, č. 1 [35] (2009): 43-60.
 3. „Rezignovaný olomoucký arcibiskup Theodor Kohn a jeho pobyt v Ehrenhausenu,“ Studia Theologica 12, č. 2 [40] (2010): 1-19
 4. „Biskupský korekční dům pro kněze na Mírově,“ Historie – Otázky – Problémy. Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství, č. 2 (2009): 149-159.
 5. „Školské zákony v souvislosti s postupným rušením konkordátu z roku 1855,“ E-pedagogium č. 3 (2010): 19-25.
 6. „Kohnův pucflek“. Vztah Josefa Svatopluka Machara a olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna,“ Studia Theologica 13, č. 3 (2011): 42-59.
 7. „Odraz vnímání arcibiskupa olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna v próze 1. poloviny 20. století,“ Bohemica Olomucensia Symposiana 1 (2011): 49-55.
 8. „Obsazování biskupských stolců v Habsburské monarchii na přelomu 19. a 20. století na příkladu olomouckého arcibiskupství po rezignaci arcibiskupa Theodora Kohna,“ Studia Theologica 14, č. 1 (2012): 40-64.
 9. „Studium olomouckých kleriků v Římě na papežské koleji Nepomucenum v první polovině 20. století,“ Studia theologica 14, č. 4 [50] (2012): 62–87.
 10. „Velehradské pouti ve druhé polovině 19. stol. – náboženská nebo politická manifestace?“ Východočeský sborník historický 23 (2013): 307-324.
 11. „Jednání o obsazení arcibiskupského stolce v Olomouci po rezignaci arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hříště z pohledu Svatého stolce“, Studia Theologica 15, č. 3 (2013): 129-149.
 12. „Problematika jmenování a postavení biskupů německé národnosti v českých diecézích pohledem Svatého stolce. Pražská a litoměřická diecéze na přelomu 20. a 30. let 20. století,“ Studia theologica 16, č. 3 (2014): 133-147.
 13. „Působení biskupa Stanislava Zely v Arcidiecézní památkové radě,“ Studia theologica 17, č. 2 (2015): 240-249.
 14. „Arcibiskup sudič. Antiklerikální útoky proti arcibiskupu Theodoru Kohnovi,“ Studia Historica Brunensia 61, č. 2 (2014): 89-100.
 15. „Katolický sjezd v Kroměříži a Olomouci v roce 1901 v kontextu národnostních sporů,“ Historica Olomucensia 48 (2015): 99-109.
 16. „Otázka obsazování uprázdněných kanonikátů olomoucké kapituly v době episkopátu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana,“ Studia theologica 19, č. 1 (2017): 21-44.
 17. „Jednání o obsazení uvolněných kanonikátů olomoucké kapituly ve 30. letech 20. století a úsilí o schválení nových kapitulních stanov,“ Studia theologica 19, č. 4 (2017): 283-302.
 18. „Reforma stanov olomoucké kapituly (1772),“ Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 7, č. 2 (2017): 67-75.
 19. „Kauza Grimmenstein: rezignace olomoucké kanovníka a preláta Grimmensteina na kanonikát a jeho další působen,“ Studia theologica 21, č. 2 (2019): 97-121.
 20. Problematika jmenování pomocných biskupů v olomoucké arcidiecézi na příkladu kanovníka Jana Stavěla z pohledu Svatého stolce, Vlastivědný věstník moravský, roč. 71, č. 4 (2019), s. 338-347.
 21. Církevní památková péče ve druhé polovině 20. století se zaměřením na olomouckou arcidiecézi, Zprávy památkové péče, roč. 82, č. 1 (2022), s. 47-54.

  cizojazyčné

 1. „Privilege “Nobilitatis Natalium” Problem. The Exclusion of Non-noblemen from High Positions in the Church at the Turn of the Twentieth Century,“ Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia 14 (2013): 39-46.
 2. „The Kohn Affair“: Negotiations Between the Holy See and Vienna Regarding the Resignation of Archbishop Theodor Kohn, Czech and Slovak Journal of Humanities, Historica, č. 1, (2014): 93-106.
 3. „Heritage Preservation and Sacred Art After the Second Vatican Council,“ Acta Unviersitatis Carolinae 7, č. 1 (2017): 193-206.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)