Botek Libor

Libor Botek, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1964.

Seznam publikační a vědecké činnosti

Monografie

 • L. Botek, Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa in una visione istituzionale del processo canonico, Pontificia università lateranense, Roma 1996 (doktorská práce)
 • L. Botek, J. Dvořáček, M. Hanuš, Manželské právo v přehledu pro pastorační potřeby Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice, Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2008. 51 s. ISBN 978-80-254-3078-1.
 • L. Paprsteinová, J. Navrátilová, L. Botek, Domácí násilí, Příručka nejen pro pastorační pracovníky, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2019, ISBN 978-80-7566-149-4, (15 %)

Články a kapitoly v monografiích

 • Prameny lidských práv a jejich výkon z pohledu křesťanství. In: HANUŠ J., Křesťanství a lidská práva, CDK Vyšehrad 2002, s. 140 -146.
 • Předpisy České biskupské konference pro řízení ohledně obvinění ze sexuálních trestných činů v Studia Thelogica, ročník XIV, číslo 3 (49), podzim 2012, s. 156 -168, ISSN 1212-8570.
 • Srovnání stanov ekonomický rad farností v diecézích české a moravské církevní provincie v Revue církevního práva, ročník XX, č. 59(3/14), ISSN 1211-1635, str. 37-53.
 • Psychické příčiny jako důvod neplatnosti manželství u církevního soudu v Olomouci v letech 1983-2013 v Studia Thelogica, ročník XVIII, číslo 1 (průběžné 18), jaro 2016, str. 135-149, ISSN 1212-8570.
 • Praktické otázky aplikace motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus v Revue církevního práva, ročník XXIII, č. 67(2/17), ISSN 1211-1635, str. 53-62.
 • Dobro manželů v Amoris Laetitia, v Revue církevního práva, ročník XXV, č. 75(2/19), ISSN 1211-1635, str. 29-41.
 • Trestné činy duchovních v sexuální oblasti z pohledu světského a kanonického práva v Státní zastupitelství, 3/2019, celkově číslo 143, ročník XVI, ISSN 1214-3758, str. 24-31, (spoluautorství s Jiřinou Navrátilovou 50 %).
 • Církevněprávní aspekty Amoris laetitia v J. Šrajer, Amoris Laetitia, Zlom nebo Kontinuita?, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2019, ISBN 978-80-7566-166-1, str. 133-141.
 • Srovnání vývoje právní úpravy ochrany nezletilých a zranitelných osob v sexuální oblasti z pohledu světského a kanonického práva v Soukromé právo, 7-8/2023, ročník XI., ISSN 2533-4239, str. 33-40, (spoluautorství s Jiřinou Navrátilovou 50 %).
 • Změny v trestním právu od vydání CIC/1983 v Revue církevního práva, ročník XXIX, č. 92 (3/23), ISSN 1211-1635, str. 49-67.
 • Řízení o neplatnost manželství před církevním soudem vs. Rozvod před soudem obecnýmBulletin advokacie, 9/2023, ISSN 1210-6348, str. 30-36, (spoluautorství s Ronaldem Němcem a Ondřejem Pávkem 30 %).

Aktivní účast na mezinárodních konferencích

 • Důrazy při vzniku Společné směrnice ČBK a Konferencí vyšších představených v ČR pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve. Mezinárodní konference Propuštění z duchovního stavu, Olomouc, Teologická fakulta, 19.6.2012.
 • Jurisprudence Arcidiecézního a Interdiecézního soudu v Olomouci na kán. 1095 odst. 2 a 3 po roce 1983. XVII. Sympózium kánonického práva, Slovenská společnost kanonického práva, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, 25.-29.8.2014.
 • Mimokodexové trestní a procesní právo. Mezinárodní konference kanonického práva, Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6, 29.-31.10.1018.

Aktivní účast na konferencích

 • Ekonomické rady farnosti v české a moravské církevní provincii. Konference Zkušenosti a budoucí perspektivy – 30 let od platnosti Kodexu kanonického práva, CMTF UP Olomouc, 4. června 2013.
 • Opatření katolické církve v ČR proti zneužívání dětí. Konference Sexuální zneužívání dětí. Interdisciplinární pohled, Boromeum, Vlašská 36, 118 33 Praha 1, 18. ledna 2017.
 • Církevněprávní aspekty Amoris laetita. Konference k Apoštolské exhortaci Amoris laetitia, Význam dokumentu a realizace jeho myšlenek v pastorační praxi, Jihočeské Muzeum, Dukelská 1, České Budějovice, TF Jihočeské univerzity a ČBK, 9.-10.11.2018.
 • Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR a Vademecum Kongregace pro nauku víry ze dne 16. 7. 2020, vybrané části. Seminář z kanonického práva pro pracovníky soudů české a moravské církevní provincie, Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc, 14.9.2020.
 • Rozdíly mezi Vademecum 1.0 a Vademecum 2.0 a jejich promítnutí se do Instrukce ČBK. Mezinárodní konference Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, CMTF UPOL, 25.-26.8.2022.
 • Novela Vos estis lux mundi a její promítnutí do Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR. Svatodušní konference o kanonickém právu pro pracovníky církevních soudů české a moravské církevní provincie, Arcibiskupství Olomoucké, Wurmova 9, Olomouc, 29. 5. 2023.

Uspořádání konferencí

 • Uspořádání konference: Seminář z kanonického práva pro pracovníky soudů české a moravské církevní provincie, Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc, 14. 9. 2020. (s Jiřinou Navrátilovou, spoluúčast 50 %).
 • Uspořádání konference: 12. konference o kanonickém právu pro pracovníky církevních soudů české a moravské církevní provincie, on-line, link, cesnet.zoom.us/j/7882968000, z Arcibiskupství Olomouckého v pondělí dne 24. května 2021. (s Monikou Menke, spoluúčast 50 %).
 • Uspořádání konference: Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, Aula CMTF UP, Univerzitní 22, 771 01 Olomouc, 25.-26. 8. 2022. (s Jiřinou Navrátilovou, spoluúčast 50 %)
 • Uspořádání konference: Svatodušní konference o kanonickém právu pro pracovníky církevních soudů české a moravské církevní provincie, Arcibiskupství Olomoucké, Wurmova 9, Olomouc, 29. 5. 2023. (s Monikou Menke, spoluúčast 50 %)

Významnější přednášky

 • Společná směrnice ČBK a Konferencí vyšších řeholních představených v ČR pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve - význam a aplikace v praxi, přednáška na Studijním dnu pro biskupy a představitele řeholí – sexuální zneužívání v katolické církvi, katolických rodinách, ve společenstvích a zařízeních pro mládež, Arcibiskupství pražské, Sál kardinála Berana, 29.1.2019.

Programy celoživotního vzdělávání:

 • Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi – spoluorganizátor a přednášející, CMTF UPOL, letní semestr ak. roku 2021-22 (s J. Navrátilovou).

Granty

Jako řešitel:

 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2010_005; hl. řešitel: Libor Botek, Svátostná disciplína katolické církve, KCP 2010
 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2011_003; hl. řešitel: Libor Botek, Disciplína svátosti svěcení, KCP 2011
 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2014_010; hl. řešitel: Libor Botek, Vybrané otázky manželského práva, KCP 2014

Jako spoluřešitel:

 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2012_007; hl. řešitel: Damián Němec, Mezinárodní konference Propuštění z duchovního stavu, KCP 2012
 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2012_004; hl. řešitel: Monika MENKE; Trestání mravnostních deliktů duchovních, KCP 2012
 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2013_012; hl. řešitel: Damián NĚMEC; Partikulární právo arcidiecéze olomoucké a diecéze ostravsko-opavské, KCP 2013
 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2016_005; hl. řešitel: Monika Menke, Změny v manželském právu po biskupské synodě 2015, KCP 2016
 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2017_002; hl. řešitel: Monika Menke, Ekumenický rozměr liturgických a kanonickoprávních norem v kontextu církevních dějin, KCP 2017
 • Projekty IGA – Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2018_002; hl. řešitel: Monika Menke, Česká náboženská a kulturní identita s akcentem na sté výročí vzniku Československa, KCP 2018
 • Projekty IGA – Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2023_003; hl. řešitel Monika Menke, 40. výročí promulgace Kodexu kanonického práva v interdisciplinárním kontextu, KCP 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)