Katolická teologie

Program je realizován ve 3 specializacích:

 • Biblická teologie  (zaměřena na studium Starého zákona nebo Nového zákona)
 • Praktická teologie (zaměřena na studium pastorální teologie, spirituální teologie, studium křesťanského Východu, ekumenismus a mezináboženský dialog, katechetiku, církevní dějiny nebo církevní právo)
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie (zaměřena na studium křesťanské filozofie, patrologie, dogmatické teologie, morální teologie, fundamentální teologie nebo liturgické teologie)

 

Charakteristika programu

Doktorský studijní program Katolická teologie je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Předmětem studia je specifické rozvíjení vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v této vědní oblasti a oblastech souvisejících, promýšlení aktuálních výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu s lidmi nejrůznějších kultur a hodnotového zaměření.

 

Specializace Biblická teologie se specificky zaměřuje na hlubší pronikání do křesťanského zjevení na základě biblických knih Starého a Nového zákona a toho, co je s tímto poselstvím spojeno; to zahrnuje systematické vysvětlení pravd křesťanského zjevení, zvažování nových otázek s nimi spojených a jejich předkládání lidem žijícím v různých kulturách.

 

Specializace Praktická teologie se specificky zaměřuje na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti pastorální teologie, církevního práva, církevních dějin, katechetiky, spirituální teologie, ekumenické teologie, mezináboženského dialogu a studia křesťanského Východu.

 

Specializace Systematická teologie a křesťanská filozofie se specificky zaměřuje na systematickou reflexi křesťanského zjevení, jeho pramenů a aplikací v různých oblastech teologie i praxe (fundamentální teologie, dogmatická teologie, morální teologie, liturgická teologie, patrologie a křesťanská filozofie).

Profil a uplatnění absolventa

Znalosti, dovednosti a způsobilosti absolventa jsou dány kvalifikačním rámcem pro doktorské studium katolické teologie, jak je vymezuje apoštolská konstituce papeže Františka Veritatis gaudium (2018), a podléhají kontrole ze strany Agentury pro hodnocení a prohloubení kvality církevních univerzit a fakult (AVEPRO) se sídlem v Římě.

Absolvent prokazuje schopnosti a znalosti vědecké práce v oboru teologie ve třech ukazatelích:

 1. porozumění systému specializací a výzkumným problémům na pomezí vícero oborů katolické teologie;
 2. schopnost rozvíjet a vyhodnocovat koncepty, teorie a metody jednotlivých specializací s ohledem na jejich vlastní vymezení a zároveň jejich zařazení do širší oblasti katolické teologie;
 3. způsobilost získávat nové odborné znalosti k vlastní tvůrčí činností v dané specializaci a ovlivňovat podmínky a souvislosti vzdělávání ostatních v dané specializaci s přesahem na celý obor katolické teologie alespoň v jednom cizím jazyce.

 

Ve výsledku je absolvent schopen navrhovat teoretické koncepce výzkumu a aplikací v dané specializaci se zřetelem na požadavek utváření teologické syntézy. Díky kanonickému charakteru studia (kvalifikační rámec dle Veritatis gaudium a evaluace AVEPRO) může absolvent najít uplatnění na akademických, výzkumných, správních či pastoračních pozicích v rámci celé katolické církve (zpravidla bez nutnosti nostrifikace). Dále získává způsobilost podílet se na základním i aplikovaném výzkumu ve všech typech akademických pracovišť a vysokých školách v oblasti teologie a příbuzných oborů, vyučovat na středních školách, působit v diakonických zařízeních, v liturgických komisích, v oblasti katechetické formace, v orgánech státní správy a v neziskových organizacích. Absolventi studia se mohou uplatnit také v akademické sféře a mohou pedagogicky působit na vysokoškolských pracovištích v ČR i v zahraničí.  

Tvorba studijních plánů

Každý student sestavuje pod vedením svého školitele Individuální studijní plán. Ten se skládá ze čtyř pilířů: doktorandského semináře (práce pod vedením školitele), semináře specializace, specializačních předmětů a dalších povinných a volitelných předmětů.

Studijní povinnosti

Doktorand musí během studia:

 1. získat 240 kreditů podle Individuálního studijního plánu určeného školitelem a schváleného oborovou radou,
 2. složit komisionální zkoušku z živého jazyka (volba z následujících světových jazyků: angličtina, němčina, francouzština, ev. italština) nebo jinak prokázat jazykovou vybavenost (povinný předmět Cizí jazyk),
 3. absolvovat část studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účastnit se na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo mít jinou formu přímé účasti na mezinárodní spolupráci (povinný předmět Zahraniční studijní pobyt),
 4. zpracovat 8 témat jako přípravu ke státní doktorské zkoušce (témata se nesmí krýt s obsahem disertační práce),
 5. vypracovat a obhájit licenciátní práci,
 6. absolvovat státní doktorskou zkoušku,
 7. samostatně napsat dizertační práci v rozsahu alespoň 120 stran, ve které prokáže svou vědeckou schopnost řešit problém a řešení prezentovat; disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění (student je povinen při odevzdání Přihlášky k obhajobě disertační práce nebo nejpozději před samotnou obhajobou předložit na příslušné oddělení fakulty uveřejněné části disertační práce nebo alespoň potvrzení o přijetí těchto výsledků k uveřejnění po schvalovacím lektorském procesu – po uveřejnění práce je pak povinen odevzdat také její vydání),
 8. absolvovat prediskusi disertační práce (povinný předmět Prediskuse disertační práce),
 9. obhájit dizertační práci.

Specializace a kontaktní osoby


BIBLICKÁ TEOLOGIE

V rámci specializace se lze zaměřit na:

 • Starý zákon
 • Nový zákon

PRAKTICKÁ TEOLOGIE

V rámci specializace se lze zaměřit na:

 • pastorální teologii
 • spirituální teologii
 • studium křesťanského Východu
 • ekumenickou teologii a mezináboženský dialog
 • katechetiku
 • církevní dějiny
 • církevní právo

SYSTEMATICKÁ  TEOLOGIE A KŘESŤANSKÁ FILOZOFIE

V rámci specializace se lze zaměřit na:

 • křesťanskou filozofii
 • patrologii
 • dogmatickou teologii
 • fundamentální teologii
 • morální teologii
 • liturgickou teologii

 

Oborová rada a garant programu

doc. Dominik OPATRNÝ, Th.D. (předseda OR KT; garant programu)

doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.

prof. ThDr. Martin Prudký (ETF UK v Praze)

prof. Martin CAJTHAML, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Jana PLÁTOVÁ, Ph.D.

prof. ThDr. Lubomír ŽÁK

doc. Ing. Pavel KOPEČEK, S.L.D.

doc. Mgr. Jaroslav FRANC, Th.D.

prof. Damián NĚMEC, dr

doc. Dr. Michal ALTRICHTER, Th.D.

doc. Dr. Ludvík DŘÍMAL, Th.D.

doc. PhDr. Jitka JONOVÁ, Th.D.

doc. Michal Opatrný, Dr. Theol.  (TF JU v Českých Budějovicích)

Doktorandi

Přehled studentů k 1. 10. 2023:

PRAKTICKÁ TEOLOGIE

 • KUNDL Bohumil  (školitel: doc. RNDr. Adrián Reginald Slavkovský, PhD.)
 • PONÍŽIL František  (školitel: prof. Damián Němec, dr / konzultant: ThLic. Monika Menke, Th.D.)
 • ŠTVERÁK Michal  (školitel: doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.)

SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE A KŘESŤANSKÁ FILOZOFIE:

 • CAHA Aleš  (školitel: doc. Dominik Opatrný, Th.D.)
 • HÖDL Pavel  (školitel: doc. Ing. Pavel Kopeček, S.L.D.)
 • JUHANIAK Marián  (školitel: doc. Ing. Pavel Kopeček, S.L.D.)
 • MARTYNYUK Yuriy  (školitel: doc. Dominik Opatrný, Th.D.)
 • STANĚK František  (školitel: doc. Jana Plátová, Ph.D.)
 • ŽILÁK Milan  (školitel: prof. ThDr. Ľubomír Žák)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)