Nejčastější otázky a odpovědi k navazujícímu magisterskému studijnímu programu Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci:

Středa 7. říjen 2020, 19:13

Nejčastější otázky a odpovědi k navazujícímu magisterskému studijnímu programu Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci:

Jaké jsou podmínky přijetí?

Pro přijetí je potřeba splnit tyto podmínky:

  • V termínu do 25. 10. 2020 podat přihlášku (eprihlaska.upol.cz) a zaplatit poplatek za přijímací řízení ve výši 690 Kč (nejlépe v e-přihlášce platební kartou).
  • Absolvované jakékoliv bakalářské studium (diplom s přiznaným titulem Bc. nebo BcA.) – úředně ověřený diplom je třeba přinést k zápisu do studia – bez ověřeného diplomu není možné přijetí ke studiu a zápis.
  • Absolvovat ústní přijímací zkoušku (uchazeči, kteří podají přihlášku a zaplatí poplatek, budou informováni o zápisu studijním oddělením fakulty prostřednictvím emailu).
  • Absolvovat zápis ke studiu (uchazeči, kteří podají přihlášku, budou informováni o zápisu studijním oddělením fakulty prostřednictvím emailu)

Má studium specializace?

Ano. Studium v tomto programu má dvě specializace: Aplikovaná psychoterapie a Inovace v sociální práci. Specializaci si student nevolí hned při nástupu do programu, ale až po prvním roce studia. Pro volbu specializace je klíčové absolvování dvou seminářů v letním semestru prvního ročníku, které prověří studentovy schopnosti zvládnout jednotlivé specializace.

Jsou studenti programu řádnými studenty vysoké školy?

Ano. Studenti programu jsou řádnými studenty podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách.

V případě kombinované formy studia stát za studenty neplatí zdravotní pojištění. Roli zde nehraje ani věk 26 let, ten pro studium v jiné než prezenční formě nemá žádný význam.

Je kapacita programu omezena? Podle čeho bude rozhodnuto o přijetí?

Kapacita programu je omezena na 25 studentů v prezenční a 25 studentů v kombinované formě. Podmínkou k přijetí je úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Jaká je délka studia?

Standardní dobou studia v tomto navazujícím magisterském studijním programu jsou 3 roky. Maximální dobou studia (nejdelší možnou) je 6 let. Student může v průběhu studia požádat o přerušení studia.

Mohu studium přerušit?

Ano. Za dobu studia můžete studium přerušit až na dva semestry (1 akademický rok). Přerušení může být buď po jednotlivých semestrech (2x za studium jeden semestr) nebo dohromady (1x za studium 2 semestry vcelku).

Proč je program tříletý?

V rámci programu dosáhne absolvent plné kvalifikace sociálního pracovníka. Podle standardů pro přípravu sociálních pracovníků musí být vzdělávání nejméně tříleté. Součástí programu ve specializaci na aplikovanou psychoterapii jsou rovněž rozsáhlé psychoterapeutické výcviky, které vyžadují delší čas ke studiu a nácviku.

Kdy bude probíhat výuka?

Výuka prezenční formy bude soustředěna do posledních dvou dnů v týdnu (s občasnými výjimkami). Výuka kombinované formy bude probíhat v pátky (přednášky) a v soboty (semináře). Přednášky budou probíhat společně pro studenty obou forem.

Na přednáškách není účast povinná, ale je výrazně doporučená.

Je součástí programu praxe?

Ano. Ve 3. – 6. semestru (2. – 3. ročník) bude probíhat praxe, vždy v rozsahu 120 hodin za semestr. Praxe může být vykonávána průběžně během semestru.

Kdy bude k dispozici rozvrh a studijní plán?

Studijní plán bude zveřejněn ve studijní agendě UP (IS STAG) do 25 října 2020. Rozvrh bude k dispozici v době nástupu do studia (předpokládáme začátkem listopadu 2020). V tomto akademickém roce bude harmonogram studia poněkud upraven vzhledem k pozdějšímu nástupu. Je proto třeba počítat s intenzívní výukou v období listopad 2020 – leden 2021.

Je studium bezplatné?

Ano. Studium je řádným studiem v českém jazyce podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách. Za studium se tedy neplatí. Na studenty se však vztahuje povinnost platit poplatky za delší studium, pokud dobu svého studia překročí o více než jeden rok nebo mají za sebou neúspěšné studium jiného navazujícího magisterského studijního programu na vysoké škole v ČR.

Jaký je poplatek za delší studium?

Poplatek za studium se stanovuje ve výši 20.000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia, o které student překročí standardní dobu studia zvýšenou o jeden rok (tedy v případě Aplikované psychoterapie a inovace v sociální práci celkem 4 roky). Do této doby se započítávají rovněž doby všech předchozích neúspěšných studií v ČR v navazujících studijních programech.

Jaké jsou podmínky pro studium zájemců ze Slovenska?

Zájemci ze Slovenska mají stejné podmínky, jako zájemci z Česka. 

Existují poplatky za delší studium i pro neúspěšné studenty slovenských vysokých škol a soukromých vysokých škol?

Ne. Studenti slovenských vysokých škol nejsou evidování v matrice studentů České republiky. Předchozí neúspěšná studia na Slovensku se proto nezapočítávají do doby studia a nevzniká díky nim povinnost platit poplatek za delší studium. Do doby pro stanovení poplatku za delší studium se rovněž nezapočítávají předchozí neúspěšná studia na soukromých vysokých školách v České republice.

Z čeho se skládá přijímací zkouška?

Přijímací zkouška se skládá z ústního pohovoru z doporučené literatury: Nolen-Hoeksema, Susan, Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. vyd. 3., přeprac., Praha: Portál, 2012.

Pozor: poplatek za delší studium se samozřejmě vztahuje na slovenské občany, kteří neúspěšně studovali na veřejné nebo státní vysoké škole v ČR.

Zpět