doc. lic. Damián Němec, dr

damian.nemec@upol.cz

+420 585 637 182

*1960

Vzdělání

2008

habilitace v oboru teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (doc.), habilitační práce: Konkordátní smlouvy Apoštolského stolce s postkomunistickými zeměmi (1990-2007)

2003

doktorát v oboru teologie (dr)., PWT Wrocław (Polsko), disertace: Vývoj České dominikánské provincie v letech 1948 - 1997

1996

licenciát v oboru teologie (lic.), PWT Wrocław (Polsko), licenciátní práce: Vývoj České dominikánské provincie v letech 1908 - 1948

1991 - 2002

postgraduální studium teologie ve specializaci kanonické právo, na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi (Wrocław, Polsko) pod vedením prof. Edwarda Góreckého

1990 - 1991

studium teologie, CMTF UP v Olomouci

1986 - 1990

studium teologie na CMBF v Litoměřicích

1980 - 1986

projektant, Brno

1976 - 1980

studium na Střední odborné škole strojnické v Jedovnicích, okr. Blansko, obor přístrojová a automatizační technika

Praxe

Praxe akademická

2017 (doposud)

člen Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví na Ministerstvu zdravotnictví České republiky

2015 (doposud)

člen vědecké rady časopisu Przegląd Prawa Wyznaniowego (Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Lublin, Polsko)

2013 - 2016

přednášející konfesního práva a majetkového práva v rámci distančního licenciátního kurzu kanonického práva na Akademii kanonického práva na Vranově u Brna

2012 (doposud)

vědecký pracovník Ústavu pro právní otázky náboženské svobody na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě

2012 (doposud)

člen vědecké rady časopisu Ecumeny and Law (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polsko)

2011 (doposud)

člen vědecké rady časopisu Prawo Wyznaniowe (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko)

2011 (doposud)

člen vědecké rady časopisu Kościół i Prawo (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko)

2011 (doposud)

docent katedry církevního práva CMTF UP

2008 (doposud)

vedoucí katedry církevního práva CMTF UP

2007 (doposud)

externí vyučující katedry historie, FF UP Olomouc

2006 (doposud)

člen Vědecké rady CMTF UP

2006 - 2014

proděkan pro organizaci, rozvoj a právní záležitosti a stálý zástupce děkanky CMTF UP

2005 - 2008

pověřen vedením katedry církevního práva CMTF UP

2004 - 2011

odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP

2002 (doposud)

člen (od r. 2006 předseda) Komise pro intelektuální život České dominikánské provincie

1998 - 2004

externí vyučující katedry církevního práva CMTF UP

1996 - 1997

přednášející v rámci doškolování klandestinů (tajně svěcených kněží) pro jejich zapojení do apoštolského exarchátu katolické církve byzantského obřadu (řeckokatolická církev)

1994 - 2010

externí vyučující katedry teorie práva a právních dějin Právnické fakulty UP

1993 - 1996

asistent katedry církevních dějin a církevního práva CMTF UP

1991 (doposud)

lektor církevního práva na Generálním studiu České dominikánské provincie

1991 - 1994

výuka fundamentální teologie na CMTF UP Olomouc

Praxe církevní

2016 (doposud)

poradce Ekonomicko-právní komise České biskupské konference

2014 (doposud)

pomocný biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké

2014 (doposud)

člen výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice

2012 (doposud)

člen Rady pro zdravotnictví České biskupské konference

2012 (doposud)

člen Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice

2007 (doposud)

poradce Tiskového střediska České biskupské konference

2006 (doposud)

člen (od r. 2012 předseda) Liturgické komise České dominikánské provincie

2004 - 2006

člen Liturgické komise České biskupské konference

2003 - 2006

tajemník Překladatelské skupiny liturgických textů při Liturgické komisi České biskupské konference

2003 - 2005

poradce Plenárního sněmu katolické církve v České republice

2002 (doposud)

člen provinční rady České dominikánské provincie

2002 (doposud)

člen Ediční rady České dominikánské provincie

2002 - 2009

člen Komise pro přípravu zasvěceného vdovství při Biskupství plzeňském

2002 - 2004

farář v Praze - Hlubočepích

1998 - 2002

provinciál České dominikánské provincie

1993 - 1998

převor konventu dominikánů v Olomouci

1991-1992

farní vikář u sv. Michala v Olomouci

Odborné zaměření

· právo zasvěceného života;

· oblast vztahů mezi státem a církví, především s katolickou církví, se zaměřením na konkordátní právo;

· podíl na formulaci církevní legislativy, především v oblasti vlastního práva řeholních institutů;

· spolupráce na překladech liturgických textů (Římský pontifikál, Svatební obřady, revize překladu Římského misálu);

· překlady církevních dokumentů (především kanonickoprávní povahy) a příprava na oficiální vydání;

· historické a právní souvislosti života řeholních institutů od r. 1918 do současnosti se zvláštním zřetelem na období komunistické totality;

· právně poradenská činnost pro některé církevní právnické osoby (Česká biskupská konference, Konference vyšších řeholních představených, Biskupství brněnské, jednotlivé řeholní instituty, zvláště ženské).

Členství a funkce v orgánech souvisejících s oborem:

· člen Společnosti pro církevní právo od r. 1992, náhradník pracovního výboru Společnosti pro církevní právo a člen jejího Institutu konfesního práva

· člen mezinárodních kanonistických a právnických organizací: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Řím), Société Internacionale de Droit Canonique et de Législations Réligieuses Comparées (Paříž), International Consortium for Law And Religion Studies [ICLARS] (Milano) a The European Society for History of Law (Brno).

Vyučované předměty

prezenční studium Katolická teologie:

· KCP/PSSV Právo svátostí a svátostin
Doc. Damián Němec, dr

· KCP/PPZSM Personální právo, zvěstovatelská služba, majetkové právo
Doc. Damián Němec, dr; ThLic. Monika Menke, Th.D.

předměty v celouniverzitní nabídce:

· KCP/ČKP České konfesní právo
doc. Damián Němec, dr

kombinované studium Teologické nauky:

· KCP/9PCP Právo pro církevní praxi (povinné pro kandidáty jáhenství)
doc. Damián Němec, dr

· KCP/9ZCP Přehled církevního práva
Mgr. Monika Menke, Th.D.; doc. Damián Němec, dr

· kombinované studium Katechetika:
KCP/8ZCP Základy církevního práva
Mgr. Monika Menke, Th.D.; doc. Damián Němec, dr

Granty, výběrová bibliografie

Granty

2007

Fond rozvoje vysokých škol, č. 1191/2007 - Právo východních katolických církví (řešitel)

2013 - 2015

Vedecká grantová agentúra Slovenskej republiky, č. 1/2577012 - Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve Slovenskej republiky (zástupce řešitele)

Výběrová bibliografie

Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Countries (1990-2010). [Law and Religious Studies 8]. Leuven - Paris - Walpole, MA: Peeters, 2012. 544 s. ISBN 978-90-429-2519-9

Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990-2008). Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. 544 s. ISBN 978-80-89096-45-9

Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Praha - Kostelní Vydří: Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství, 2006. 215 s. ISBN 80-85929-83-X - 80-7195-065-3

Ryguła, Piotr (ed.). Skutki cywilnoprawne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej. Kraków: Scriptum, 2014. 166 s. ISBN 978-83-64028-22-9; kapitola Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego w czeskim systemie prawnym, s. 115-126

Vývoj nauky církevního práva ve 20. století. In Kubů, Lubomír a kol. Dějiny právní filozofie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 204 s. ISBN 80-244-0466-4; s. 182-194

Moravčíková, Michaela (ed.). Reštitúcie cirkevného majetku. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. 244 s. ISBN 978-80-89096-48-0; kapitola Vývoj zásad uplatněných v návrzích majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v České republice ve světle konkordátních smluv s postkomunistickými zeměmi. s. 143-175

Coglievina, Stella (ed.). Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica. Milano: Vita e pensiero, 2010. XXII + 226 s. ISBN 978-88-343-1869-0; kapitola Repubblica Ceca. s. 123-148

Černušák, Tomáš - Prokop, Augustin - Němec, Damián. Historie dominikánů v českých zemích. Praha: Krystal OP, 2001. 239 s. ISBN 80-85929-50-3; kapitola Česká dominikánská provincie po jejím obnovení v r. 1905, s. 158-239

Vývoj nauky církevního práva ve 20. století. In Kubů, Lubomír a kol. Dějiny právní filozofie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 204 s. ISBN 80-244-0466-4; s. 182-194

The Situation of the Canonical Celebration of Marriage and of the Church Decisions upon Matrimony in the Post-Communist Countries in Europe Especially in the Concordat Agreements. In Kowal, Janusz - Llobell, Joaquín (eds.) Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz. 4 sv., celkem 2434 s. (číslováno průběžně ve všech 4 svazcích). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2010. ISBN 978-88-209-8351-2 (sv. I & II & III), 978-88-209-8352-9 (sv. IV); sv. IV, s. 1033-1054

Das tschechische Gesetz über Eigentumsvergleich mit Kirchen und Religionsgemeinschaften aus dem Jahr 2012. Archiv für katholisches Kirchenrecht. Mit besonderer Berücksichtigung der Länder deutscher Sprache, Paderborn: Ferdinand Schöning, 182. Band, Jahresgang 2013, pp. 161-200, ISSN 0003-9160

Mimořádné způsoby propuštění katolických duchovních z duchovního stavu na základě dokumentů Kongregace pro klérus z let 2009 a 2010. Revue církevního práva, Praha: Společnost pro církevní právo, ročník neuveden, jaro 2012, č. 51 - 1/12, s. 7-22, ISSN 1211-1635

Communicatio in sacris w ustawodawstwie i praktyce Kościoła łacińskiego w Republice Czeskiej. In Krukowski, Józef - Sitarz, Mirosław - Dziub, Krzysztof (eds.) Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła. Lublin: Towarzystwo naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010. 220 s. ISBN 978-83-7306-469-0, 873-83-7702-038-3; s. 101-108

Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech 1948-1989. In Mačala, Pavol - Marek, Pavel - Hanuš, Jiří (eds.). Církve 19. a 20. století v slovenské a české historiografii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 648 s. ISBN 978-80-7325-218-2; s. 573-594

Typologické zařazení smluv mezi Apoštolským stolcem na jedné straně a Slovenskou republikou (2000) a Českou republikou (2002) na straně druhé. Revue církevního práva, [březen 2003,] č. 24 - 1/03, s. 17-26. ISSN 1211-1635

Papež jako patriarcha křesťanského Západu. Revue církevního práva, [říjen 2000,] č. 16 - 2/00. s. 105-119. ISSN 1211-1635

Změny v kodexu kanonického práva. K apoštolskému listu Ad tuendam fidem. Teologické texty, září 1998, roč. 9, č. 4, s. 132-134. ISSN 0862-6944

kompletní bibliografii naleznete v přiloženém souboru