Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.

vizitka

Narozena r. 1966 v Třinci.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2010 : obhajoba disertační práce: Tajemství Ducha svatého podle Františka z Assisi, Antonína z Padovy a Bonaventury z Bagnoregia. Olomouc: CMTF UP 2009. Doktorát z teologie (Th.D.)
 • 2003 – 2009 : CMTF UP, doktorský studijní program, obor Systematická teologie a křesťanská filosofie. Školitel:   Prof. C. V. Pospíšil, Th.D.
 • 1999 - 2000 : Řím, Papežská univerzita Salesiana : kurz Formace povolání k zasvěcenému životu.
 • 2000 : obhajoba licenciátní práce: Il tema della verginità nel pensiero di Gregorio di Nissa. Roma: Pontificio ateneo Antonianum 2000. Licenciát z teologie (Th.Lic)
 • 1997 - 2000 : Řím, Papežská univerzita Antonianum : postgraduální studium, obor Spirituální teologie.
 • 1990 – 1995 :  CMTF UP, magisterský obor Křesťanská výchova.
 • 1993 – 1994 : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (IDVPZ) v Brně,  Specializační studium  a atestace v oboru Intervenční radiologie.
 • 1988 – 1990 : Střední zdravotnická škola v Olomouci, pomaturitní nástavbový obor Radiologický laborant.
 • 1984 – 1989 : Tajné studium teologie u ThDr. J. Zvěřiny.
 • 1986 : Tajný vstup do řádu; 1986-1994 : studijní a formační průprava v rámci řeholního institutu.
 • 1981 – 1985 : Gymnázium Třinec.

Praxe

 • říjen 2015 – dosud: proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání na CMTF UP
 • září 2014 – říjen 2015: proděkanka pro organizaci a rozvoj na CMTF UP
 • 2011 – dosud: externí vyučující na Vyšší odborné škole sociální Caritas v Olomouci, přednáší Křesťanské základy sociální práce.
 • 2001 – dosud: CMTF UP, odborná asistentka na Katedře pastorální a spirituální teologie.
 • 2001 – dosud: Institut františkánských studií (IFS) v Praze a Olomouci, přednáší Vybraná témata z františkánské spirituality.
 • 2005 – dosud : Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka: je členkou Generální rady – podílí se na vedení a správě.
 • 2000 – 2001 :  CMTF UP, externí vyučující Katedry pastorální a spirituální teologie.
 • 2000 – 2001 : Centrum Aletti, Olomouc, knihovnice
 • 2000 – 2005 : Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka: pověřena celkovou koordinací řádové  formace.
 • 2000 – 2005 : Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka: vede pracovní skupinu připravující vydání nových řádových Konstitucí.
 • 1995 – 1997, 2000 – 2005 : Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka: zodpovídá za studium a formaci v post-noviciátě  (juniorát).
 • 1994 – 1997 : Střední zdravotnická škola v Olomouci: vyučuje Křesťanskou výchovu a Křesťanskou zdravotnickou etiku.
 • 1995 - 1997 : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně (IDVPZ), Katedra radiologie a nukleární medicíny: přednáší Metody invazívní radiologie.
 • 1990 - 1997 : Radiologická klinika Fakultní nemocnice v Olomouci, radiologický laborant.
 • 1985 - 1986 : Tesla Třinec, dělnice.

Odborné zaměření

 • studium teologie, spirituality a forem zasvěceného života (počátky mnišství, spiritualita pouště)
 • teologie a spirituality životních stavů
 • studium františkánské spirituality a mystiky a jejich přínos pro křesťanskou spiritualitu
 • studium pneumatologie a teologie spirituální ve vzájemných souvislostech

Vědecká a badatelská činnost - granty

 • 2013–2014 : Účast na projektu Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • 2011 : Projekt Františkánská pneumatologie a spiritualita 13. století v rámci Studentské grantové soutěže na UP v Olomouci.
 • 2009 : Rozvojový projekt Zvýšení konkurenceschopnosti CMTF UP v nabídce žádaných NMgr. oborů k realizovaným bakalářským oborům.
 • 2003 : Vnitřní grant CMTF UP  Četba v procesu formace
 • 2002 : Vnitřní grant CMTF UP  Iniciace do duchovního života a duchovní rozlišování
 • 2001 : Vnitřní grant CMTF UP  Duchovní rozlišování

Výběrová bibliografie

 • Cincialová, M.L. Il tema della verginità nel pensiero di Gregorio di Nissa. Roma: Pontificio Ateneo Antonianum, 2000.
 • Cincialová, M.L.  Tajemství Ducha svatého podle Františka z Assisi, Antonína z Padovy a Bonaventury z Bagnoregia. Olomouc: Vydavatelství UP, 2011. 300s. ISBN 978-80-244-2916-8.
 • Cincialová, M.L. Jak ´číst´ vůli Boží, in: Cincialová, M.L. (ed.) Četba v procesu formace. Olomouc: Refugium, 2003. 111s. (ss. 84-99 ). ISBN 80-86715-13-2.
 • Cincialová, M.L. Otázka mariánské spirituality a mariánské úcty v dokumentu Matka Páně, in: Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. Akta ze sympozia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16.09.2003. Olomouc: UP, 2004. ss. 59-64 (6 s.). ISBN 80-244-0787-6.
 • Cincialová, M.L. Téma cesty světců a jeho význam pro řeholní formaci. In M. Altrichter et al. Studijní texty ze spirituální teologie III: Naši nebeští přátelé. Olomouc: Refugium 2006, s. 53-69. 
 • Cincialová, M.L. Dvojí tvář svatého Antonína. In P. R. Beneš, P. Hlaváček, C.V. Pospíšil et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím (Europaeana Pragensia 1 – Historia Franciscana III.), Praha (FF UK & nakl. Filosofia) 2009.  267s. (82-109).
 • Cincialová, M.L. Františkánské kerygma. In M. Altrichter (ed.). Studijní texty ze spirituální teologie IV: Duchovní život a kerygma. Olomouc: Refugum 2010, s.40-51.
 • Cincialová, M.L. František z Assisi a Duch svatý. In Fórum pastorálních teologů IX. Kontext jako výzva. Olomouc: Refugium 2011. s. 153-252. ISBN 978-80-7412-092-3.
 • Cincialová, M.L. Prvky ženské spirituality v listech svaté Kláry Anežce České. In M. Šmied, F. Záruba (ed.), Svatá Anežka a velké ženy její doby. Praha: UK 2013, s. 125-133. ISBN 978-80-7422-242-9.
 • Cincialová, M.L. Eucharistie ve františkánské spiritualitě. In P. Ambros (ed.). Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. Olomouc: Refugium 2013, s. 271-287. ISBN 978-80-7412-143-2.
 • Cincialová, M.L. Duchovní otcovství-mateřství jako účast na otcovství a mateřství Božím. Mezinárodní katolická revue Communio, 4/2002, roč. 6, s. 404–412. ISSN 1211-7668.
 • Cincialová, M.L.Význam trvalé formace zasvěcených osob. Teologické texty, 4/ 2005, roč. 16, s. 149-152.
 • Cincialová, M.L. Nebezpečí vyhoření u zasvěcených osob. In Zasvätený život. Časopis pre reholníkov a zasvätených, 2012/02, s. VI-IX. ISSN 1338-1032.
 • Cincialová, M.L. Křesťanství jako povolání ke kráse. In Dr. František Nosek a král sv. Ludvík IX: sborník z konference Dr. František Nosek – terciář a politik v roce sv. Ludvíka IX.  Praha: SFŘ, 2015, s. 59-64. ISBN neuvedeno.