Master of Public Policy in Education Policy and Community Engagement

Úvodní informace ke kurzu

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (CMTF) a projekt ROMSPIDO nabízí mezinárodně uznávaný kurz Master of Public Policy in Education Policy and Community Engagement (MPP) zakončený obhajobou závěrečné práce a ziskem mezinárodně uznávaného titulu "MPP" uváděného za jménem.

Jednotlivé předměty mezinárodně uznávaného kurzu mají charakter akreditovaných programů celoživotního vzdělávání akreditovaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Účastníci absolvováním jednotlivých předmětů získají zároveň osvědčení o absolvování programu DVPP.

Mezinárodně uznávaný kurz rozšiřuje vzdělání pedagogickým a sociálním pracovníkům zajímajícím se o možnosti vývoje vzdělávací politiky škol a angažování se školy v životě společnosti. Obsahuje předměty zaměřené jak na makro, tak na mikro úroveň, jejichž absolvování má přispět k rozvoji škol a procesů v nich probíhajících. Kurz umožní absolventům účinněji navazovat, příp. efektivně využívat partnerství školy jak s institucemi či organizacemi, tak i s rodiči. Rovněž prohlubuje kompetence k vedení efektivní komunikace uvnitř školy (v rámci pedagogického kolektivu či s žáky), školy s rodiči žáků, příp. školy s partnery na komunální úrovni. Tyto kompetence budou absolventi připraveni dále rozvíjet také u žáků a motivovat je k aktivní účasti na životě vlastní komunity.

Studijní programy Master of Public Policy realizují mnohé celosvětově renomované univerzity, např. Harvard University, University of Oxford, University of Cambridge a další.

Nabízené programy DVPP jsou realizovány v rámci projektu ROMSPIDO a jsou pro účastníky zdarma. Každý účastník po absolvování každého jednotlivého programu obdrží osvědčení.

Zájemci o účast v mezinárodně uznávaném kurzu získají rovněž přístup k elektronickým distančním oporám pro jednotlivé programy a je jim nabízena rozšířená podoba programů ukončená závěrečným kolokviem. Takto absolvovaný program je zároveň splněným předmětem v mezinárodně uznávaném kurzu. Pro absolvování mezinárodně uznávaného kurzu je třeba získat 35 kreditů za povinné předměty, 35 kreditů z nabídky volitelných předmětů. Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce, pro jejíž přípravu mohou účastníci využít konzultace v rámci semináře k závěrečné práci. Za seminář a obhajobu práce získají účastníci celkem 20 kreditů.

Profil absolventa

Absolvent bude připraven na základě kvalifikované analýzy navrhovat procesní i věcné změny ve školách, realizovat je a hodnotit jejich dopad. Bude znát a umět efektivně využít nástroje potřebné k uskutečnění potřebných změny. Bude připraven účinněji pracovat s kolektivem žáků, s rodiči, vedením školy i s širší komunitou. Bude připraven rozvíjet komunitní charakter školy jako vzdělávací i sociální instituce.

Absolventům kurzu bude udělen mezinárodně uznávaný titul "Master of Public Policy", ve zkratce "MPP", uváděný za jménem. Za zkratkou "MPP" lze rovněž uvádět specializaci kurzu nebo označení instituce, jež titul udělila.

Realizátor mezinárodně uznávaného kurzu

Mezinárodně uznávaný kurz je realizován na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc.

Mezinárodně uznávaný kurz vznikl jako výstup projektu ROMSPIDO - Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb, číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185. Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v Prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Koordinátor kurzu: PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Kontaktní pracoviště

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Referát celoživotního vzdělání

Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Hradilová, email: kristyna.hradilova@upol.cz, tel.: 585 637 174

Cena programu, harmonogram plateb a přihláška

Cena mezinárodně uznávaného kurzu činí 41.990 Kč včetně DPH.

Pro účastníky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu ROMSPIDO je kurz nabízen za mimořádnou akční cenu 2.990 Kč včetně DPH.

Platba za kurz je realizována ve dvou splátkách. První splátka ve výši 1495 Kč je splatná do 14 dnů od zahájení kurzu, druhá splátka ve výši 1495 Kč je splatná ke dni konání závěrečné zkoušky v kurzu.

Přihlásit se můžete prostřednictvím Portálu ČZV

Pro koho je program určen

Mezinárodně uznávaný kurz Master of Public Policy in Education Policy and Community Engagement je určen především pro pedagogické a sociální pracovníky zabývající se vztahem školy a komunity v širokém kontextu.

Požadavky na účastníky

Podmínkou pro přijetí do kurzu je dosažené vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském stupni v oblasti pedagogických nebo sociálních věd, sociální práce nebo sociální politiky, příp. vysokoškolské vzdělání v jiné oblasti s kvalifikací pedagogického pracovníka podle zákona 563/2004 Sb. v platném znění. Výjimku z dosaženého vzdělání může udělit v odůvodněných případech děkan CMTF.

Způsob přijetí

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhodnocení přihlášky a zaslaných písemných podkladů. Písemné podklady tvoří vyplněná přihláška a úředně ověřená kopie diplomu prokazujícího ukončení vysokoškolského vzdělání.

Časový harmonogram a průběh mezinárodně uznávaného kurzu

Jednotlivé předměty mezinárodně uznávaného kurzu / programy DVPP budou realizovány podle časového plánu, který účastníci obdrží při nástupu do kurzu. Časový plán i místa konání jednotlivých předmětů / programů se budou přizpůsobovat možnostem účastníků i lektorů.

Jednotlivé předměty jsou absolvovány složením závěrečného kolokvia, které má podobu diskuse nad obsahem předmětu. Zkoušející se zaměřují především na schopnost účastníka osvojit si vlastní přístup ke studované problematice a vytváření vlastních originálních řešení.

Standardní dobou studia mezinárodně uznávaného kurzu Master of Public Policy in Education Policy and Community Engagement je 1,5 - 2 roky. V průběhu prvního roku se předpokládá absolvování povinných a povinně volitelných předmětů, v průběhu následujícího půlroku až roku je účastníkem kurzu připravována závěrečná práce a vykonána závěrečná zkouška.

Více informací naleznete v přiloženém souboru

Časový plán