Prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585637120, 588519402
Pracoviště:
Katedra biblických věd
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
5.19
Pracovní zařazení:
profesor
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
středa
10:15–11:45
5.19
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (8. 10. 1990 – 30. 6. 1991)
  • Proděkan (8. 10. 1990 – 30. 6. 1991)
  • Člen VR fakulty (15. 10. 1990 – )
  • Děkan (1. 7. 1991 – 30. 6. 1997)
  • Člen VR UP (1. 1. 1992 – 1. 2. 1995)
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 10. 1995 – )
  • Člen oborové rady (1. 6. 1998 – )
ČLÁNEK
Tichý L. Kolik je apoštolů ? dvanáct, nebo čtrnáct? Katolický týdeník. .
Tichý L. Apoštol Pavel a ‘pravda’. Studia Theologica. 2018.
Tichý L. Kniha Izaiáš v Prvním listu Korinťanům. Studia Theologica. 2018.
Tichý L. Das Gebet im Jakobusbrief. Annali di Storia dell'Esegesi. 2017.
Tichý L. Který biblický překlad je nejlepší? Studia Theologica. 2017.
Tichý L. Der Anfang des Evangeliums. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2016.
Tichý L. Lukáš: historik a evangelista. Studia Theologica. 2015.
Tichý L. The “Gospel” in Gal 1:6-7 Revisited. Novum Testamentum. 2014.
Tichý L. Narativita a teologie u Marka a Lukáše. Studia Theologica. 2013.
TICHÝ L. Jesus and Zacchaeus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
TICHÝ L. The Law of Sin in Romans. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
TICHÝ L. Ztracená ovce (Mt 18,12-14; Lk 15,4-7). Studia Theologica. 2011.
Tichý L. „Svoboda“ v listu Galaťanům. Studia Theologica. 2010.
Tichý L. Biblické argumenty apoštola Pavla v Gal 4,21-31. Studia Theologica. 2009.
Tichý L. Jak správně používat komentáře k Písmu svatému? Katolický týdeník. 2008.
Tichý L. "Láska bez víry?". Studia Theologica. 2008.
Tichý L. Radostné poselství má výsadní postavení. Katolický týdeník. 2007.
Tichý L. Čím nás oslovuje slavnost Zvěstování Páně. Katolický týdeník. 2006.
Tichý L. Kněz a laici. Dialog Evropa XXI. 2006.
Tichý L. Víra v Krista mění vztahy mezi lidmi. Katolický týdeník. 2006.
Tichý L. Zlí vinaři (Mk 12,1-12 par.). Studia Theologica. 2006.
Tichý L. Kolik je apoštolů ? dvanáct, nebo čtrnáct? Katolický týdeník. 2005.
Tichý L. Tzv. passivum divinum v Novém zákoně. Studia Theologica. 2005.
Tichý L. Apoštol Pavel opěvuje lásku. Studia Theologica. 2004.
Tichý L. Co je to podobenství? Studia Theologica. 2004.
Tichý L. Přesnost překladu slov proměňování vína. Katolický týdeník. 2004.
Tichý L. Rozlišuje Pavel tři složky člověka? Katolický týdeník. 2004.
Tichý L. Správné určení hodnot života. Katolický týdeník. 2004.
Tichý L. Vejdou bohatí do Božího království? Katolický týdeník. 2004.
Tichý L. Blahoslavenství Matoušova horského kázání. Studia Theologica. 2001.
Tichý L. Janova Apokalypsa a konec světa. Teologické texty. 2001.
Tichý L. Mt 27,52n a nanebevzetí Panny Marie. Teologické texty. 2001.
Tichý L. Nemoc a nemocní v Novém zákoně. Scripta bioethica. 2001.
Tichý L. Janův Prolog v českém liturgickém překladu. Teologické texty. 2000.
Tichý L. Homilie: Boží hojnost. Katolický týdeník. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
TICHÝ L. Češki i slovački prijevodi Biblije. In . (Eds.) Riječ Božija u riječi hrvatskoj. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog simpozije prigodom 175. obljetnice prvoga hrvatskog tiskanog prijevoda Biblije 1831-2006. 2011.
Opatrný D. Apoštol Pavel a problematika šíření křesťanství v Malé Asii. In Tichý L., Opatrný D. (Eds.) Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
Tichý L. Biblická východiska křesťanské iniciace. Křesťanská iniciace: Sborník III. vědecké katechetické konference. 2009.
Tichý L. Diathéké u apoštola Pavla. Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
Tichý L. Poselství pokoje, míru v pavlovských listech. Apoštol Pavel: "Vím, komu jsem uvěřil.". 2009.
Tichý L. Deus caritas est z pohledu novozákonního biblisty. Mezinárodní konference Deus caritas est - Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku - Charitní idea a hodnotová orientace v zemích transformace - Dokumentace a zhodnocení. 2008.
Tichý L. K čemu je naděje? Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Tichý L. Dei Verbum a interpretace Písma. Sborník Katolické teologické fakulty: svazek IX. 2007.
Tichý L. Napomínání apoštola Pavla. Z plnosti Kristovy. 2007.
Tichý L. Češi a Němci ? vzájemné vztahy v minulosti a budoucnosti. Češi a Němci v nové Evropě ? smíření jako naděje. 2006.
Tichý L. Jan Merell, papyrus P4 a význam novozákonních papyrů dnes. Sborník Katolické teologické fakulty ke 100. výročí narození Prof. ThDr. Jana Merella. 2006.
Tichý L. Verfasser und Entstehungsort des Markusevangeliums. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2006.
Tichý L. . Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia. 2004.
Tichý L. Biblický pohled na problematiku lidí bez domova. Křesťan a bezdomovectví. 2004.
Tichý L. Christ in Paul: The Apostle Paul's Relation to Christ Viewed Through Gal. 2.20. Testimony and Interpretation. Early Christology in Its Judeo-Hellenistic Milieu: Studies in Honour of Petr Pokorný, ed. J. Mrázek - J. Roskovec. 2004.
Tichý L. 'Kvůli lásce raději prosím' (Flm 9a). Mlékem a medem oplývající. 2004.
Tichý L. Otázka postavení Ježíšovy matky v Markově evangeliu. Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
Tichý L. Eucharistie v Novém zákoně. HOJDA J. Eucharistie. Mysterium fidei2002. 2002.
Tichý L. Nové stvoření v pohledu Nového zákona. Apokatastasis nebo apokalypsis? Antické představy o konci světa. 2001.
Tichý L. Novost v Novém zákoně. TWN LOGWN ASFALEIA. Sborník Katolické teologické fakulty UK v Praze. 2000.
Tichý L. Die Bedeutung des PNEUMA für das neutestamentliche Verständnis des Amtes. Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas theologica Cyrillomethodiana. 1999.
Tichý L. Dary Ducha. Kurs pro kněze v rámci přípravy na Velké jubileum roku 2000. 1998.
Tichý L. Kam patří list Židům? EPITOAUTO. Sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného. 1998.
KNIHA - CELEK
Tichý L. List Galatským. 2016.
Tichý L. Chvála lásky: Interpretace a účinky 13. kapitoly Prvního listu Korinťanům. Chvála lásky: Interpretace a účinky 13. kapitoly Prvního listu Korinťanům. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Tichý L. What Do the Variants of î46 Say? Tested on 1 Corinthians and Galatians. The Process of Authority: The Dynamics on Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016.
Tichý L. Buď vůle tvá!“ Ozvěna jedné prosby modlitby Páně v dalších textech Nového zákona. „Zde jsem, abych plnil tvou vůli“. Biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě. 2012.
Tichý L. Svoboda Božích dětí. Pohled evangelií a listů Nového zákona na podstatu a význam svobody. „Zde jsem, abych plnil tvou vůli“. Biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě. 2012.
TICHÝ L. Slovník novozákonní řečtiny. Řecko-český Nový zákon. 2011.
TICHÝ L. Tradice a redakce perikopy o povolání celníka Leviho (Mk 2,13-17). Textový, exegetický a teologický výskum evanjelia podľa Marka. 2011.
Tichý L. Catholic Biblical Theology in the Czech Republic after 1989. Theologie im Osten Europas seit 1989: Entwicklungen und Perspektiven. 2009.
Tichý L. Abrahám u apoštola Pavla. Od Abraháma k nové smlouvě. 2007.
Tichý L. Smlouva v listu Židům. Od Abraháma k nové smlouvě. 2007.
Tichý L. Duch Ježíšův. Duch svatý. Studijní texty Centra Aletti. 2000.
ABSTRAKT
Tichý L. Co oslovilo. Katolický týdeník. 2002.
Tichý L. Diskuse o sapienciálních knihách. Teologický sborník. 2002.
Tichý L. Evangelium a evangelia. K apokryfním evangeliím. Teologické texty. 2002.
Tichý L. Offb 21,1-8 unter besonderer Berücksichtigung der verwandten Traditionen. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2002.
Tichý L. Pojem 'apoštol' v Novém zákoně. Studia Theologica. 2002.
Tichý L. Slovo. Katolický týdeník. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Tichý L. Apoštol Pavel: hlasatel víry a svědek lásky. odborná přednáška pro Českou křesťanskou akademii v Hodoníně. 2008.
Tichý L. Jidášovo evangelium. odborná přednáška pro Moravsko-slezskou křesťanskou akademii v Prostějově. 2008.
Tichý L. Jidášovo evangelium. přednáška pro Moravsko-slezskou křesťanskou akademiii. 2007.
Tichý L. Písmo svaté v liturgii. Překlady liturgických textů. 2007.
Tichý L. Apoštol Pavel o lásce. přednáškový cyklus Křesťanského institutu v Ostravě. 2006.
Tichý L. Biblické překlady staré i nové. Janovo evangelium. Cyklus přednášek v rámci výstavy Bible Česká v Muzeu Vysočiny Třebíč. 2006.
Tichý L. 5. a 6. kapitola Janova evangelia. Biblický kurz ?Na počátku? 2006.
Tichý L. Die Kirche in der Tschechischen Republik. cyklus přednášek o nových zemích EU. 2005.
Tichý L. Řecko v době sv. Pavla. Příprava na cestu po Řecku. 2005.
Tichý L. Politické pozadí novozákonní doby. přednáška pro MSKA Prostějov. 2004.
Tichý L. Vznik knih Nového zákona. přednáška pro MSKA Šumperk. 2004.
Tichý L. Evangelia známá a neznámá. Moravská křesťanská akademie. 2002.
Tichý L. Kdy byla napsána evangelia Nového zákona. ČMoravská křesťanská akademie. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Dominik OPATRNÝ CMF Teologie 2011
Vojtěch BROŽ CMF Teologie 2012
Oldřich SVOBODA CMF Teologie 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.