PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637197, 736603630
Pracoviště:
Katedra křesťanské sociální práce
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
tř. Svobody 8
Místnost:
1.05
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  Vědecká společnost
  • APROZ (člen, 2012-)
  • Česká demografická společnost (člen, 2007-)
  • Společnost sociálních pracovníků České republiky (člen, 2005-)
  Odborná komise
  • přijímací řízení na CMTF (člen, 2010-)
  • státní rigorózní zkoušky v oboru antropologie (člen, 2008-)
  Státnicová komise
  • komise pro písemnou SZZ z TMSP (člen, 2012-)
  • komise pro SZZ (člen, 2011-)
  • státní závěrečné zkoušky z pedagogické způsobilosti (člen, 2003-)
  • Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy (člen, 2003-)
  • Pedagogika- sociální práce (člen, 2003-2008)
  Jiné komise a orgány
  • přijímací řízení na PdF (předseda, 2009-2009)
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Knausová I. Ověření platnosti Bernsteinovy teorie jazykové socializace v českém prostředí. Ověření platnosti Bernsteinovy teorie jazykové socializace v českém prostředí. 2003.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Hřivnová M., Kopecký M., Knausová I., Vařeková R. Výživa jako součást životního stylu budoucích učitelů. In Řehulka E., Reissmannová J. (Eds.) Současné trendy výchovy ke zdraví. 2013.
  Knausová I. Sociální aspekty edukační práce učitele s dnešními žáky. In Dopita M., Čech T. (Eds.) Etika ve vědách o výchově /CD-ROM/. 2010.
  Knausová I. Sociálně-pedagogické aspekty zdraví dětí z rodin s nízkou sociokulturní úrovní. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
  Skarupská H., Knausová I., Kopecký M. Otázky sociálního zabezpečení seniorů a jejich aktivního zapojení do života společnosti. Pedagogika i jej pogranicza. 2007.
  Knausová I. Problematika jednotlivců a rodin s nízkým sociálním statutem ohrožených sociálním vyloučením. Sborník z I. ročníku konference ?Akční pole sociální práce aneb sociálně-pedagogické otázky současnosti.. 2007.
  Knausová I. Problematika jednotlivců a rodin s nízkým sociálním statutem ohrožených sociálním vyloučením. Sborník z I. ročníku konference "Akční pole sociální práce aneb sociálně-pedagogické otázky současnosti. 2007.
  Knausová I. Problematika jednotlivců a rodin s nízkým sociálním statutem ohrožených sociálním vyloučením.. Sborník z I. ročníku konference "Akční pole sociální práce aneb sociálně-pedagogické otázky současnosti.. 2007.
  Knausová I., Kopecký M., Skarupská H. Problematika zvyšujícího se věku v současné moderní společnosti. Pedagogika i jej pogranicza. 2007.
  Kopecký M., Krejčovský L., Knausová I., Hřivnová M., Navrátilová I., Kabátová H., Majerová J., Dvořáková G. Semilongitudinální sledování vlivu kompenzačního cvičení na velkém míči na držení těla u dětí mladšího školního věku. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
  Knausová I. Úvahy o rozdílných rodinných prostředích a dětech v nich žijících. Sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní účastí Socialia 2006. 2007.
  Kopecký M., Skarupská H., Knausová I. Význam hodnocení biologického věku u dospělé populace z pohledu demografického vývoje současné společnosti. Pedagogika i jej pogranicza. 2007.
  Knausová I. Averze mládeže k autoritám a konformitě a různé druhy manifestace těchto postojů. Sborník z konference s mezinárodní účastí SOCIALIA 2004. 2005.
  Knausová I. Verbální dovednost jako determinující faktor úspěšnosti ve školním i společenském prostředí. Sborník referátů z antropologické konference "Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí". 2002.
  KNIHA - CELEK
  Hřivnová M., Majerová J., Knausová I., Tomanová J., Kopecký M., Kikalová K. Stěžejní aspekty výchovy ke zdraví. Stzěžejní aspekty výchovy ke zdraví. 2010.
  KNAUSOVÁ I. Základy demografie I. studijní opora- texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2008.
  KNAUSOVÁ I. Základy demografie II. tištěná studijní opora, elektronická studijní opora-texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2008.
  Knausová I. Vybrané kapitoly ze sociální politiky. Vybrané kapitoly ze sociální politiky. 2006.
  Goldmann R., Skarupská H., Knausová I., Pitnerová D., Cichá M., Dorková Z. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Skriptum.. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Skriptum.. 2006.
  Knausová I. Vybrané kapitoly ze sociální politiky. Vybrané kapitoly ze sociální politiky. (Texty k distančníhu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 2005.
  Knausová I. Vybrané kapitoly ze sociální politiky. (Text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). Vybrané kapitoly ze sociální politiky. Text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia.. 2005.
  KAPITOLA V KNIZE
  Knausová I. Problematika závislostí. In Hřivnová M. (Eds.) Stěžejní aspekty výchovy ke zdraví. 2010.
  Knausová I. Bernsteinova teorie jazykové socializace ve vzdělávání. SAVICKY, S., HOLKOVIC, L. Psychologicko-spirituálne a filosoficko-edukacne aspekty osobnosti.. 2006.
  ABSTRAKT
  Knausová I. Směry a vývoj současné rodiny. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí SOCIALIA 2006, konané ve dnech 20.-21. 10. 2006 v Hradci Králové.. 2006.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  OPONENTSKÝ POSUDEK
  Knausová I. Čtvrtlíková Markéta: Kouření u dětí na Šumpersku. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
  Knausová I. Janišová Radka: Systém péče o těhotnou ženu a rodičku v Olomouckém kraji. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
  Knausová I. Lebedinská Jana: Životní styl a zdravotní stav dospělé populace na Trutnovsku. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
  Knausová I. Navrátilová Bohumila: Životní styl žáků 2.stupně základních škol na Olomoucku. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
  Knausová I. Novotná Kateřina: Primární drogová prevence na základních školách. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
  KNAUSOVÁ I. Problematika domácího násilí - výzkumné šetření zaměřené na informovanost u pubescentů o tomto jevu. Oponentský posudek diplomové práce Domácí násilí - informovanost u pubescentů. 2009.
  Knausová I. Stebel David: Současná rodina a výchovně vzdělávací proces. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
  Knausová I. Zaťková Veronika: Stresující faktory ve školním prostředí. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
  VEDENÍ PRÁCE
  Knausová I. Komunikační rituály s přihlédnutím ke komunikaci žáků vybraných středních škol. Komunikační rituály s přihlédnutím ke komunikaci žáků vybraných středních škol. 2009.
  Knausová I. Možnosti a zvláštnosti sociální práce s rodinami s nízkým sociálním statusem. Možnosti a zvláštnosti sociální práce s rodinami s nízkým sociálním statusem. 2009.
  Knausová I. Možnosti sociální práce a pomoci pro seniory se zřetelem na dobrovolnickou činnost. Možnosti sociální práce a pomoci pro seniory se zřetelem na dobrovolnickou činnost. 2009.
  Knausová I. Pěstounská péče, současnost a perspektivy - situace v České republice a v zahraničí. Pěstounská péče, současnost a perspektivy - situace v České republice a v zahraničí. 2009.
  Knausová I. Problematika a možnosti sociální práce zaměřené na pracovní uplatnění zdravotně znevýhodněných osob. Problematika a možnosti sociální práce zaměřené na pracovní uplatnění zdravotně znevýhodněných osob. 2009.
  Knausová I. Problematika integrace zdravotně znevýhodněných občanů s ohledem na jejich pracovní uplatnění. Problematika integrace zdravotně znevýhodněných občanů s ohledem na jejich pracovní uplatnění. 2009.
  Knausová I. Problematika osob ohrožených sociálním vyloučením v souvislosti se zadlužením. Problematika osob ohrožených sociálním vyloučením v souvislosti se zadlužením. 2009.
  Knausová I. Problematika sociálního zabezpečení rodin v současné době. Problematika sociálního zabezpečení rodin v současné době. 2009.
  Knausová I. Proměny reprodukčního a rodinného chování v Česká republice. Proměny reprodukčního a rodinného chování v Česká republice. 2009.
  Knausová I. Přístup k otázce etiky povolání u žáků středních zdravotnických škol. Přístup k otázce etiky povolání u žáků středních zdravotnických škol. 2009.
  Knausová I. Riziko a výskyt syndromu vyhoření u učitelů na středních odborných školách a učilištích. Riziko a výskyt syndromu vyhoření u učitelů na středních odborných školách a učilištích. 2009.
  Knausová I. Specifika streetworku - nové metody sociální práce. Specifika streetworku - nové metody sociální práce. 2009.
  Knausová I. Terénní práce s osobami sociálně vyloučenými. Terénní práce s osobami sociálně vyloučenými. 2009.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Administrace v sociální práci KKS/ADSP ZS 2
  Návaznost zdravotní a sociální péče KAZ/BPNZS LS 1
  Návaznost zdravotní a sociální péče KAZ/BKNZS ZS 4
  Posouzení životni situace KKS/PZS ZS 3
  Repetitorium rodinné problematiky KAZ/NKRPQ LS Se 0
  Repetitorium rodinné problematiky KAZ/NKRPQ LS 4
  Sociální politika KKS/SP ZS Se 1
  Sociální politika KKS/6SP ZS 0
  Sociální politika KKS/SP ZS 1
  Sociální práce pro sociální pedagogy KKS/SPSP LS Se 1
  Sociální práce pro sociální pedagogy KKS/SPSP LS 1
  Sociální práce v rodinách KKS/SPRO LS 2
  Základy sociální práce KKS/ZSP LS 1
  Základy sociální práce KKS/ZSP LS Se 1