Cyrilometodějská teologická fakulta má dva nové docenty

Thursday 21 January 2021, 12:34

Ačkoli se oficiální slavnost kvůli COVIDu nekonala, převzali ve středu 20. ledna 2021 z rukou proděkana pro vědu a výzkum doc. Víta Huška dekret docenta pánové Mgr. et Mgr. Jaroslav Franc, Th.D., a PhDr. Tomáš Černušák, Ph.D.

 

doc. Jaroslav Franc

Jaroslav Franc působí na Katedře komunikačních studií CMTF UP a v Institutu interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu. Docentem byl jmenován v oboru teologie.

Mezi jeho odborné zájmy patří spiritualita křesťanského Východu, mezináboženské vztahy křesťanství a islámu, současná spiritualita a nová náboženská hnutí. Věnuje se také dialogu a komunikaci kultur, odlišných náboženských nebo kulturních skupin.

Habilitaci považuje za dlouhodobý proces. „Starobylá a silně provokativní křesťanská myšlenka o zbožštění člověka se stala tématem mé habilitace, abych na ní mimo jiné popsal problematiku srozumitelné nebo nesrozumitelné komunikace mezi odlišnými kulturami. V tomto případě současnou koptskou, ale arabsky psanou teologií křesťanů v Egyptě a mezinárodní anglicky či rusky psanou teologií, která vychází z latinských nebo řeckých pramenů. Stručně řečeno jsem si kladl otázku, zda je možná komunikace kultur a náboženských tradic Východu a Západu. To je totiž také jednou z otázek, kterou si kladou Evropané tváří v tvář postupné migraci do Evropy,“ uvedl Jaroslav Franc.    

 

doc. Tomáš Černušák

Docentem byl jmenován také vědecký pracovník Tomáš Černušák. V současnosti působí v Historickém ústavu Akademie věd ČR v oddělení raného novověku. Vedle toho přednáší na Pedagogické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Doc. Černušák se zabývá různými aspekty rekatolizace a reformy katolické církve v českých zemích a dějinami církevních řádů v době raného novověku. Jeho hlavním úkolem v Historickém ústavu AV je příprava kritické edice korespondence papežského nuncia Carla Caraffy (u císařského dvora ve Vídni byl činný v letech 1621–1628). Součástí této práce je pravidelný výzkum ve vatikánském archivu. Zkoumá také činnost papežských nunciů, tedy stálých diplomatů papeže v uvedeném období.

Docentem byl jmenován v oboru teologie. Jeho habilitační práce se týká církevních dějin raného novověku, na které se dlouhodobě specializuje. „Získání habilitace pro mě znamená důležitý profesní cíl a současně závazek, na jehož základě bych rád dále rozvíjel výzkum v oblasti církevních dějin ve smyslu "dějin věřeného Boha" a s tím související přednáškovou činnost v univerzitním prostředí,“ prozradil Černušák.

připravila: Lenka Peřinová

 

 

Back