PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.

Údaje o vzdělání na VŠ

1994 - ukončení studia Sociologie a Andragogiky na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, udělen titul Mgr.

2003 - ukončení doktorského studijního programu oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, udělen akademický titul doktor (Ph.D.)

2007 - státní rigorózní zkouška ve studijním oboru Pedagogika, udělen titul doktor filosofie (PhDr).

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ

1996 - 1997 VOŠ sociální Caritas Olomouc (vyučující)

1998 - VII/2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy (odborná asistentka)

VIII/ 2010 - dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské sociální práce (odborná asistentka)

Členství ve společnostech:

  • členka Společnosti sociálních pracovníků České republiky
  • členka České demografické společnosti
  • členka Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví

Absolvované kurzy, semináře, výcviky, praxe - výběr:

2003 - výcvik v krizové intervenci

2006 - kurz "Rozvoj kompetencí klienta směřující k uplatnění na trhu práce"

2007 - kurz "Supervize a její využití v pomáhajících profesích"

2010 - kurz SSP ČR "Syndrom vyhoření a supervize"

2004 - stáž v NOPO - Občanská poradna Olomouc

2004 - stáž v Domově pro seniory Olomouc

2011,2,3,4,5,6 - vzdělávací semináře MPSV a dalších organizací zaměřené na problematiku ohrožených dětí, na sanaci rodiny, na transformaci péče o ohrožené děti a jejich rodiny a hodnocení jejich životní situace, na náhradní rodinnou péči

2012 - stáž v Zariadeniu núdzového bývania pre ženy Jozefínum v Dolné Krupé u Bratislavy, Slovenská republika

2015 - pracovní pobyt ve Švédsku - pracovní pobyt v městě Jonkoping ve 3 rodinných centrech, pracovní konzultace s kurátorkou pro mládež

2013 - kurz zaměřený na pěstounskou péči na přechodnou dobu se zaměřením na ranou pěstounskou péči

2016 výcvik v telefonické krizové intervenci

2016 výcvik v chatové krizové intervenci

2004-2008 - funkce poradce v Charitním poradenském centru Olomouc

Březen 2017 - doposud - krizová interventka v nejmenované sociální službě

Publikační činnost

Studijní opory - tištěné:

Knausová, I. Vybrané kapitoly ze sociální politiky. 2. vydání. Olomouc: UP, 2005. ISBN 80-244-1021-4.

Knausová, I. Základy demografie I. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-2171-1

Knausová, I. Základy demografie II. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-2173-5

KNAUSOVÁ, I. Kapitoly z historie sociální politiky. UP, 2011. ISBN 978-80-244-2865-9

Monografie:

Knausová, I. Problémy jazykové socializace. (Ověření platnosti Bernsteinovy teorie jazykové socializace v českém prostředí). Olomouc: Votobia, 2006. ISBN 80-7220-268-5.

Studijní opory - zavěšené v systému Edis:

KNAUSOVÁ, I. Sociální práce s rodinou.

KNAUSOVÁ, I. Teorie sociální práce s rodinami I.

Studijní text:

GOLDMANN, R., KNAUSOVÁ, I., SKARUPSKÁ, H. PITNEROVÁ, D., DORKOVÁ, Z., CICHÁ, M. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1454-6. (kapitoly: Knausová, I.: Sociální politika; Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti; Chudoba jako sociální problém; Dobrovolnictví v současné moderní společnosti; Osobní asistence).

Knausová, I. Bernsteinova teorie jazykové socializace ve vzdělávání. In Savicky, S., Holkovic, L. Psychologicko-spirituálne a filosoficko-edukacne aspekty osobnosti. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006. s. 269-278. ISBN 80-227-2447-5.

KNAUSOVÁ, I. in Hřivnová, M. a kolektiv. Stěžejní aspekty výchovy ke zdraví.

(kapitola - Knausová, I.: Prevence závislostí na návykových látkách a návykovém chování). Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-2503-0.

Aktivní vystoupení + příspěvky na konferencích vydané ve sbornících a recenzovaných sbornících + články v odborných časopisech - VÝBĚR:

Knausová, I. Současná rodina z pohledu manželského poradce. In Sborník z jednání odborného semináře SOCIALIA 98 - Současná rodina. Hradec Králové: Ústav sociálních studií PdF VŠP, Líp, 1999. ISBN 80-902289-4-1.

Knausová, I. Vštěpujeme dítěti úctu k hodnotám druhých? In Sborník z konference s mezinárodní účastí Multikulturní výchova v období globalizace. Olomouc: PdF, Katedra pedagogiky UP, Líp, 1999. ISBN 80-902298-3-3.

Knausová, I. Problémy integrace tělesně postiženého žáka do základního vzdělávání z pohledu konkrétní zkušenosti. In Sborník z konference Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. Brno: MU, 2000. ISBN 80-85615-92-4.

Knausová, I. Klaďme důraz na odpovědné rodičovské chování. In Sborník z mezinárodní konference Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína. Brno: PdF MU, 2000. ISBN 80-902936-0-3.

Knausová, I. Televize jako možný kriminogenní faktor v ovlivňování dítěte. In Sborník z mezinárodní konference Sociální deviace a etika. Olomouc, PdF UP, 1999. ISBN 80-7182-049-0.

Knausová I. Vztahy mezi generacemi očima mladých lidí. In Sborník z konference Psychologické dny Olomouc - Jednota v odlišnosti. Olomouc: FF UP, 2000. ISBN 80-86471-04-7.

Knausová, I. Funkční rodina - dostatečná prevence delikvence mládeže. In Sborník z vědecké mezinárodní konference SOCIALIA 2000 - Mládež a volný čas. Hradec Králové: UHK, 2000. ISBN 80-86471-04-7.

Knausová, I. Sociální opora jako faktor utváření zdravého životního stylu. In Sborník z celostátní konference Úkoly pedagogů při rozvíjení zdravého životního stylu. PdF UP Olomouc, 2000. ISBN 80-244-0363-3.

Knausová, I. Verbální dovednost jako determinující faktor ve školním i společenském prostředí. In Sborník z konference s mezinárodní účastí Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí. Olomouc: UP, 2002, s. 225-228. ISBN 80-244-0596-2.

Knausová, I. Materiální statky a jejich čelní pozice v hierarchii hodnot člověka 21.století. In Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí Problémy a perspektívy filozofických, humanitných a sociálnych vied. Trnava: Trnavská Univerzita, 2002.

Knausová I. Orientacija čelověka na matěriálnyje dostoinstva. In Bulletin ČAR. PdF, Jihočeská Universita, č.16/2002.

Knausová, I. Bernsteinova teorie jazykové socializace a ověřování její platnosti v českém prostředí. In Pedagogická orientace. Brno: ČpdS, 2002. ISSN 1211-4669.

Knausová, I. Sociální práce - setkávání se s "odvrácenou" stranou společnosti. In Sborník z konference Prevence v kontextu sociálních problémů dospělých osob.Olomouc: UP: 2003.

Knausová, I. Averze mládeže k autoritám a konformitě a různé druhy manifestace těchto postojů. In Sborník z mezinárodní konference SOCIALIA 2004. Hradec Králové: UHK, 2005. ISBN 80-7041-247-X.

Knausová, I. Problematika sociokulturně znevýhodněných dětí v současné moderní společnosti. In Sborník z konference s mezinárodní účastí SOCIALIA 2005. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2005.

Knausová, I. Úvahy o rozdílných rodinných prostředích a dětech v nich žijících. In Sborník z konference s mezinárodní účastí SOCIALIA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. ISBN 80-7041-476-6.

Knausová, I. Úvahy o vzdělávání sociokulturně znevýhodněných žáků na základní škole. In e-Pedagogium (on-line), 2006, číslo III.. Dostupné na www: www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_3-2006.pdf, s. 31-36. ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.

Knausová, I. Problematika sociokulturně znevýhodněných žáků. In Vychovávateľ. Bratislava: EDUCATIO, 1/2007. ISSN 0139-6919.

Knausová, I. Problematika jednotlivců a rodin s nízkým sociálním statusem ohrožených sociálním vyloučením. In Sborník z konference Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-244-1665.

Knausová, I. Problematika sociokulturního handicapu žáků na základních školách v současné společnosti. In Naša škola. Bratislava: Vydavatelství Pamiko, 2007.

Knausová, I. Rodina - stálý předmět zkoumání sociální a kulturní antropologie. In Sborník z mezinárodní vědecké konference 1. olomoucké dny antropologie a biologie. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-244-2066-0.

Knausová I. Proměny funkcí rodiny a socializace dětí v minulosti a dnes. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Olomouc: UP, 2007.

Knausová, I., Kopecký, M., Skarupská, H. Problematika zvyšujícího se věku v současné moderní společnosti. In Sborník z konference Pedagogika i jej proranicza. Ratiborz: Wydawmictwo Państwowej Wyzsej Sokoly Zawodowej, 2007. ISBN 978-83-60730-11-9.

Knausová I. Rodina, její proměny, problémy a krize v současné společnosti. In Vašťatková, J. Sborník příspěvků z II. ročníku konference APSP Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-1913-8 (CD-ROM).

Knausová, I. Výzkumné šetření podpory rodičů a podmínek pro školní práci v rodinách žáků osmiletých gymnázií. In Sborník příspěvků z III. ročníku konference APSP. Olomouc: UP, 2009.

KNAUSOVÁ, I. Problematika rodičovského kulturního kapitálu žáka víceletého gymnázia. In Vychovávateľ. Ročník LVIII, č.6/2010. Bratislava: Educatio, 2010. ISSN 0139-6919

KNAUSOVÁ, I. Sociálně-pedagogické aspekty zdraví dětí z rodin s nízkou sociokulturní úrovní. In Recenzovaný sborník z konference II. olomoucké dny antropologie a biologie Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. Olomouc: UP, 2009. ISBN 978-80-244-2454-5.

KNAUSOVÁ, I. Sociální aspekty edukační práce učitele s dnešními žáky. In recenzovaný sborník z mezinárodní konference Etika ve vědách o výchově. Olomouc: UP, 2010. ISBN: 978-80-244-2654-9.

KNAUSOVÁ, I. Problematika procesu sociálního začleňování - možnosti pomoci vyloučeným lokalitám. In recenzovaný sborník Akční pole sociální práce 2010. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-7315-211-6.

KNAUSOVÁ, I. Teorie a praxe sanace rodiny v českém prostředí - kvalitativní sonda do terénní práce s ohroženou rodinou v současnosti. In Sociální práce 1/2011. Brno: AVSP, 2011. ISSN 1213-6204.

KNAUSOVÁ, I. Sanace rodiny a její realizace v praxi terénních sociálních pracovníků v českém prostředí. In Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí Metódy sociálnej práce s rodinou. Bratislava: VŠZaSP Sv.Alžbety, 2012. ISBN 978-80-8132-050-7.

KNAUSOVÁ, I. Informovanost rodičů o současných nástrojích rodinné politiky a jejich využívání v rámci péče o nezaopatřené děti. In Sborník z vědecko-odborné konference s mezinárodní účastí Rodina-výzva pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie. Bratislava: VŠZaSP Sv.Alžbety, 2014.

KNAUSOVÁ, I. Proměny rodinného chování obyvatel České republiky. In Sborník z konference Hradecké dny sociální práce Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. ISBN 978-80-7435-647-6.

KNAUSOVÁ, I. Sonda do problematiky pracovní integrace pečujících osob s využitím případové studie. In Sociální práce 5/2016. Brno: AVSP, 2016. ISSN 1213-6204.