PhDr. Štěpán Martin Filip, Th.D.

Vzdělání

 • 3. 7. 2007 obdržení titulu doctor in Sacra Theologia (Th.D.) na Pontificia Universitas a S. Thoma Aq. (Angelicum) v Římě (po odevzdání vytištěné disertační teze na sekretariátu univerzity)
 • 19. 1. 2006 obhájení disertační teze «Imago repraesentativa passionis Christi»: L´essenza del sacrificio della Messa nella sua parte formale secondo San Tommaso d´Aquino (vedoucí: prof. ThDr. Ambrosius Eszer OP) na téže univerzitě v Římě
 • 1997-2004 doktorandská studia dogmatické teologie na téže univerzitě v Římě
 • 14. 3. 1998 ústní licenciátní zkouška, obhájení licenciátní teze «Imago repraesentativa passionis Christi»: L´essenza del sacrificio della Messa nella sua parte materiale secondo San Tommaso d´Aquino (vedoucí: prof. ThDr. Roberto Coggi OP) a obdržení titulu licenciát teologie (ThLic.) na Studio Teologico Accademico Bolognese – Sezione San Domenico v Bologni, tehdy agregovaném k Pontificia Universitas a S. Thoma Aq. (Angelicum) v Římě
 • 1995-1998 postgraduální teologická studia na téže škole v Bologni
 • 24. 9. 1995 ústní lektorská zkouška, obhájení písemné lektorské práce Concilium oecumenicum & Concilium Tridentinum a obdržení vnitrořádového (dominikánského) titulu lector theologiae
 • 1990-1995 magisterské studium teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého (CMBF UP) v Olomouci
 • 25. 11. 1988 státní rigorózní zkouška v oboru archívnictví na filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (FF UJEP; dnes opět Masarykovy univerzity) v Brně a obdržení titulu doktor filozofie (PhDr.)
 • Červen 1988 státní závěrečná zkouška v oboru archívnictví a obhájení diplomové práce Příspěvek k edici pramenů k dějinám města Brna: Dějiny a listiny dominikánského kláštera v Brně (vedoucí: prof. Dr. Vladimír Vašků) na téže fakultě v Brně
 • 1984-1988 studium archívnictví na téže fakultě v Brně

Praxe

 • 2011-dosud – professore invitato [pozvaný profesor] dogmatické teologie na teologické fakultě Pontificia Universitas a S. Thoma Aq. (Angelicum) v Římě
 • 2004-dosud – lektor dogmatické teologie na domácím studiu trapistického kláštera Matky Boží v Novém Dvoře, agregovaném k Papežskému ateneu Anselmianum v Římě
 • 2000-dosud – odborný asistent dogmatické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (CMTF UP) v Olomouci
 • 1998-dosud – kaplan při kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci
 • 1998-2000 – externí lektor dogmatické teologie na CMTF UP v Olomouci
 • 1988-1990 – samostatný vědecký pracovník ve Státní vědecké knihovně v Brně

Odborné zaměření

dogmatická teologie, zvláště teologická antropologie, eklesiologie a sakramentologie
úvod do teologie (teologická epistemologie)
tomismus

Výběrová bibliografie

«Deitas impassionabilis: Boží netrpnost podle magisteria církve», in Salve, 22 (2012), č. 4, s. 73-103.

«“Takový člověk je převrácený“: Sv. Tomáš Akvinský o (ne)tolerování heretiků», in Salve, 21 (2011), č. 4, s. 57-74.

«Christus passus: Il significato di un´espressione nella dottrina eucaristica di san Tommaso d´Aquino», in Frontiere: Rivista di Filosofia e Teologia, 8 (2011), s. 277-293.

Tomismus čtyřiadvaceti tezí. Praha: Krystal OP, 2010 (Aquinata, 12), 226 s., ISBN 978-80-87183-28-1 (s Tomášem MACHULOU).

«Imago Repræsentativa Passionis Christi: St. Thomas Aquinas on the Essence of the Sacrifice of the Mass», transl. Roger Nutt, in Nova et Vetera: The English Edition of the International Theological Journal, 7 (2009), s. 405-438.

«Zákon Ducha», in Salve, 19 (2009), č. 1, s. 117-131.

«“Significando causant“: Účinnost svátostí podle sv. Tomáše Akvinského», in Šimon MARINČÁK (ed.): Sväté tajomstvá na kresťanskom Východe. Trnava: Dobrá kniha, 2008, s. 55-63, ISBN 978-80-7141-601-2.

«Nadpřirozený smysl pro víru a teologie», in Martin BEDŘICH – Benedikt MOHELNÍK – Tomáš PETRÁČEK – Norbert SCHMIDT (edd.): In Spiritu Veritatis: Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Praha: Krystal OP, 2008, s. 263-274, ISBN 978-80-87183-02-1.

«Melchor Cano a jeho dílo De locis theologicis», in Salve, 17 (2007), č. 4, s. 71-84.

«Teologický pluralismus», Salve , 17 (2007), č. 4, s. 39-51.

«Moderní encyklika proti modernismu aneb Co je dosud platné z encykliky Pascendi Dominici gregis?», in Salve, 17 (2007), č. 3, s. 85-108.

«Užití analogie v teologii», in Petr DVOŘÁK (ed.): Analogie ve filosofii a teologii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, s. 185-213, ISBN 978-80-7325-115-4.

«Imago repræsentativa passionis Christi»: L´essenza del sacrificio della Messa nella sua parte formale secondo San Tommaso d´Aquino. Olomouc – Roma: Matice cyrilometodějská – P.U.S.T. Angelicum, 2007, 280 s., ISBN 978-80-7266-264-7.

«”Imago repræsentativa passionis Christi”: Podstata eucharistické oběti podle sv. Tomáše Akvinského», in Společnost Tomáše Akvinského: Akta, 3 (2006), s. 7-34.

«“L´âme du saint sacrifice de la Messe“ secondo il Padre R. Garrigou-Lagrange OP», in Doctor Angelicus: Annuarium Thomisticum Internationale. Bonn: Nova & Vetera, 2004, vol. 4, s. 127-137, ISBN 3-936741-22-0; in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, vol. 6, s. 5-15, ISBN 80-244-0986-0.

«Redemptor humanae rationis», in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, vol. 5, s. 5-16, ISBN 80-244-0792-2; in PONTIFICIA ACADEMIA SANCTI THOMAE AQUINATIS – SOCIETÀ INTERNAZIONALE TOMMASO D´AQUINO (edd.): Atti del Congresso Internazionale su l´umanesimo cristiano nel III milennio: La prospettiva di Tommaso d´Aquino: 21-25 Settembre 2003. Proceedings of the International Congress on Christian Humanism in the Third Millenium: The Perspective of Thomas Aquinas: 21-25 September 2003. Vatican City: Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis, 2005, t. 2, s. 40-52, ISBN 88-88353-06-2.

«”Nemo theologus nisi philosophus“: Úloha filozofie v teologii podle encykliky Fides et ratio», in Akta Společnosti Tomáše Akvinského, 1 (2001), s. 22-38, ISBN 80-238-8968-0; in Přemysl DVORSKÝ (ed.): Metoděj Habáň a český tomismus. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 127-145, ISBN 80-244-0712-4.

«Tajemství Otce», in Salve, 9 (1999), č. 4, s.16-27.

«K pojmu koncilu obecně a ekumenického koncilu zvláště», in Revue církevního práva, 4 (1996), s. 123-135.

Granty

 • 2011 projekt CMTF: Dějiny české christologie a mariologie 20. století
 • 2010 projekt CMTF: Dějiny české christologie a mariologie 19. století

Vyučované předměty

 • úvod do teologie
 • teologická antropologie a eklesiologie
 • Sv. Tomáš Akvinský, učitel duchovního života