Katedra liturgické teologie

O katedře

Katedra liturgické teologie zajišťuje výuku i výzkum v oblasti křesťanské liturgie, obecných rituálních projevů, liturgické hudby, sakrálního umění a architektury. V současnosti katedra garantuje výuku především pro teologické studijní obory v předmětech zaměřených na průběh, teologii, dějiny a kulturní zakotvení křesťanské liturgie a liturgického zpěvu; pro pedagogické obory pak výuku kulturně-antropologických základů slavení. Výzkum je profilován badatelským zaměřením členů katedry a zahrnuje zejména oblast svátostných celebrací, teologické i architektonické dimenze bohoslužebných prostor, liturgického umění, komparace s jinými liturgickými rodinami, překladů i tvorby liturgických textů a ekumenického rozměru křesťanských bohoslužeb.

Vedoucí katedry

doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

pavel.kopecek@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.15
585637153
525637200, 518631468

Sekretářka katedry

Bc. Marta Zachová

Bc. Marta Zachová

marta.zachova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.21
585637115
konzultační hodiny
pravidelné místnost
pracovní dny 09:00–11:00 5.21 pondělí-čtvrtek
úřední hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 10:00–11:00 5.21
Čtvrtek 10:00–11:00 5.21

Radmila BARTOŇOVÁ

Radmila BARTOŇOVÁ

radmila.bartonova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.21
585637115
úřední hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 08:30–12:00 5.21
Čtvrtek 08:30–12:00 5.21

Externí vyučující

Mgr. Marcel Javora

Mgr. Jan Kupka

Historie katedry

Při obnovení teologické fakulty v roce 1990 byla ustanovena katedra liturgické teologie a začala pracovat. Jejím vedením byl pověřen ThDr. František Kunetka, odborným asistentem se stal Ing. arch. Tomáš Černoušek. Od roku 2018 je jejím vedoucím doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

Výuka a konzultační hodiny

Konzultační a úřední hodiny, jejich aktualizace a případné změny naleznete na Portálu EDIS v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků.

Studijní materiály k vybraným předmětům (zejm. distanční opory) obsahuje Portál EDIS.

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Kvalifikační práce

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete na stránce Dokončení studia.

Pokyny pro zpracování kvalifikačních prací:

  1. Schéma bakalářské/diplomové práce (vyplnění a odevzdání).
  2. Postup zpracování (pravidelné konzultace vedoucího práce, pročíst základní literaturu, vypracovat osnovu práce, jednotlivé kapitoly konzultovat a zapracovat připomínky, odevzdání na doporučení vedoucího práce).
  3. Průběh obhajoby práce: stručné představení práce studentem v rozsahu 5 – 10 min. (volba tématu, prameny, metoda, průběh zkoumání a shrnutí výsledků), reakce na posudky vedoucího práce a oponenta, závěrečná diskuze a zodpovězení otázek členů komise pro obhajobu.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

V případě zájmu o publikace z tohoto fondu se můžete elektronicky obrátit na: doc. Ing. Pavla Kopečka, Th.D. nebo Prof. Dr. Františka Kunetku, Th.D. V jejich konzultačních hodinách je knihovna katedry zpřístupněna.

Je možné se obrátit na sekretářku katedry Martu Zachovou (místnost: 5.21).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)