Katedra liturgické teologie

O katedře

Katedra liturgické teologie zajišťuje výuku i výzkum v oblasti křesťanské liturgie, obecných rituálních projevů, liturgické hudby, sakrálního umění a architektury. V současnosti katedra garantuje výuku především pro teologické studijní obory v předmětech zaměřených na průběh, teologii, dějiny a kulturní zakotvení křesťanské liturgie a liturgického zpěvu; pro pedagogické obory pak výuku kulturně-antropologických základů slavení. Výzkum je profilován badatelským zaměřením členů katedry a zahrnuje zejména oblast svátostných celebrací, teologické i architektonické dimenze bohoslužebných prostor, liturgického umění, komparace s jinými liturgickými rodinami, překladů i tvorby liturgických textů a ekumenického rozměru křesťanských bohoslužeb.

Vedoucí katedry

Univerzitní 22
místnost: 5.15

Konzultační hodiny v portále EDIS


Sekretářka katedry

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

alzbeta.cajthamlova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.05
585637012 585637110
731746319
Konzultační hodiny v portále EDIS

Seznam dalších pracovníků katedry

Univerzitní 22
místnost: 5.16

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 5.15

Konzultační hodiny v portále EDIS


585637152

Univerzitní 22
místnost: 2.05 a

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 4.14

Konzultační hodiny v portále EDIS


Historie katedry

Při obnovení teologické fakulty v roce 1990 byla ustanovena katedra liturgické teologie a začala pracovat. Jejím vedením byl pověřen ThDr. František Kunetka, odborným asistentem se stal Ing. arch. Tomáš Černoušek. Od roku 2018 je jejím vedoucím doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

Výuka a konzultační hodiny

Konzultační a úřední hodiny, jejich aktualizace a případné změny naleznete na Portálu EDIS v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků.

Studijní materiály k vybraným předmětům (zejm. distanční opory) obsahuje Portál EDIS.

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Kvalifikační práce

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete na stránce Dokončení studia.

Pokyny pro zpracování kvalifikačních prací:

  1. Schéma bakalářské/diplomové práce (vyplnění a odevzdání).
  2. Postup zpracování (pravidelné konzultace vedoucího práce, pročíst základní literaturu, vypracovat osnovu práce, jednotlivé kapitoly konzultovat a zapracovat připomínky, odevzdání na doporučení vedoucího práce).
  3. Průběh obhajoby práce: stručné představení práce studentem v rozsahu 5 – 10 min. (volba tématu, prameny, metoda, průběh zkoumání a shrnutí výsledků), reakce na posudky vedoucího práce a oponenta, závěrečná diskuze a zodpovězení otázek členů komise pro obhajobu.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

V případě zájmu o publikace z tohoto fondu se můžete elektronicky obrátit na: doc. Ing. Pavla Kopečka, Th.D. nebo Prof. Dr. Františka Kunetku, Th.D. V jejich konzultačních hodinách je knihovna katedry zpřístupněna.

Je možné se obrátit na sekretářku katedry Zdeňku Nohavicovou (místnost: 5.05).