Katedra křesťanské sociální práce

Aktuality

Report — International Summer School in Refugee Law and Rights
Olomouc, 10-19 of August 2018

The International summer school in refugee law and rights organized during August 10-19, 2018 by the Humanitarian studies section team of KKS at CMTF, springs from a tradition founded in Sarajevo, 2012 by Dr. Selma Porobić and late OBE Prof. Emerita Barbara Harrell-Bond from the University of Oxford. This school is modeled according to international summer schools from Refugee Studies Centre, University of Oxford, initiated by Prof. Emerita Barbara Harrell-Bond in the 1980s as a pioneering academic refugee law training for the humanitarians. From the very start, the summer schools in Sarajevo gathered scholars and professionals from all over the world and earned respectful international reputation. Number of previous reports and archived documentation can be found at www.rrpp-efm.net/cesi/category/activities/

This was the 5th international summer school with the 10-days programme entirely dedicated to refugee legal protection with the European regional focus on the asylum right.

School aim

From its start the schools' primary aim has been to bring together the leading academics and the practitioners in providing the students with a blend of theoretical and practical considerations, illustrating the ever-growing importance of this field in Europe and globally, and focusing the multiple aspects how they can proactively contribute to the refugee protection in their own countries through their future carriers in academia, UN, governmental and nongovernmental organizations, media and other.

Read the Full report

Jmenuji se Kateřina Steinerová, jsem studentkou bakalářského oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce a díky Univerzitě Palackého jsem dostala možnost vyjet na tříměsíční praxi jako stážista Stálé mise České republiky při OSN v Ženevě a nahlédnout do fungování jedné z největších mezinárodních organizací - Organizace spojených národů!

Jaké to je? Jak vypadá humanitární práce na mezinárodní úrovni? Co se zrovna řeší? Co mě překvapilo a čemu bych se raději vyhnula? Co vlastně stážista v OSN dělá? To všechno ti v následujícím měsíci ukážu, provedu tě po Paláci národů, vezmu tě do Ženevy, seznámím tě s velikány OSN a nechám tě nahlédnout do života stážisty.

Jako stážista jsem zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí, a právě k němu většinou putují výsledky mé práce. Protože je mým oborem humanitární práce, byla jsem přiřazená k humanitární agendě v OSN, ale občas navštívím i lidskoprávní program. Většina práce spočívá v účasti na jednáních, zapisování poznámek a z nich vytváření reportu. Vypadá to docela jednoduše co? Ale není! Pro psaní je potřeba osvojit si specifický styl diplomatického psaní - ani moc formální, ani moc uvolněné, ani moc krátké, ani moc dlouhé, s důrazem na důležité body. Shrnout tříhodinovou diskuzi do patnácti řádků dá někdy zabrat! Reporty se píšou v češtině, ale jednání probíhají většinou v angličtině nebo francouzštině, OSN má navíc 6 oficiálních jazyků, takže občas přijde na řadu simultánní překladatel. Hotové reporty se následně posílají na ústředí do Prahy a slouží jako podklad pro další rozhodování ministerstva. I když se to nezdá, stážista nese docela velkou zodpovědnost za předané informace!

Mimo reporty se účastním zasedání, pomáhám s organizací a přípravou akcí Stálé mise ČR, doprovázím návštěvy, fotím nebo se starám o začínající Twitter České mise. Nenudím se ani chvíli a každý den v Ženevě je novou zkušeností!

Ne vždycky je to lehké, ne všechna jednání končí dohodou, ne každý report se píše snadně. Ale i tom je humanitární práce - překonávat překážky a občas si prostě volit tu těžší cestu. O to lepší pocit pak ale člověka na konci čeká.

Přijímací řízení

Charitativní a sociální práce (dvouletý navazující magisterský obor, v prezenční i kombinované formě): obor má následující specializace: Řízení v sociálních službách (v prezenční i kombinované formě), Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce (pouze v prezenční formě), Sociální práce s rodinami (pouze v prezenční formě)

Další informace o nabízených oborech naleznete v sekci Studujte u nás — Informace o studiu

Testy z minulého roku k nahlédnutí: pdf

Výuka

Harmonogram

akademický rok 2018/19

Aktuální rozvrh

rozvrh nMgr. prezenční studium

rozvrh nMgr. kombinované studium

Informace pro studenty absolventských ročníků v akademickém roce 2018/2019

v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

v navazujícím magisterském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-PN, CHASOC-KN, MHSP

Kvalifikační práce

Obhajoby kvalifikačních prací

Státní závěrečné zkoušky

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Seznam navrhovaných témat bakalářských prací pro ak. rok 2018/2019

Seznam navrhovaných témat diplomových prací pro ak. rok 2018/2019

Manuál pro psaní závěrečných prací upravuje způsob tvorby závěrečných prací (bakalářských a diplomových) na KKS. Neklade si za cíl vyčerpávajícím způsobem pojednat o problematice publikování ani nenabízí přehled všech citačních norem nebo stylů. Jeho cíl je prostý - poskytnout jasná vodítka pro psaní bakalářských a diplomových prací našich studentů. starší verze


O katedře

Posláním katedry křesťanské sociální práce je přispívat k posílení a obnovování rodin a komunit kvalitním vzděláváním a výzkumem. Hlásíme se k základním etickým hodnotám profese sociální práce a ke konceptu společensky odpovědné univerzity.

Věnujeme se sociální práci s rodinou. Jsme jedineční v zaměření se na mezinárodní sociální práci a humanitární pomoc. V obou oblastech rozvíjíme výzkum, kterým reagujeme na aktuální problémy praxe. Studenty podporujeme v dobrovolnických aktivitách a občanské angažovanosti. Iniciovali jsme vznik Dobrovolnického centra UP. Realizujeme bakalářský i navazující studijní program Sociální práce. Ve výuce spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními odborníky z praxe sociální a humanitární práce. Propojujeme vzdělávání s praxí rozvíjením vyučovací strategie service-learning (učení službou). Jsme realizátory a partnery mezinárodních, národních i regionálních projektů zaměřených na profesionalizaci sociální práce, inkluzivní vzdělávání a sociální inovace.

Vedoucí katedry a sekretářka

Na Hradě 5
místnost: 4.17
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.16
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Interní zaměstnanci katedry

Křížkovského 6 CARITAS
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.17
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.13
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.12
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.16
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.15
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.13
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.15
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 5.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.12
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Externí spolupracovníci katedry

Ing. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D. (životopis)

kvetoslava.princova@upol.cz


Sídlo: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Historie katedry

Nejmladší z kateder CMTF byla založena 1. 1. 2006, avšak navazuje na vůdčí roli olomoucké arcidiecéze na poli křesťanské sociální práce už ve dvacátých letech minulého století. U zrodu katedry stál prof. Dr. Heinrich Pompey, Dipl.-Psych., jedna z profilujících osobností oboru Caritaswissenschaft. Do roku 2010 zastával pozici vedoucího katedry.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP

PRINCOVÁ, Květoslava a Mauro TRAVASSO. Integration without borders. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-5016-2. pdf