Katedra křesťanské sociální práce

Aktuality

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP společně s Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR a InternetPoradnou.cz v Olomouci si Vás dovolují pozvat na IV. odbornou konferenci

ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE

s tematickým zaměřením zejména na oborovou a mezioborovou spolupráci v podpoře inkluzivního života osob s postižením.

Součástí konference budou odpolední prezentace tematicky relevantních diplomových prací našich studentů a také výstupy či náměty z mezinárodního projektu ICLife, zaměřeného na zapojení osob s mentálním postižením do univerzitního prostředí.

Konference se koná 26. září 2019 v AULE CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc, od 9:30 hod.

Jsou na ni srdečně zváni zástupci pomáhajících profesí, studenti a zainteresovaná veřejnost.

Nad konferencí převzal záštitu prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., děkan CMTF UP

Přihlášení na konferenci

Pro přihlášené účastníky je konference zdarma.

Informace/dotazy: libor.novosad@seznam.cz

Těšíme se na Váš zájem, Vaše zkušenosti, náměty a příklady dobré praxe.

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
vedoucí pořádající katedry

PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D.
odborný garant konference

Konference se koná v rámci projektu Inovace metod sociální práce s rodinou IGA 2019_007

Katedra křesťanské sociální práce zve na soubor prezentací

SOCIAL WORK IN GEORGIA

Program:

24.6. Social Work Professional Development/Child Welfare System in Georgia

25.6. Challenges of Social Work Education

26.6. Research in Social Work

Místo a čas:

Vždy od 10h do cca 12h, učebna H3, budova Na Hradě 5, 4. patro.

Přednášející:

Shorena Sadzaglishvili, PhD, MSW
Ilia State University, MSW/PhDProgram Director, Director of Research Center for Advancing Science in the Social Services and Interventions

Teona Gotsiridze, MSW, PhD cand.
Ilia State University, Invited Social Work Teacher, Research Coordinator at Research Center for Advancing Science in Social Services and Interventions

Prezentace jsou součástí výukových mobilit projektu Mezinárodní kreditové mobility ERASMUS+. Prezentace i následná diskuze bude probíhat v angličtině bez tlumočení. Přihlášení emailem na jakub.dolezel@upol.cz

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
organizuje konferenci

Sociální práce v základních školách - inovace v péči o ohrožené dítě

24. října 2019 od 9,00 do 15,00

Univerzitní 22 (aula), Olomouc

Konference je organizována v rámci projektu CMTF_ 2019_007 Inovace metod sociální práce s rodinou.

V Olomouckém kraji se již třetím rokem daří diskutovat téma školské sociální práce. Za tímto účelem se pravidelně setkávají odborníci působící na úrovni Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce na odborech sociálních věcí a školství, Cyrilometodějské teologické fakulty a Pedagogické fakulty UP a lokální síťařky v rámci kulatých stolů. Současně jsou organizovány workshopy, kterých se účastní metodici prevence a výchovní poradci, sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany a sociálně aktivizačních služeb, aby řešili konkrétní formy spolupráce ve prospěch žáků.

Cíle konference:

  • prezentovat výsledky spolupráce a diskuze k tématu školské sociální práce v Olomouckém kraji;
  • motivovat studenty UP ke spolupráci na výzkumu a projektech;
  • rozšířit povědomí o nabídce sociální práce jako neznámé profese ve školském prostředí;
  • diskutovat témata: prevence ve školském prostředí, komunitní školy a rodinné konference.

Konference je primárně určena pro vysokoškolské studenty, sociální pracovníky, metodiky prevence a výchovné poradce. Účast na konferenci je možné započítat jako aktivitu celoživotního vzdělávání v rozsahu 8 hodin. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Rámcový program:

8,30 - 9,00Registrace
9,00 - 9,15Úvod
Prezentace výzkumného projektu Inovace metod sociální práce s rodinou
9,15 - 9,40Sociální práce ve školách v ČR: teorie a praxe
Tatiana Matulayová
Univerzita Palackého v Olomouci
9,40 - 10,00Sociální práce ve škole - výzkumná zjištění
Jana Havlíková
VÚPSV, v. v. i.
10,00 - 10,30Školská sociální práce ve SR
Michaela Skyba
Prešovská univerzita v Prešově
10,30 - 11,00Přestávka na občerstvení
11,00 - 12,00Diskusní panel: Role a úlohy sociálního pracovníka ve škole v oblasti prevence
Moderátorka: Tatiana Matulayová
Diskutující: Roman Petrenko (Nadace Sirius), Lenka Vavrinčíková (Remedis, adiktologická ambulance, sociální pracovnice), Ladislav Spurný (Krajský úřad Olomouckého kraje), Květoslav Richter (Magistrát města Olomouce, sociální kurátor), školská sociální pracovnice (bude upřesněno)
Účastníci konference budou mít možnost položit dotazy prostřednictvím aplikace SLI.do.
12,00 - 12,40Přestávka na občerstvení
12,40 - 14,30Jednání v sekcích:
Sekce č. 1: Komunitní škola v ČR - aktuální stav, příklady dobré praxe
Moderátor: Marek Lauermann
Sekce č. 2: Rodinné konference - inovace v sociální práci s rodinou v ČR
Moderátorka: Gabriela Pavlíková (Amalthea z.s.)
Sekce č. 3: Spolupráce škola - oddělení sociálně právní ochrany - sociální služby
Moderátorka: Eliška Moravcová
14,30 - 15,00Výstupy ze sekcí, závěr konference

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihlášení na konferenci:

Zájemce prosíme o registraci na: forms.gle/StuJh54f7Jc7M8BH6

Termín registrace: do 28. 6. 2019

Úhrada konferenčního poplatku:

Konferenční poplatek je 400 Kč. Na konferenci bude k dispozici občerstvení pro účastníky zdarma.

Prosíme uhradit do 10. 7. 2019 na účet 19-1096330227/0100, variabilní symbol 436100267, IBAN CZ0901000000191096330227, SWIFT: KOMBCZPPxxx.

Fakturační údaje:

Univerzita Palackého v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

IČ 61989592
DIČ CZ61989592

Odevzdání plného textu příspěvku:

Termín odevzdání příspěvku: do 28. 8. 2019 na e-mail: zlatica.dorkova@upol.cz

V případě dostatečného počtu příspěvků odevzdaných elektronickou formou bude z konference vydán sborník.

Kontakt:

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.
Katedra křesťanské sociální práce
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

tatiana.matulayova@upol.cz

mobil ČR: +420 731 664 215

Report — International Summer School in Refugee Law and Rights
Olomouc, 10-19 of August 2018

The International summer school in refugee law and rights organized during August 10-19, 2018 by the Humanitarian studies section team of KKS at CMTF, springs from a tradition founded in Sarajevo, 2012 by Dr. Selma Porobić and late OBE Prof. Emerita Barbara Harrell-Bond from the University of Oxford. This school is modeled according to international summer schools from Refugee Studies Centre, University of Oxford, initiated by Prof. Emerita Barbara Harrell-Bond in the 1980s as a pioneering academic refugee law training for the humanitarians. From the very start, the summer schools in Sarajevo gathered scholars and professionals from all over the world and earned respectful international reputation. Number of previous reports and archived documentation can be found at www.rrpp-efm.net/cesi/category/activities/

This was the 5th international summer school with the 10-days programme entirely dedicated to refugee legal protection with the European regional focus on the asylum right.

School aim

From its start the schools' primary aim has been to bring together the leading academics and the practitioners in providing the students with a blend of theoretical and practical considerations, illustrating the ever-growing importance of this field in Europe and globally, and focusing the multiple aspects how they can proactively contribute to the refugee protection in their own countries through their future carriers in academia, UN, governmental and nongovernmental organizations, media and other.

Read the Full report

Jmenuji se Kateřina Steinerová, jsem studentkou bakalářského oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce a díky Univerzitě Palackého jsem dostala možnost vyjet na tříměsíční praxi jako stážista Stálé mise České republiky při OSN v Ženevě a nahlédnout do fungování jedné z největších mezinárodních organizací - Organizace spojených národů!

Jaké to je? Jak vypadá humanitární práce na mezinárodní úrovni? Co se zrovna řeší? Co mě překvapilo a čemu bych se raději vyhnula? Co vlastně stážista v OSN dělá? To všechno ti v následujícím měsíci ukážu, provedu tě po Paláci národů, vezmu tě do Ženevy, seznámím tě s velikány OSN a nechám tě nahlédnout do života stážisty.

Jako stážista jsem zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí, a právě k němu většinou putují výsledky mé práce. Protože je mým oborem humanitární práce, byla jsem přiřazená k humanitární agendě v OSN, ale občas navštívím i lidskoprávní program. Většina práce spočívá v účasti na jednáních, zapisování poznámek a z nich vytváření reportu. Vypadá to docela jednoduše co? Ale není! Pro psaní je potřeba osvojit si specifický styl diplomatického psaní - ani moc formální, ani moc uvolněné, ani moc krátké, ani moc dlouhé, s důrazem na důležité body. Shrnout tříhodinovou diskuzi do patnácti řádků dá někdy zabrat! Reporty se píšou v češtině, ale jednání probíhají většinou v angličtině nebo francouzštině, OSN má navíc 6 oficiálních jazyků, takže občas přijde na řadu simultánní překladatel. Hotové reporty se následně posílají na ústředí do Prahy a slouží jako podklad pro další rozhodování ministerstva. I když se to nezdá, stážista nese docela velkou zodpovědnost za předané informace!

Mimo reporty se účastním zasedání, pomáhám s organizací a přípravou akcí Stálé mise ČR, doprovázím návštěvy, fotím nebo se starám o začínající Twitter České mise. Nenudím se ani chvíli a každý den v Ženevě je novou zkušeností!

Ne vždycky je to lehké, ne všechna jednání končí dohodou, ne každý report se píše snadně. Ale i tom je humanitární práce - překonávat překážky a občas si prostě volit tu těžší cestu. O to lepší pocit pak ale člověka na konci čeká.

Přijímací řízení

Charitativní a sociální práce (dvouletý navazující magisterský obor, v prezenční i kombinované formě): obor má následující specializace: Řízení v sociálních službách (v prezenční i kombinované formě), Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce (pouze v prezenční formě), Sociální práce s rodinami (pouze v prezenční formě)

Další informace o nabízených oborech naleznete v sekci Studujte u nás — Informace o studiu

Testy z minulého roku k nahlédnutí: pdf

Výuka

Harmonogram

akademický rok 2018/19

Aktuální rozvrh

rozvrh nMgr. prezenční studium

rozvrh nMgr. kombinované studium

Informace pro studenty absolventských ročníků v akademickém roce 2018/2019

v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

v navazujícím magisterském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-PN, CHASOC-KN, MHSP

Kvalifikační práce

Obhajoby kvalifikačních prací

Státní závěrečné zkoušky

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Seznam navrhovaných témat bakalářských prací pro ak. rok 2018/2019

Seznam navrhovaných témat diplomových prací pro ak. rok 2018/2019

Manuál pro psaní závěrečných prací upravuje způsob tvorby závěrečných prací (bakalářských a diplomových) na KKS. Neklade si za cíl vyčerpávajícím způsobem pojednat o problematice publikování ani nenabízí přehled všech citačních norem nebo stylů. Jeho cíl je prostý - poskytnout jasná vodítka pro psaní bakalářských a diplomových prací našich studentů. starší verze


O katedře

Posláním katedry křesťanské sociální práce je přispívat k posílení a obnovování rodin a komunit kvalitním vzděláváním a výzkumem. Hlásíme se k základním etickým hodnotám profese sociální práce a ke konceptu společensky odpovědné univerzity.

Věnujeme se sociální práci s rodinou. Jsme jedineční v zaměření se na mezinárodní sociální práci a humanitární pomoc. V obou oblastech rozvíjíme výzkum, kterým reagujeme na aktuální problémy praxe. Studenty podporujeme v dobrovolnických aktivitách a občanské angažovanosti. Iniciovali jsme vznik Dobrovolnického centra UP. Realizujeme bakalářský i navazující studijní program Sociální práce. Ve výuce spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními odborníky z praxe sociální a humanitární práce. Propojujeme vzdělávání s praxí rozvíjením vyučovací strategie service-learning (učení službou). Jsme realizátory a partnery mezinárodních, národních i regionálních projektů zaměřených na profesionalizaci sociální práce, inkluzivní vzdělávání a sociální inovace.

Vedoucí katedry a sekretářka

Na Hradě 5
místnost: 4.17
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.16
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Interní zaměstnanci katedry

Křížkovského 6 CARITAS
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.17
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.13
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.12
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.16
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.15
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.13
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.15
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 5.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.12
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Externí spolupracovníci katedry

Ing. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D. (životopis)

kvetoslava.princova@upol.cz


Sídlo: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Historie katedry

Nejmladší z kateder CMTF byla založena 1. 1. 2006, avšak navazuje na vůdčí roli olomoucké arcidiecéze na poli křesťanské sociální práce už ve dvacátých letech minulého století. U zrodu katedry stál prof. Dr. Heinrich Pompey, Dipl.-Psych., jedna z profilujících osobností oboru Caritaswissenschaft. Do roku 2010 zastával pozici vedoucího katedry.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP

PRINCOVÁ, Květoslava a Mauro TRAVASSO. Integration without borders. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-5016-2. pdf