Katedra křesťanské sociální práce old

Aktuality

Jmenuji se Kateřina Steinerová, jsem studentkou bakalářského oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce a díky Univerzitě Palackého jsem dostala možnost vyjet na tříměsíční praxi jako stážista Stálé mise České republiky při OSN v Ženevě a nahlédnout do fungování jedné z největších mezinárodních organizací - Organizace spojených národů!

Jaké to je? Jak vypadá humanitární práce na mezinárodní úrovni? Co se zrovna řeší? Co mě překvapilo a čemu bych se raději vyhnula? Co vlastně stážista v OSN dělá? To všechno ti v následujícím měsíci ukážu, provedu tě po Paláci národů, vezmu tě do Ženevy, seznámím tě s velikány OSN a nechám tě nahlédnout do života stážisty.

Jako stážista jsem zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí, a právě k němu většinou putují výsledky mé práce. Protože je mým oborem humanitární práce, byla jsem přiřazená k humanitární agendě v OSN, ale občas navštívím i lidskoprávní program. Většina práce spočívá v účasti na jednáních, zapisování poznámek a z nich vytváření reportu. Vypadá to docela jednoduše co? Ale není! Pro psaní je potřeba osvojit si specifický styl diplomatického psaní - ani moc formální, ani moc uvolněné, ani moc krátké, ani moc dlouhé, s důrazem na důležité body. Shrnout tříhodinovou diskuzi do patnácti řádků dá někdy zabrat! Reporty se píšou v češtině, ale jednání probíhají většinou v angličtině nebo francouzštině, OSN má navíc 6 oficiálních jazyků, takže občas přijde na řadu simultánní překladatel. Hotové reporty se následně posílají na ústředí do Prahy a slouží jako podklad pro další rozhodování ministerstva. I když se to nezdá, stážista nese docela velkou zodpovědnost za předané informace!

Mimo reporty se účastním zasedání, pomáhám s organizací a přípravou akcí Stálé mise ČR, doprovázím návštěvy, fotím nebo se starám o začínající Twitter České mise. Nenudím se ani chvíli a každý den v Ženevě je novou zkušeností!

Ne vždycky je to lehké, ne všechna jednání končí dohodou, ne každý report se píše snadně. Ale i tom je humanitární práce - překonávat překážky a občas si prostě volit tu těžší cestu. O to lepší pocit pak ale člověka na konci čeká.

Možnosti studia v zahraničí

Více informací naleznete zde.

Přijímací řízení

Katedra křesťanské sociální práce nabízí


Bakalářské studijní programy

  • Sociální práce, 3 roky, Bc. (prezenční i kombinovaná forma)
  • Mezinárodní sociální a humanitární práce, 3 roky, Bc. (prezenční forma)

Termíny podání přihlášky do Bakalářského studia
první kolo přihlášek: do 30. 4. 2020,
druhé kolo přihlášek: 15. 6. – 31. 7. 2020

Termíny přijímacích zkoušek
první kolo přijímacích zkoušek: 1. – 3. 6. 2020
druhé kolo přijímacích zkoušek: 25. – 26. 8. 2020


Navazující magisterský studijní program

  • Sociální práce, 2 roky, Mgr. obor má následující specializace:
    • Sociální práce s rodinami (v prezenční i kombinované formě)
    • Mezinárodní sociální a humanitární práce (pouze v prezenční formě)
      (Tato specializace nebude v akademickém roce 2020/2021 otevřena)

Termíny podání přihlášky do Navazujícího magisterského studia je do 15. 3. 2020

Termín přijímacího řízení bude stanoven v období 12. – 20. 6. 2020


Přihláška ke studiu

Další informace o nabízených oborech naleznete v sekci Studujte u nás — Informace o studiu

Výuka

Aktuální rozvrh

kombinované studium 1. ročník LS pdf

Informace pro studenty absolventských ročníků v akademickém roce 2019/2020

v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

v navazujícím magisterském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-PN, CHASOC-KN, MHSP

Kvalifikační práce a státní závěrečné zkoušky

Obhajoby kvalifikačních prací

Státní závěrečné zkoušky

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Seznam navrhovaných témat bakalářských prací pro ak. rok 2019/2020

Seznam navrhovaných témat diplomových prací pro ak. rok 2019/2020

Manuál pro psaní závěrečných prací upravuje způsob tvorby závěrečných prací (bakalářských a diplomových) na KKS. Neklade si za cíl vyčerpávajícím způsobem pojednat o problematice publikování ani nenabízí přehled všech citačních norem nebo stylů. Jeho cíl je prostý - poskytnout jasná vodítka pro psaní bakalářských a diplomových prací našich studentů. starší verze


O katedře

Posláním katedry křesťanské sociální práce je přispívat k posílení a obnovování rodin a komunit kvalitním vzděláváním a výzkumem. Hlásíme se k základním etickým hodnotám profese sociální práce a ke konceptu společensky odpovědné univerzity.

Věnujeme se sociální práci s rodinou. Jsme jedineční v zaměření se na mezinárodní sociální práci a humanitární pomoc. V obou oblastech rozvíjíme výzkum, kterým reagujeme na aktuální problémy praxe. Studenty podporujeme v dobrovolnických aktivitách a občanské angažovanosti. Iniciovali jsme vznik Dobrovolnického centra UP. Realizujeme bakalářský i navazující studijní program Sociální práce. Ve výuce spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními odborníky z praxe sociální a humanitární práce. Propojujeme vzdělávání s praxí rozvíjením vyučovací strategie service-learning (učení službou). Jsme realizátory a partnery mezinárodních, národních i regionálních projektů zaměřených na profesionalizaci sociální práce, inkluzivní vzdělávání a sociální inovace.

Vedoucí katedry a sekretářka

Na Hradě 5
místnost: 4.15

Office hours: EDIS


Sídlo: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 779 00 Olomouc

Interní zaměstnanci katedry

Na Hradě 5
místnost: 4.17

úterý 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00


Křížkovského 6 CARITAS
místnost: 1.12a

Konzultační hodiny v portále EDIS


Na Hradě 5
místnost: 4.17

Konzultační hodiny v portále EDIS


Na Hradě 5
místnost: 4.13

Konzultační hodiny v portále EDIS


Na Hradě 5
místnost: 4.15

Konzultační hodiny v portále EDIS


Na Hradě 5
místnost: 4.16

Konzultační hodiny v portále EDIS


Na Hradě 5
místnost: 4.13

Konzultační hodiny v portále EDIS


Na Hradě 5
místnost: 4.14

Konzultační hodiny v portále EDIS


Na Hradě 5
místnost: 4.16

Konzultační hodiny v portále EDIS


Na Hradě 5
místnost: 4.14

Konzultační hodiny v portále EDIS


Externí spolupracovníci katedry

Ing. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D. (životopis)

kvetoslava.princova@upol.cz


Sídlo: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 779 00 Olomouc

Historie katedry

Nejmladší z kateder CMTF byla založena 1. 1. 2006, avšak navazuje na vůdčí roli olomoucké arcidiecéze na poli křesťanské sociální práce už ve dvacátých letech minulého století. U zrodu katedry stál prof. Dr. Heinrich Pompey, Dipl.-Psych., jedna z profilujících osobností oboru Caritaswissenschaft. Do roku 2010 zastával pozici vedoucího katedry.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP

PRINCOVÁ, Květoslava a Mauro TRAVASSO. Integration without borders. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-5016-2. pdf