Centrum excelence "Historie a interpretace Bible"

Od roku 2012 CMTF UP spolupracuje s pracovišti Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR na projektu Historie a interpretace Bible (projekt podpořený Grantovou agenturou ČR, č. P401/12/G168). Hlavním řešitelem projektu je Dr. Jan Dušek (Evangelická teologická fakulta UK v Praze), spoluřešiteli jsou PhDr. Jiří Beneš (Kabinet pro klasická studia, Filozofický ústav AV ČR) a doc. Vít Hušek (Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci). Projekt je tvořen pěti sekcemi, CMTF se významně podílí na řešení badatelských úkolů čtyř z nich.

Struktura projektu

Projekt je zaměřen nan následující oblasti výzkumu:

 1. Svět hebrejské bible: epigrafika a dějiny Levanty, Mezopotámie a Egypta v 2. a 1. tisíciletí před Kristem
  • Levantská epigrafika pozdní doby bronzové (15.-12. stol. př. Kr.)
  • Aramejská epigrafika 1. tisíciletí př. Kr., do 1. stol. po Kr.
 2. Starozákonní studia (spoluúčast CMTF UP)
 3. Novozákonní studia (spoluúčast CMTF UP)
 4. Interpretace Bible v raném křesťanství
  • Interpretace bible ve spisech řeckých a latinských církevních Otců (v gesci CMTF UP)
  • Interpretace Bible v apokryfních, apoštolských a ostatních starocírkevních spisech
  • Interpretace Bible v koptských spisech
 5. Překlady Bible
  • Řecké překlady Starého zákona (v gesci CMTF UP)
  • České překlady Bible

Odkazy

Podrobnější informace najdete na stránkách projektu.

Další informace o aktivitách CMTF v sekci 4 (Interpretace Bible v raném křesťanství) najdete na stránkách Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty.

Akce pořádané v rámci projektu s účastí badatelů CMTF UP