Katedra církevního práva

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Pracovníci katedry církevního práva se specializují především na vztahy mezi státem a církvemi, včetně problematiky konkordátů. Z toho vychází i zájem o sekulární rodinné právo a sociálně-právní ochranu dětí. V oblasti kanonického práva se věnují otázkám řízení církve, synodality a kolegiality či podílu laiků na výkonu řídící moci v římskokatolické církvi. Stranou nezůstává ani právo východních církví. Usilují i o aplikaci kanonického práva do pastorační praxe, zejména v procesním a manželském právu římskokatolické církve a v právu zasvěceného života. Někteří členové oddělení jsou také členy církevních soudů.

Vedoucí katedry

prof. lic. Damián Němec, dr

damian.nemec@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.13
585637182
731402075
konzultační hodiny
nepravidelné místnost
Pondělí 29.07.2024 11:00–11:45 HR 5.13 Konzultace během prázdnin, též úřední hodina vedoucího katedry.
Pondělí 02.09.2024 11:00–11:45 HR 5.13 Konzultace během prázdnin, též úřední hodina vedoucího katedry.

Sekretářka katedry

Radmila Bartoňová

radmila.bartonova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.21
585637115
úřední hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 09:00–11:00 5.21
Úterý 09:00–11:00 5.21
Středa 13:00–15:00 5.21
Čtvrtek 09:00–11:00 5.21

Pracovníci katedry

Libor Botek, Th.D.

libor.botek@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.12
585637183
603341536
konzultační hodiny
nepravidelné místnost
Pondělí 22.07.2024 13:00–13:45 5.12
Pondělí 05.08.2024 13:00–13:45 5.12

ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

monika.menke@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.12
585 63 7633
585 63 7183
konzultační hodiny
nepravidelné místnost
2.25 Konzultace pro studenty právnické fakulty individuálně na základě předchozí domluvy na e-mailu: monika.menke@upol.cz
Úterý 30.07.2024 10– 5.12 konzultační hodiny o prázdninách
Pondělí 19.08.2024 11:00–12:00 5.12 konzultační hodiny o prázdninách

ICLic. Jiří Zámečník

jiri.zamecnik01@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.12
585 637 181
581 217 079

konzultační hodiny
pravidelné místnost
Pátek 14:00–14:45 5.12 Po domluvě na emailu jiri.dvoracek@upol.cz budu dostupný online na odkazu https://cesnet.zoom.us/j/92205439754 (schůzka pod názvem Konzultace).

konzultační hodiny
nepravidelné místnost
Středa 17.07.2024 15:45–17:15 online konzultační hodiny proběhnou online přes zoom na linku https://cesnet.zoom.us/j/92205439754

Mgr. Lucie Šallé

lucie.papezikova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.12
604 646 374

Doktorandi

Doktorský stud. program „Katolická teologie“

doktorand školitel
ICLic. Mgr. František Ponížil  prof. Damián Němec, dr
konzultant: ICLic. ThLic. Monika Menke, Th.D.

 

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG KCP

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG KCP

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete níže a na stránce Dokončení studia.


 

Kvalifikační práce – církevní právo

Diplomové práce od r. 2004 je také možno vyhledávat přes STAG takto:

 • jít do Portálu UP,
 • otevřít záložku Studium a výuka (na horním horizontálním menu),
 • dále na ploše rozliknout záložku Kvalifikační práce,
 • do otevřeného okénka s názvem "Pracoviště" (v 2. řádku okýnek) doplnit zkratku katedry KCP,
 • kliknout na okénko Vyhledat.

Práce se zobrazí abecedně seřazené podle příjmení studentů. U novějších prací je dostupný nejen název práce, ale i další údaje: anotace práce, celý text práce, texty posudků, průběh obhajoby.

Závěrečné, bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře církevního práva od roku 1994

 

Pokyny pro zpracování kvalifikačních prací

Schéma bakalářské/diplomové práce

Schéma bakalářské/diplomové práce a základní pokyny pro její vypracování naleznete zde.

Citace pramenů a literatury

Návod pro zpracování citací pramenů a literatury v pracech z oblasti církevního práva se zaměřením na právní a historické prameny naleznete zde.

 

Postup zpracování

Při samotném zpracování práce je vhodné dodržet tento způsob spolupráce s vedoucím práce:

 1. Pročíst základní prameny a literaturu, výběr konzultovat s vedoucí(m) práce.
 2. Vypracovat a nechat odsouhlasit osnovu práce.
 3. Vypracovat menší část textu (včetně poznámkového aparátu), zaslat ji spolu s obsahem a bibliografií vedoucí(mu) práce (věcná i formální stránka).
 4. Průběžně konzultovat další části textu s vedoucí(m) práce (především věcná stránka).
 5. Celek textu projednat s vedoucí(m) práce (úplnost a vyváženost práce).

 

Průběh obhajoby práce

Obhajoba práce má obvykle tuto strukturu:

 1. stručné představení práce studentem - důvod volby tématu, použité zdroje, použitá metoda, specifikace otázky, jíž se práce zabývá, a shrnutí výsledků, k nimž se došlo - 5 min.;
 2. reakce na posudky, zvláště na kritické poznámky (v případě většího množství jen na nejzávažnější), pokud student s kritickými poznámkami souhlasí (což se často týká formální stránky práce), stačí to jen konstatovat - 5-10 min.;
 3. reakce na otázky položené členy komise pro obhajobu.

 

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

V knihovně církevního práva je možné studovat tituly z jejího fondu pouze prezenčně, případně po souhlasu s knihovnicí z nich pořizovat kopie, výpisky apod. Knihovnice je přitom vázána pokyny vedoucího katedry.
Otvírací doba: po domluvě na níže uvedeném e-mailu:

Knihovnice: Mgr. Monika Menke Th.D.
e-mail: monika.menke(at)upol.cz


 

Východní právo (Grant FRVŠ)

Za podpory Fondu rozvoje vysokých škol byly r. 2007 na Katedře církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty univerzity Palackého v Olomouci vytvořeny logistické i materiální předpoklady pro výuku nově zavedeného předmětu Právo východních katolických církví (vyučován od února 2008). Řešitelem tohoto projektu byl lic. Damián Němec, dr, spoluřešitelem ThLic. Jiří Dvořáček.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do problematiky práva východních katolických církví, těsně navazujícího na výuku církevního práva západní katolické církve (zvané též římskokatolická) a umožnit vědeckou a badatelskou činnost v oblasti práva východních katolických církví.
Pro samotný předmět je takto zajištěn dostatečný sylabus předmětu, soubor odborné literatury a výchozí studie v rozsahu 62 stran. Všechny dosažené výstupy projektu jsou zveřejněny zde na této webové stránce.

 

Soubor odborné literatury

Výrazně badatelsky významný je soubor odborné literatury, a to jak pro základní studium kanonického práva východních katolických církví, tak především pro vědeckou a badatelskou činnost v této oblasti (především kompletní řady časopisů Communicationes a Nuntia). Odborná literatura bude nadále doplňována a její seznam průběžně aktualizován. Jednotlivé položky jsou většinou v režimu prezenční výpůjčky, aby byla zajištěna jejich dostupnost. Podrobnosti o jednotlivých titulech i jejich umístění (a v případě titulů v režimu absenční výpůjčky o jejich dostupnosti) jsou dostupné v on-line katalogu Knihovny UP

Dále bylo o projektu a jeho výstupech zasláno příslušné oznámení teologickým fakultám v České republice a potenciálně spolupracujícím neteologickým institucím, tj. filozofickým a právnickým fakultám v ČR, a informace o těchto výstupech byla zaslána ke zveřejnění do odborných periodik v České republice a Slovenské republice (Teologické texty, Revue Salve, Revue církevního práva, Tribunál).

Sylabus předmětu právo východních katolických církví

Soubor základní literatury pro studium práva východních katolických (i nekatolických) církví uložený na CMTF

Úvod do východního církevního práva (Jiří Dvořáček)


 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)