Katedra křesťanské sociální práce

Aktuality

7. června 2018 od 9.00 do 15:30 hod. pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Uměleckém centru UP, Univerzitní 3, Olomouc, již druhý ročník Veletrhu inkluze.

Navázala tak na loňský první ročník, který byl zaměřen na výzvy vstupu do předškolního vzdělávacího systému.

Letošní veletrh je odborně zaměřen na nástup žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí na základní školu. Opět se můžete těšit na příspěvky renomovaných odborníků z oblasti inkluzivního vzdělávání.

Populární části nabízí bohatý hudebně taneční program. Pro školáky je připraven celodenní pestrý doprovodný program volnočasových aktivit: Škola hrou s tvůrčí dílnou zaměřenou na rozvíjení prostorové orientace, grafomotorické dovednosti, smyslové vnímání a hravé experimentování s využitím přírodních i netradičních výtvarných materiálů, znalostní kvízy apod.

Veletrh se koná v rámci projektu "Příprava romských dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb" reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185, podpořeného MŠMT, jeho partnery jsou:

Člověk v tísni, o.p.s.
Charita Olomouc
ESTER z. s.
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
P-centrum, spolek
Olomoucký kraj
Statutární město Olomouc

Kromě výše uvedených: CMŠ Ovečka z Olomouce, CZŠ sv. Voršily z Olomouce, ZŠ Hranická, Přerov-Předmostí a Arcibiskupské Gymnázium v Kroměříži.

Na Vaši účast se těší děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a odborný ředitel projektu Peter Tavel.

Pozvánka

Program

The Palacký University's Humanitarian Studies Section at the Department of Christian Social Work is seeking a full-time assistant professor in the area of international humanitarian and social work. more

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře křesťanské sociální práce:

Pracovní zařazení: odborný asistent oddělení humanitárních studií

Úvazek: 1,0

Kvalifikační předpoklady:

 • ukončené Ph.D. studium v oboru humanitních nebo společenských věd; preferované jsou obory sociální práce, sociologie, sociální antropologie, politické vědy, lidská práva a mezinárodní právo,
 • nejméně tří letá zkušenost na úrovni výzkumného pracovníka,
 • pokročilé výzkumné dovednosti,
 • teoretická i praktická znalost prostředí mezinárodní spolupráce a pomoci,
 • vynikající znalost angličtiny,
 • zkušenosti s řízením vlastní pracovní zátěže a práce ve výzkumném týmu,
 • zkušenosti z humanitární a sociální práce z první ruky jsou výhodou,
 • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst,
 • v případě zahraničních uchazečů ochota naučit se česky alespoň na komunikační úrovni je výhodou.

Od uchazeče se očekává:

 • úzce spolupracuje s kolegy z oddělení humanitních studií při provádění výzkumu,
 • nezávisle přispívá k rozvoji výzkumné kapacity a studijních programů humanitních studií,
 • provádí výzkum založený na důkazech příslušných humanitárních otázek, a to nezávisle a jako součást výzkumného týmu; přednostně se zaměřuje na témata mimořádných událostí, obnovu po skončení konfliktu a komunitní práci,
 • iniciativa s cílem získat a rozvíjet výzkumné projekty,
 • podpora a rozvoj národní a mezinárodní výměny výzkumu a vytváření sítí,
 • podpora a rozvoj spolupráce odborů s různými aktéry humanitárního sektoru a mezinárodních humanitárních organizací,
 • výuka vybraných kurzů (v angličtině),
 • vedení výzkumných projektů studentů individuálně, např. v rámci přípravy závěrečných prací.

Datum předpokládaného nástupu: 1. září 2018

Datum a místo odevzdání přihlášky + ostatních dokladů: do 4. června 2018

písemně na adresu: Děkanát CMTF UP, výběrové řízení, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

nebo elektronicky na adresu: jitka.ambrozova@upol.cz

Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení - s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání,
 • doklad o praxi v oboru.

Nabízíme:

 • zajímavou, tvůrčí a různorodou práci,
 • možnost podílet se na realizaci mezinárodně zaměřeného humanitárního studia výjimečného ve střední a východní Evropě,
 • naše několikaleté zkušenosti s tvorbou a realizaci humanitárního studia,
 • účast v mezinárodních projektech,
 • možnost udržet si kontakt s prací v terénu skrz výzkumné, příp. jiné projekty.

v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

v navazujícím magisterském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-PN, CHASOC-KN, MHSP

Přijímací řízení

Charitativní a sociální práce (dvouletý navazující magisterský obor, v prezenční i kombinované formě): obor má následující specializace: Řízení v sociálních službách (v prezenční i kombinované formě), Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce (pouze v prezenční formě), Sociální práce s rodinami (pouze v prezenční formě)

Charitativní a sociální práce — obory.upol.cz

Testy z minulého roku k nahlédnutí: pdf

Výuka

Aktuální rozvrh

rozvrh nMgr

rozvrh CHASOCN

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Přehled odborných akcentů vyučujících katedry pro volbu vedoucího závěrečné práce

Návrhy témat diplomových prací pro studenty oboru MHSP

Návrhy témat závěrečných prací pro studenty bakalářských a nav. magisterských oborů

Seznam navrhovaných témat bakalářských prací pro ak. rok 2017/2018

Seznam navrhovaných témat diplomových prací pro ak. rok 2017/2018

Manuál pro psaní závěrečných prací upravuje způsob tvorby závěrečných prací (bakalářských a diplomových) na KKS. Neklade si za cíl vyčerpávajícím způsobem pojednat o problematice publikování ani nenabízí přehled všech citačních norem nebo stylů. Jeho cíl je prostý - poskytnout jasná vodítka pro psaní bakalářských a diplomových prací našich studentů. starší verze

Obhajoby kvalifikačních prací

14. 5. 2018

28. a 29. 5. 2018

Státní závěrečné zkoušky


O katedře

Katedra křesťanské sociální práce existuje od roku 2006. Poskytuje kvalifikační vzdělání v oboru sociální práce na bakalářském i magisterském stupni.

Na bakalářském stupni katedra poskytuje dva bakalářské obory, a to Charitativní a sociální práce v prezenční a kombinované formě a ve střední Evropě ojedinělý obor Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční formě. Oba obory jsou zajišťovány ve spolupráci CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.

Na magisterském stupni je uchazečům nabízen navazující studijní obor Charitativní a sociální práce, realizovaný v prezenční formě studia ve třech specializacích:

 • Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce;
 • Řízení v sociálních službách (i v kombinované formě studia);
 • Sociální práce s rodinami.

Více informací v sekci pro uchazeče Studujte u nás

Výzkumná činnost katedry se koncentruje na etické otázky a dilemata sociální práce, spirituální citlivost v praxi sociální práce, církevní charitní praxi, multikulturní komunikaci a v posledním období i na téma dobrovolnictví.

Sídlo: Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Vedoucí katedry a sekretářka

tř. Svobody 8
místnost: 2.10
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 2.11
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Seznam dalších pracovníků katedry

Křížkovského 6 CARITAS
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.06
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.16
Mateřská dovolená

tř. Svobody 8
místnost: 1.05
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.08
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.05
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.08
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.08
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Historie katedry

Nejmladší z kateder CMTF byla založena 1. 1. 2006, avšak navazuje na vůdčí roli olomoucké arcidiecéze na poli křesťanské sociální práce už ve dvacátých letech minulého století. U zrodu katedry stál prof. Dr. Heinrich Pompey, Dipl.-Psych., jedna z profilujících osobností oboru Caritaswissenschaft. Do roku 2010 zastával pozici vedoucího katedry.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP

PRINCOVÁ, Květoslava a Mauro TRAVASSO. Integration without borders. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-5016-2. pdf