doc. Petr Chalupa, Th.D.

Vzdělání

• 1995 jmenován docentem Biblických věd Starého a Nového zákona
• 1990-1995 doktorské studium teologie (Th.D.)
• 1975-1980 magisterské studium teologie

Praxe

• 1990-dosud – vyučující na CMTF UP
• 1980-1990 – pastorační práce v Arcidiecézi olomoucké

Odborné zaměření

• Odborná analýza biblického textu pomocí metod synchronní analýzy v souvislosti s analýzou diachronní.
• Interpretace knihy Ester

Vyučované předměty

• starozákonní introdukce
• starozákonní exegeze
• biblická archeologie
• vedení bakalářských, magisterských prací
• školitel studentů doktorského studijního programu

Granty

• 2012-dosud: centrum excelence GAČR „Historie a interpretace Bible“
• 2010-2013 GA ČR „Vztah mezi svobodou a zákonem v biblických textech“
• 2007–2009 GA ČR "Obnova smlouvy a nová smlouva – studium a výklad stěžejních biblických textů na základě kanonického přístupu"

Publikační činnost

Údaje o publikační činnosti lze najít rovněž v databázi OBD.

Královna Ester. Kniha Ester v pohledu synchronním a diachronním, 1999, nakladatelství Trinitas ve spolupráci s Křesťanskou akademií, Svitavy, Řím, 134. svazek edice Studium, 113 s.

Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin: Historické pozadí, projevy a další působení, Olomouc, VUP 2008, 170 s.

Příspěvky do sborníků, kapitoly v knihách

Abrahamův útěk (Gn 12, 1020), in: Teologický sborník 2/1996, s. 62–67

Vykoupení (pokus o starozákonní vstup do tématu) , in: sborník č. 11 “Vtělení, vykoupení, církev” České křesťanské akademie, Praha, 1997, s. 34–40

Už jsi viděl anděla aneb je možné vidět Hospodinova posla?, in: Teologický sborník, 3/2000, s. 39–41

Kategorie času v narativní analýze knihy Ester, in: Twn logwn asfaleia, sborník Katolické teologické fakulty UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka (ed. Jaroslav Brož), Karolinum Praha, 2000, 119–126

Nový zákon (DV 17 - 20), in: TYROL, A. (ed.) Dei Verbum. Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánského koncilu, Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku, 2003, s. 94–103

Významné ženy Starého zákona. in: Maria z Nazareta, Svitavy, Trinitas, 2003, s. 40–46

Lectio, in: ZEVINI, G., CABRA, P. G., (eds.) Lectio divina na každý den v roce, 4. díl, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, s. 353–355; 359–362; 365–368; 407–414

Četba Písma svatého v procesu formace, in: CINCIALOVÁ, M. L. (ed.), Četba v procesu formace, Olomouc – Velehrad, Refugium 2003, s. 46–5

Příspěvek k diskusi nad dokumentem Mezinárodní papežské mariánské akademie “Matka Páně” z pohledu biblického, in: VÍCHA, D. (Ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně, Olomouc VUP, 2004, s. 11–13

Bibelpastoral und Bibelwissenschaft, in: Gehen und Verkünden: Jahrbuch der Erzdiözese (258 s.), Pastoralamt der Erzdiözese, Wien 2005, s. 58–60

Překonání averze k minulosti, in: Sborník vědecké konference Češi a Němci v nové Evropě - smíření jako naděje, Olomouc, SPERANZA 2005, s. 72–74

Elemente der narrativen Analyse in der Erzählung von Hiskijas Erkrankung und Genesung (2 Kön 20,1-11), in: Ein Herz so weit wie der Sand am Ufer des Meeres. Festschrift für Georg Hentschel, Würzburg, Echter Verlag 2006, s. 97–109

Starozákonní vzory svatosti, in: Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé. Olomouc, Refugium Velehrad-Roma 2006, s. 39–52

Aktualizace smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin, in: Od Abrahama k Nové smlouvě, Olomouc, VUP 2007, s. 5–32

Vztah Starého a Nového zákona – křesťanská jednota Písma na christologickém základě, in: Sborník Katolické teologické fakulty, sv. IX., z konference k 40. výročí Dei Verbum, Praha, Univerzita Karlova v Praze – nakladatelství Karolinum 2007, s. 37–45

Obnova království v 1 S 11,14-15?, in: Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry (1 Tim 1,5), Olomouc, VUP 2008, s. 39–50

Novost v Pavlových a pavlovských listech, in: Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona, Prešov, Prešovská Univerzita, Gréckokatolická teologicka fakulta 2009, s. 26–41

Víno v Bibli, in: Víno jako multikulturní fenomén, Uherské Hradiště: Lešingrová Romana 2009, s. 76–83

Michael neboli starozákonní hledání výlučnosti Boha, in: Archanděl Michael. Dynamický obhájce života, Olomouc: Refugium 2009, s. 10–20

Obrácení velitele cizího vojska aneb platí se za uzdravení?, in: Příběhy povolání a obrácení v biblických textech, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2009, s. 47–56

Články v odborných časopisech

Spravedlnost a milosrdenství ve Starém zákoně: Teologické texty 6/1992, 201 - 202

Die Bedeutung der narrativen Analyse für die Bibelarbeit am Beispiel von 2 Sam 13,1-20, Žywe jest slowo Bože. Metody biblijno-pastoralne, Opole 1995, 47-56

Narativní analýza při skupinové práci s Písmem, Teologické texty 3/1995, 103 - 104.

Die Vor- und Nachgeschichte von Ps 110 innerhalb des Alten Testament, In: Acta universitatis Palackianae, Theologica olomucensia, Vol. 2, 2000, 5(1-11)

Spravedlnost a milosrdenství ve Starém zákoně. Teologické texty, Zvon Praha, 6/1992, 201-202

Boží slovo v pastorační praxi. In: COMMUNIO - Mezinárodní katolická revue, nakl. Trinitas, Svitavy, 1211-7668, roč. IV, č. 3/4

Význam židovských interpretačních tradic pro současnou exegezi, in: Studia theologica, Olomouc : VUP, 2002, č. 7, 1-12.

Ein gott-loses Buch in der Bibel?, in: Bibel heute, Katholisches Bibelwerk: Stuttgart, 2006, s. 4-8.

Krutost nebo sebeobrana Židů v deváté kapitole knihy Ester?, in: Studia theologica, Olomouc : VUP, 2006, č. 26, 48-54.

Ansätze der narrativen Analyse im hebräischen Esterbuch. Basic Elements of Narratological Analysis in the Hebrew Book of Esther, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Theologica Olomucensia, Olomouc : VUP, 2007. 35-48.

Zur Aktualisierung des Bundes im deuteronomistischen Geschichtswerk, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Theologica Olomucensia, Olomouc : VUP. 21–41.

Bible a morálka, in: Cesty katecheze. Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku, 2010, roč. 2, č. 3, s. 24-26.

Překlady

Kurt Schubert, Bible a dějiny, nakladatelství Trinitas Svitavy 2000, 110 str.

Zeller, Dieter, Paulus und sein Verhältnis zum Gesetz des Mose, Welt und Umwelt der Bibel, roč. 6, str. 67-71

Recenze

Heller J. – Beneš, J., Poutní písně. Výklad žalmů 120-134, Praha, Advent-Orion, 2001, 165 s., in: Studia theologica, Olomouc VUP, 2002, č. 7, 70-71, ISSN: 1212-8570

Dufour, X.-L, Slovník biblické teologie, Řím 1991: Teologické texty 4/1992, 159 - 160

Pirkej avot, Lamaire A., Dějiny hebrejského národa, Ham K., Genesis a úpadek národů, Newman J. - Sivan G., Judaismus od A do Z, Slovník židovsko-křesťanského dialogu: Teologické texty 3/1995, 106

Knihy tajemství a moudrosti I - mimobiblické židovské spisy, Teologické texty 2/1996, 70 str.

Rendtorff R., Hebrejská bible a dějiny, Praha 1996: Teologické texty 1/1997, 33.

Výklady ke Starému zákonu. Knihy deuterokanonické, M. Bič, Kostelní Vydří 1996: Magazín Setkání 2/1997, 4

Pospíšil, C. V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Praha 2000, Teologické texty 2/2000, 85-86

Jan Heller, Martin Prudký, Obtížné oddíly knih Mojžíšových, Kostelní Vydří 2006, Studia theologica 1/2007, 80-82

Ryšková, Mireia: Doba Ježíše Nazaretského. Historicko-teologický úvod do Nového zákona Recenze úvodu do Nového zákona, Studia theologica 3/2009, 91-93

Tichý, Ladislav: Chvála lásky, Dialog Evropa XXI, 1-2/2009, 64-66

Apoštol Pavel a Písmo. Recenze sborníku z vědecké konference, Studia theologica 3/2010, 103-109

Citace

Královna Ester. 1999
citováno v: AMBROS, P., Mystagogické prvky služby slova v dnešní pastoraci, Studia theologica, Olomouc VUP 2002, č. 6, 28 a 29

Boží slovo v pastorační praxi. 2001
citováno v: AMBROS, P. Pastorace a recepce II. vatikánského koncilu in: Teologické texty, 14, 1, 2003, s. 8.

Abrahamův útěk. Příběh, který může být stále aktuální (Gn 12,10-20). 1996.
citováno v DILLARD, R. B., LONGMAN III, T. Úvod do Starého zákona. Praha : Návrat domů, 2003, s. 431.

Narativní analýza při skupinové práci s Písmem. 1995.
citováno v DILLARD, R. B., LONGMAN III, T. Úvod do Starého zákona. Praha : Návrat domů, 2003, s. 436.

Královna Ester. Kniha Ester v pohledu synchronním a diachronním. 1999.
citováno v DILLARD, R. B., LONGMAN III, T. Úvod do Starého zákona. Praha : Návrat domů, 2003, s. 437.

Královna Ester. Kniha Ester v pohledu synchronním a diachronním. 1999
citováno v HENTSCHEL, G. Buchbesprechungen, Theologie der Gegenwart.48 (3) 2005, Kevelaer, Butzon & Becker, s. 230 - 231

Odborná spolupráce

Zenger E., Na úpatí Sinaje, Kostelní Vydří 1996

Zenger E., První zákon, Kostelní Vydří 1999

Deissler A., Chodit s Bohem, Kostelní Vydří 1999

Články popularizační

Byl skutečně v Jeruzalémě nalezen Ježíšův hrob?, Magazín Setkání 1/1997, s. 4

Musí jít prorok proti proudu?, Magazín Setkání 2/1997, s. 4

Základy christologie ve Starém zákoně?, Magazín Setkání 3/1997, s. 4

Vedoucí biblického kroužku nemusí znát všechno, Magazín Setkání 4/1997, s. 4 (zkráceně převzato pod názvem Jak vést biblický kroužek: Teologické texty 2/1998, 67)

Duch ve Starém zákoně, Magazín Setkání 1/1998, 4 (převzato Pastoračním střediskem Praha)

Pět desetiletí výzkumu svitků od Mrtvého moře, Magazín Setkání 2/1998, s. 4

Jak vznikl Pentateuch, Katolický týdeník 22, 3.6.2001, s. 2

Stvoření světa a člověk, Katolický týdeník 22, 3.6.2001, s. 2

Kde jsi? Gn 3,9, AD, roč. XII, č. 1, 2001, s. 19

Obětuj svého jediného syna! Gn 22,1., AD, roč. XII, č. 2, 2001, s. 19

Jsem, který jsem. Ex 3,14, AD, roč. XII, č. 3, 2001, s. 19

Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Ex 20,3, AD, roč. XII, č. 4, 2001, s. 19

Nech, ať proti nim vzplane můj hněv. Ex 32,10, AD, roč. XII, č. 5, 2001, s. 19

Nemůžeš spatřit mou tvář. Ex 33,20, AD, roč. XII, č. 6, 2001, s.19

Lituji, že jsem ustanovil Saula králem. 1 S 15,10, AD, roč. XII, č. 7, 2001, s. 19

Jakmile uslyšíš v korunách stromu šelest kroků, pospěš. 2 S 5,24, AD, roč. XII, č. 8, 2001, s. 19

Žádej, co ti mám dát. 1 Kr 3,3, AD, roč. XII, č. 9, 2001, s. 19

K čemu je mi množství vašich obětí Iz 1,11, AD, roč. XII, č. 10, 2001, s.19

Připomínám ti zbožnost tvého mládí. Jr 4,1, AD, roč. XII, č. 11, 2001, s. 19

Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Iz 40,1; 42,1, AD, roč. XII, č. 12, 2001, s. 19

Lukášovo evangelium 3,1-6,11, Mana pro tento den, roč. VIII, č. 1, 2001, s.

Můj duch jásá v Bohu (L 1,46), Anno Domini, Praha Portál 2002. č. 1, s. 18-19

Budete-li prosit v mém jménu (J 14,13), Anno Domini, Praha Portál 2002, č. 2, s. 18-19

Ne má, ale tvá vůle se staň (L 22,41), Anno Domini, Praha Portál 2002, č. 3, s. 18-19

Otče náš (L 11,2), Anno Domini, Praha Portál 2002, č. 4, s. 18-19

Odpusť jim, nevědí, co činí (Sk 7,59), Anno Domini, Praha Portál, 2002, č. 5, s. 18-19

Vylévej před ním své srdce (Ž 62), Anno Domini, Praha Portál. 2002, č. 6, s. 18-19

Najde se deset spravedlivých (Gn 18,20), Anno Domini, Praha Portál 2002, č. 7, s. 18-19

Bude-li rosa na ovčím rouně (Sd 6,36), Anno Domini, Praha Portál 2002. č. 9, 18-19

Už dost, Hospodina, vezmi si můj život (1 Kr 19,4), Anno Domini, Praha Portál 2002, č. 10, 18-19

Prosit za mrtvé? (2 Mak 12,44), Anno Domini, Praha Portál 2002, č. 11, s. 18-19

Dáš-li mi syna, daruji jej tobě (1 S 1,9), Anno Domini, Praha Portál 2002, č. 12, s. 18-19

Odkdy nosí Židé jarmulku?, Katolický týdeník, 2004, roč. XV., č. 5, s. 3

Nevíme, jak vypadaly Mojžíšovy desky, Katolický týdeník, 2007, roč. 18, č. 6, s. 7

Byl Abrahám postavou skutečnou, nebo jen mýtickou?, Katolický týdeník, 2008, roč. 19, č. 1, s. 7

V Bibli se odráží starověk, plný násilí, Katolický týdeník, 2008, roč. 19, č. 16, s. 7

Věrohodnost Bible nesouvisí s originalitou, Katolický týdeník, 2008, roč. 19, č. 22, s. 7

Proč uctíváme nepravá biblická místa?, Katolický týdeník, 2008, roč. 19, č. 33, s. 7

Vyvolení Abraháma (Gn 12,1-4a), Fermentum, 2008, roč. 14, č. 3, s. 26–30

Církev v soužití se synagogou, Fermentum, 2008, roč. 14, č. 4, s. 38–42

Markovo evangelium/Markův rok (Mk 1,1-8), Fermentum, 2009, roč. 15, č. 1, s. 12–15

Abrahám – člověk na cestě, Cesty katecheze. Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku, roč. 1, č. 1, s. 6–9

Předobrazy Ježíše Krista ve Starém zákoně, Cesty katecheze. Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku, roč. 1, č. 3, s. 9–11

Boží království ve Starém a Novém zákoně, Cesty katecheze. Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku, roč. 1, č. 4, s. 6–8

Přednášky

Význam židovských interpretačních tradic pro současnou exegezi, CMTF UP Olomouc, 21.4.1999, habilitační přednáška

Struktura a vznik Pentateuchu, CMTF UP Olomouc, 26.4.1999, odborná příprava posluchačů postgraduálního studia CMTF UP

“Ale nyní, Hospodine, tys náš otec” (Iz 64,7), Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, Praha-Dejvice 15.5.1999, v rámci 3. Teologického sympozia pořádaného komunitou bosých karmelitánů

Biblická antropologie, CMTF UP Olomouc, 20.-23.9.1999, odborná příprava posluchačů postgraduálního studia CMTF UP

Das Esterbuch – eine gott-lose biblische Schrift, v rámci “Kurzu základní exegeze” prof. G. Braulika, Katolická teologická fakulta Vídeňské univerzity, 19.11.2002

V letech 2003 - 2005 přednášky na Teologické fakultě Erfurtské univerzity v rámci výměnného pobytu vyučujících podporovaného programem Erasmus/Sokrates

Josef Egyptský (Gn 37,1-50,26), Biskupství Brněnské, 11.1.2007, biblický kurz (cyklus přednášek/pozvání ke studiu)

Vztah mezi Starým a Novým zákonem, Moravsko-slezská akademie, Uničov, 17.1.2007, celoživotní vzdělávání

Nejen praotcové, ale také pramatky izraelského národa, Moravsko-slezská akademie, Prostějov, 14.2.2007, celoživotní vzdělávání

Násilí v Bibli, Moravsko-slezská akademie, Uherský Brod, 26.9.2007, celoživotní vzdělávání

Starozákonní východiska sociální nauky církve, Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, Velehrad, 3. 3. 2008

Starozákonní východiska sociální nauky církve, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž, 15. 4. 2008

Starozákonní východiska sociální nauky církve, Moravsko-slezská křesťanská akademie, Kyjov, 18. 4. 2008

Sondy do dějin starozákonního Izraele – ukázky z biblické archeologie, Moravsko-slezská křesťanská akademie, Uherský Brod, 23. 4. 2008

Ženy Starého zákona, Moravsko-slezská křesťanská akademie, Frýdek-Místek, 9. 9. 2008

Život a působení apoštola Pavla, Základní údaje o Pavlově životě a působení, Ostrava, 17. 9. 2008

Židé v Pavlových listech, 6. moravsko-slezské akademické dny, Ostrava, 20. 9. 2008

Sondy do dějin starozákonního Izraele – ukázky z biblické archeologie, Moravsko-slezská křesťanská akademie, Prostějov, 5. 11. 2008

Kořeny vzniku antijudaismu a jeho podoby v Hebrejské bibli, kabinet judaistiky FF UP, Olomouc, FF UP, 18. 11. 2008

Workshop o četbě Bible, Výstaviště Flora Olomouc, Výstaviště Flora Olomouc, 20. a 21. 11. 2008

Metody a přístupy k výkladu Bible, Katechetické centrum Biskupství královehradeckého, diecézní setkání katechetů a kněží, Hradec Králové, 24. 1. 2009

Apoštol Pavel, Moravsko-slezská křesťanská akademie, diecézní setkání katechetů a kněží, Zábřeh na Moravě, 18. 2. 2009

Metody a přístupy k výkladu Bible, Moravsko-slezská křesťanská akademie, přednášky pro věřejnost, Uherský Brod, 13. 5. 2009

Abraham a Sára, prarodiče Izraele, Pastorační centrum Biskupství ostarvsko-opavského, diecézní setkání katechetů a kněží, Ostrava, 15. 9. 2009

Víra z pohledu Starého a Nového zákona, Katechetická sekce České biskupské konference, VII. celostátní kongres katechetů,
Kroměříž, 29. 10. 2009

Židé v Pavlových listech, Moravsko-slezská křesťanská akademie, diecézní setkání katechetů a kněží, Prostějov, 11. 11. 2009

Přednášky a semináře – popularizace výsledků exegetického bádání

Seminář o exegetických metodách a přednáška Abrahamův útěk (Gn 12,10-20) pro Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně (28.3.1995)

Referát k praktické práci s Písmem Dt 15,1-11 pro zástupce subregionu Střední Evropa Katolické biblické federace v Kančevcích ve Slovinsku (6.9.1995)

Přednáška na téma Praktická práce s Písmem pro katechetické středisko Biskupství českobudějovického (15.11.1995)

Seminář o metodách biblické práce pro katechety olomoucké arcidiecéze na Velehradě – spolu s referenty H. Schreiberem z Klosterneuburgu, R. Schwarzem z Vídně a manžely Balthasarovými z Budapešti

Seminář o metodách praktické práce s Písmem pro animátory skupin mládeže z olomoucké arcidiecéze ve Vizovicích – spolu s H. Schreiberem z Klosternueburgu (1.-3.3.1996)

Školení katechetů olomoucké arcidiecéze o správném výkladu starozákonních textů při katechezi (Olomouc 4.5.1996)

Účast na celosvětovém setkání Katolické biblické federace v Hongkongu – jako delegát Českého katolického biblického díla (2.-12.7.1996)

Seminář pro kněze o exegetických metodách podle dokumentu Papežské biblické komise Výklad bible v církvi (Želiv 2.-3.9.1996)

Přednáška pro Křesťanskou akademii v Humpolci na téma Násilí ve Starém zákoně (4.10.1996)

Teorie a praxe “lectio divina” pro animátory skupin mládeže (Vidče 26.-28.10.1996)

Přednáška na téma Násilí ve Starém zákoně pro Pastorační centrum pražské arcidiecéze (Praha 6.11.1996)

Seminář o metodách praktické práce s Písmem (2. ročník) pro animátory skupin mládeže z olomoucké arcidiecéze ve Vizovicích – spolu s H. Schreiberem z Klosternueburgu (14.-16.3.1997)

Přednáška o využití metod praktické práce s biblí při katechezi pro katechety litoměřické diecéze (Litoměřice 4.5.1997)

Praktická práce s biblí pro účastníky 2. Evropského ekumenického setkání ve Štýrském Hradci

Přednáška pro Křesťanskou akademii v Třebíči na téma Židovský výklad Písma (18.10.1997)

Přednáška pro kněze na téma Bible při slavení liturgie v rámci kněžského dne v Českých Budějovicích (27.10.1997)

Přednáška na téma Jaké cíle mohou sledovat setkání nad biblí? V rámci kolokvia “Interpretace bible v církvi” pořádaného Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně (15.11.1997)

Přednáška na téma Duch ve Starém zákoně pro mladé kněze všech českých i moravských diecézí v rámci přípravy na rok 2000 (Želiv 13.1.1998)

Přednáška pro Křesťanskou akademii v Ostravě na téma Biblické vyprávění o stvoření ve světle novějších vědeckých poznatků (14.1.1998)

Překlad přednášky profesorky Marie Ko na téma Četba bible v asijském kontextu pro Pastorační středisko pražské arcidiecéze (Praha 25.1.1998)

Přednáška na téma Konstituce Dei Verbum 2. vatikánského sněmu pro Křesťanskou akademii v Plzni (10.2.1998)

Celodenní seminář o praktické práci s Písmem pro kněze plzeňské diecéze (Plzeň 17.2.1998)

Víkendový seminář o praktické práci s Písmem pro animátory skupin mládeže z Brna a okolí (Brno 14.-15.3.1998)

Přednáška pro Křesťanskou akademii v Třebíči na téma Násilí ve Starém zákoně (23.4.1998)

Přednáška Přínos feministické exegeze pro komisi žen při Ekumenické radě církví v ČR na setkání Eunika v Českých Budějovicích (13.6.1998)

Víkendový seminář praktické práce s Písmem pro zástupce animátorů z diecéze brněnské, olomoucké a ostravsko-opavské (4.-6.7.1998)

Letní seminář o úloze a významu Písma svatého v katechetické práci pro Katechetické středisko českobudějovické diecéze (7.-10.7.1998)

Přednáška pro Křesťanskou akademii v Pelhřimově na téma Násilí ve Starém zákoně (22.10.1998)

Výklad Gn 1-3 v pohledu současných biblických poznatků na 2. Celostátním setkání katechetů pořádaném Národním katechetickým střediskem ČBK v Ústí nad Orlicí (29.10.1998)

Víkendový seminář praktické práce s Písmem – v exercičním domě sv. Josefa na Gruni – pro animátory z diecéze brněnské, olomoucké a ostravsko-opavské (13.-15.11.1998)

Přednáška o biblickém apoštolátu pro kněze litoměřické diecéze v rámci kněžského dne v Litoměřicích (30.3.1999)

Přednáška o biblickém apoštolátu a praktické práci s Písmem pro mladé kněze plzeňské diecéze v rámci jejich dalšího vzdělávání v Plzni (12.4.1999)

Přednáška o hermeneutických otázkách při výkladu bible pro mladé kněze českobudějovické diecéze v rámci jejich dalšího vzdělávání v Českých Budějovicích (11.5.1999)

Přednáška na téma “Ale nyní, Hospodine, tys náš otec” (Iz 64,7) v rámci 3. teologického sympozia pořádaného komunitou bosých karmelitánů v Praze (15.5.1999)

Přednáška pro Křesťanskou akademii ve Zlíně na téma Biblické vyprávění o stvoření ve světle novějších vědeckých poznatků (22.10.1999)

Přednáška pro Křesťanský institut v Ostravě na téma Biblická antropologie (10.11.1999)

Seminář praktické práce s Písmem – v exercičním domě verbistů v Terchové na Slovensku, pro lékaře a animátory z diecéze žilinské a banskobystrické (3-6.12.1999)

Úvod do Starého zákona v rámci kurzu pro pastorační pomocníky, pořádaného Děkanským úřadem v Uh. Hradišti (8.1.2000)

Přednáška Základy christologie ve Starém zákoně v rámci cyklu vzdělávání laiků ostravsko-opavské diecéze v Ostravě (25.2.2000)

Přednáška pro posluchače Teologického institutu v Hradci Králové na téma Sapienciální knihy Starého zákona (25.3.2000)

Přednáška Jubilejní rok v bibli při setkání rozvedených a osamělých, které pořádalo Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouckého (29.4.2000)

Seminář praktické práce s Písmem – v nemocnici s poliklinikou v Čadci na Slovensku – pro lékaře a zdravotní sestry žilinské a banskobystrické (9.-11.6.2000)

Úvod do bibliodramatu v rámci katechetického kurzu ostravsko-opavské diecéze (28.10.2000)

Přednáška o textech prosazujících nábožensky motivované násilí ve Starém zákoně – pro Křesťanskou akademii ve Valašském Meziříčí (30.11.2000)

Seminář praktické práce s Písmem pro katechety pelhřimovského vikariátu v rámci jejich dalšího vzdělávání (23.3.2001)

Přednáška na téma Biblická Píseň písní v životě církve a dějinách umění pro Křesťanskou akademii v Jeseníku (18.5.2001)

Biblická antropologie, biskupství ostravsko-opavské, 14.12.2001

Boží slovo v pastorační praxi, Bible a dějiny, Vzdělávání mladých kněží, trvalých jáhnů a pastoračních asistentů (Diecézní teologický institut), Hradec Králové 16. 4. 2002

Praktická práce s Biblí, seminář pro trvalé jáhny všech diecézí České republiky (Arcibiskupství olomoucké), Hostýn. 19. 6. 2002

Starozákonní texty ve vánoční liturgii, vzdělávání laiků ostravsko-opavské diecéze (Křesťanský institut), Ostrava. 20. 12. 2002

Významné ženy ve Starém zákoně, Teologická konference o Marii, Matce Ježíšově. Diecézní teologický institut, Hradec Králové, 18. 2. 2003

Násilí ve Starém zákoně, vzdělávací přednáška s diskusí. Česká křesťanská akademie, Prostějov, 19. 2. 2003

Desatero - jistota víry, další vzdělávání kněží a katechetů ostravsko-opavské diecéze. Centrum pro katechezi Ostravsko-opavské diecéze, Opava, 22. 3. 2003

Teorie a praxe lectio divina, další vzdělávání salesiánů Dona Boska. Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták, 24. 3. 2003

Úvod do Starého zákona, vzdělávací přednáška s diskusí. Moravskoslezská křesťanská akademie, Kyjov, 11. 4. 2003

Praktická práce s Biblí I, další vzdělávání katechetů olomoucké arcidiecéze. Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého, Olomouc, 1. 5. 2003

Jak číst Písmo svaté, další vzdělávání formátorů řeholních společenství. Centrum Aletti, Olomouc, 2. 5. 2003

Násilí ve Starém zákoně, vzdělávací přednáška s diskusí. Akademické týdny, Nové Město nad Metují, 7. 8. 2003

Praktická práce s Biblí II, další vzdělávání katechetů olomoucké arcidiecéze. Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého, Olomouc, 20. 9. 2003

Biblická animace, studijně formační kurz pro mládež České biskupské konference. Sekce pro mládež České biskupské konference, Hejnice, 12. 11. 2003

Násilí ve Starém zákoně, vzdělávání v oblasti bible. Pastorační středisko při Biskupství brněnském, Brno, 13. 11. 2003

Násilí ve Starém zákoně, další teologické vzdělávání duchovních evangelických denominací. Brněnská diecéze Církve československé husitské, Brno, 15. 11. 2003

Jak číst Písmo svaté, vzdělávání dospělých. Muzeum Kroměřížska, Kroměříž, 17. 11. 2003

Úvod do Písma svatého, vzdělávání lektorů. Arcibiskupství olomoucké, Hranice, 27. 11. 2003. Zlín, 29.11.2003. Vizovice, 15. 1.2005. Moravská Třebová, 12.2.2005. Zábřeh na Moravě, 26.2.2005. Uničov, 2.4.2005. Luhačovice, 23.4.2005. Přerov, 11.6.2005

Přednáška o studijní cestě do Izraele s promítáním fotografií, vzdělávání seniorů, pořádané Českou katolickou charitou, Přerov, 12.10.2005

Vztah mezi Starým a Novým zákonem, vzdělávání dospělých, pořádané Moravsko-slezskou akademií, Frýdek-Místek, 18.10.2005

Úvod do Písma svatého, kurz pro lektory, pořádaný frýdecko-místeckým děkanátem, Frýdek-Místek, 9.12.2005

Vztah mezi Starým a Novým zákonem, vzdělávání dospělých, pořádané Moravsko-slezskou akademií, Prostějov, 15.2. 2006

Úvod do Písma svatého, kurz pro pastorační asistenty, pořádaný prostějovským děkanátem, Prostějov, 4.3. 2006

Uvedení do knihy Ester, setkání nad knihou Ester a slavením purim, CMTF UP a ŽNO Olomouc, 15.3. 2006

Desatero v rámci biblického poselství, vzdělávání dospělých, pořádané římskokatolickou farností v Havířově, Havířov, 17.3. 2006

Věrnost v Písmu svatém, duchovní obnova, pořádané Sdružením salesiánských spolupracovníků, Praha, 1.4. 2006

Vztah mezi Starým a Novým zákonem, vzdělávání laiků, pořádané Křesťanským institutem, Ostrava, 28.4. 2006

Interpretace textů o násilí ve Starém zákoně, vzdělávání pro kaplany Armády České republiky, Olomouc-Svatý Kopeček, 6.6. 2006

Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanském pojetí, vzdělávání dospělých, pořádané Českou křesťanskou akademií, Kroměříž, 13.9. 2006

Starozákonní vzory svatosti, kurz pro formátory a formátorky řeholních společenství ČR a SR, Centrum Aletti, Olomouc, 28.9. 2006

Povolání v Písmu svatém, vzdělávání pořádané Konferencí vyšších řeholních představených, Želiv, 3.10. 2006

Abraham před narozením Izáka (Gn 11,10-20,18), biblický kurz, pořádaný Pastoračním střediskem Biskupství brněnského, Brno, 9.11. 2006

Pasivní účast na konferenci

Colloquium biblicum Pragense, ETF UK Praha, 4.– 6.4.2002

Colloquium biblicum Vindobonense, Vídeň, 20.– 23.10.2002

Österreichische Pastoraltagung - Lebendig wird das Wort, Die Bibel in der Verkündigung, Salzburg (Rakousko), 9.-11.1.2003

Colloquium biblicum Pragense, Praha, 23.-26.4.2003

Colloquium biblicum Pragense - Král David a obraz o něm, Katedra Starého zákona ETF UK Praha, 31.3.2005

Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen Alttestamentlerinnen und Alttestamentler Das Buch Ijob, Olomouc, CMTF UP, 29.8 -1.9.2005

Colloquium biblicum Pragense - Magie (Zauber, Wunder), Praha, ETF UK, 21.-22.4. 2006

Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen Alttestamentlerinnen und Alttestamentler
Septuaginta
, Strasbourg, Francie 4. 9. - 7. 9. 2006

Colloquium biblicum Pragense XII, Praha, ETF UK, 13. 04. 2007.

AGAT Tagung, Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen Alttestamentler, Münster, SRN, 1.-4. 9. 2008.

Das Deuteronomistische Geschichtswerk, Salzburg, Rakousko, 31. 8. – 3. 9. 2009

Aktivní účast na konferenci

Der Hebräerbrief im Dokument der Päpstlichen Bibelkommission. Das jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel, Österreichisches Katholisches Bibelwerk, Colloquium biblicum Vindobonense 2005, Vídeň, 24.-26.10.2005

Vztah Starého a Nového zákona – oprávněnost jednoty Písma na christologickém základě, konference k 40. výročí vydání věroučné konstituce II. vatikánského koncilu Dei Verbum 2005, KTF UK Praha, 15.11.2005

Překonání averze k minulosti, Češi a Němci v nové Evropě – smíření jako naděje, Občanské sdružení Speranza, Olomouc, 10.12.2005

Člověk Božím obrazem - biblický přístup k pojetí člověka, Současné integrující přístupy k pojetí člověka, Olomouc, 19.-20.6.2007

Grausamkeit oder Selbstverteidigung der Juden? (Est 9), Colloquium biblicum Pragense XIII - Feindbilder und ihre Funktion in der Bibel, Praha, 26.-29.3.2008

Vztah mezi exegezí a biblickou pastorací, Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat písmo svaté, Olomouc, 12. 5. 2008

Krutost nebo sebeobrana Židů v 9. kapitole knihy Ester, Mezinárodní vědecká konference – Biblia a dialóg kultúr, Košice, 5. 11. 2009

Erneuerung des Bundes in Neh 8–10?, Colloquium biblicum Pragense XVII - Aufschreiben und Vorlesen – hermeneutische Aspekte der Verschriftlichung des Gotteswortes, Praha, 15. – 18. 4. 2009

Elemente der narrativen Analyse in der Hiskijas Erkrankung und Genesung (2Kön 20), International conference on the Hermeneutics of Narrative and Legal Texts of the Old Testament, Praha, 20. – 21. 4. 2009

Víno v Bibli, MEZINÁRODNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE – VÍNO JAKO MULTIKULTURNÍ FENOMÉN, Olomouc 23. – 24. 4. 2009

Nové na pozadí starého v Pavlových a pavlovských listech, Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona, Prešov, 5. – 6. 5. 2009

Elektronické dokumenty

Distanční opora k předmětu Starý zákon, přístupné přes unifor.upol.cz/teologicka/unifor/logon.php

Rozhlasové a televizní pořady

Bible v liturgii, Proglas. Brno, roční cyklus celkem 71 patnáctiminutových pořadů k liturgickým perikopám

Bible v liturgii, Radio Proglas, Brno, cyklus 4 dvacetiminutových pořadů, 2003

Sváteční slovo, ČT1, Brno, 9. 11. 2003

Bible v liturgii, Radio Proglas, Brno, cyklus 48 dvacetiminutových pořadů

Recenzentský posudek

Mikulicová, M., Kubín, P., (ed.) Sborník Katolické teologické fakulty, sv. V. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2003

CHALUPA, P., Mikulicová, M., Brož, J., (ed.) Sborník Katolické teologické fakulty, sv. VIII. K 100. výročí narození prof. ThDr. Jana Merella. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1121-X.