COVID

Testování zaměstnanců na COVID

Zaměstnanci teologické fakulty se od pondělí 29. listopadu musejí jedenkrát týdně povinně testovat. Testy jsou k dispozici u Pavly Ludkové (5. patro, kancelář č. 5.16)

Test nemusíte podstupovat, pokud: 

a. Jste očkován/a proti covid-19 

(prokážete se předložením certifikátu o provedeném očkování);

b. prodělal/a jste onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní 

(prokážete se záznamem v ISINu nebo potvrzením od lékaře);

c. podstoupil/a jste v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem 

(prokážete se záznamem v ISINu nebo potvrzením od lékaře);

d. podstoupil/a jste v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT), který provedl zdravotník, s negativním výsledkem 

(prokážete se záznamem v ISINu nebo potvrzením od lékaře).

Pokud test prokáže, že jste COVID pozitivní, opusťte pracoviště a informujte zaměstnavatele a svého praktického/závodního lékaře. Dalším krokem je PCR test – žádanku vám vystaví praktický/závodní lékař. 

O pozitivním testu nebo rizikovém kontaktu informujte: pavla.ludkova@upol.cz

Děkujeme za vaši ohleduplnost!


 

Do výuky s respirátorem od pondělí 15. 11. 2021

Studenti teologické fakulty mají povinnost nosit respirátor i při výuce. Nové vládní pravidlo platí od od pondělí 15. listopadu 2021.

Mimořádné opatření bude platit v učebnách, v nichž se schází alespoň 50 studentů. 


Nová nařízení a doporučení rektora UP od 25.10.2021

Režim na UP od 25. 10. 2021 v souvislostí s covidem-19 včetně doporučení a nařízení rektora  

V souvislosti s přetrvávajícím výskytem covidu-19 pro vás v následujícím textu shrnujeme aktuálně platná opatření, která se týkají režimu na Univerzitě Palackého, včetně doplňujících 

doporučení a nařízení rektora UP Martina Procházky, která jsou níže ZVÝRAZNĚNA. 

Znění těchto opatření i návazných doporučení budeme na základě měnící se situace aktualizovat. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
studentky a studenti,
covidová čísla bohužel rostou.

Prosíme proto o důsledné dodržování protiepidemických pravidel, a to zejména:

 • Trápí-li Vás virové onemocnění (rýma, kašel, teplota), nechoďte do výuky.
 • Respirátory jsou povinné ve všech vnitřních prostorách CMTF UP.
 • Respirátory jsou povinné na přednáškách a seminářích, kolokviích a zkouškách.
 • Přednášky s kapacitou nad 100 studentů je možné uskutečnit hybridní formou (rozhodnutí je na garantovi předmětu).
 • O pozitivním testu nebo rizikovém kontaktu informujte: pavla.ludkova@upol.cz

Děkujeme za Vaši ohleduplnost!

 

A odkaz na web UP: https://www.upol.cz/nc/covid-19/zprava/clanek/rezim-na-up-od-25-10-2021-v-souvislosti-s-covidem-19-vcetne-doporuceni-a-narizeni-rektora/

Ochrana dýchacích cest

V souladu s avizovaným textem mimořádného opatření MZ ČR, se kterým vyslovila vláda dne 20. října 2021 souhlas, bude od 25. října 2021 do odvolání zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)] všem osobám ve vnitřních prostorách budov vysoké školy, ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě. 

Ochranu dýchacích cest mohou odložit mj.

 • studenti a akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje); 
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, 

z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocnění covid-19 na UP rektor UP však nařizuje studentům použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu výukových aktivit (pokud to specifika daného předmětu umožňují) 

 • pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání; 

z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocnění covid-19 na UP rektor UP však doporučuje vyučujícím zvážit v průběhu rozvrhovaných výukových aktivit použití definované ochrany dýchacích cest  a nařizuje držet od studentů odstup minimálně 1,5 metru

 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru; 

z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocněním covid-19 na UP rektor UP vyučujícím nařizuje a studentům silně doporučuje použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu zkoušky, zápočtu či kolokvia

 • ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory); 
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu; 

z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocněním covid-19 na UP rektor UP doporučuje přednášejícím, pokud se jedná o zaměstnance UP, použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu přednášky

 • osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech; 
 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu; 
 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů; 
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie. 

Hromadné akademické obřady, kulturní akce a společenské akce (imatrikulace, promoce, kulturní, společenské a sportovní akce) 


Hromadné akademické obřady, kulturní akce a společenské akce (imatrikulace, promoce, kulturní, společenské a sportovní akce)

hromadných akademických obřadů (imatrikulace a promoce), a u kulturních, společenských a sportovních akcí (dále vše jako „akce“) je třeba zajistit následující: 

 • pokud se akce koná ve vnitřních prostorách vysoké školy, mohou se jí osoby zúčastnit pouze v případě užití ochranného prostředku dýchacích cest 
 • pokud se akce v jednu dobu účastní více než dvacet osob, je třeba zajistit splnění podmínek dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 27. září 2021, tj. fakticky je třeba zajistit kontrolu bezinfekčnosti účastníků (systém O-N-T). 

kulturních, společenských a sportovních akcí, které se konají ve venkovních prostorách, je třeba zajistit následující: 

 • pokud se akce koná ve venkovních prostorách a akce se účastní ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestup nejméně 1,5 metru, mohou se jí osoby zúčastnit pouze v případě užití ochranného prostředku dýchacích cest 
 • pokud se akce v jednu dobu účastní více než dvacet osob, je třeba zajistit splnění podmínek dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 27. září 2021, tj. fakticky je třeba zajistit kontrolu bezinfekčnosti účastníků (systém O-N-T). 

V případě potřeby lze využít veřejná testovací místa.  

 Uvedené opatření se však nevztahuje na vzdělávání poskytované vysokou školou v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Pro účast na vzdělávání poskytovaném dle zákona o vysokých školách tedy není nutné dokládat bezinfekčnost, ledaže jde o níže uvedené případy příjezdu ze zahraničí.  

Rektor UP nařizuje, aby vyučující poučili studenty o významu bezinfekčnosti před započetím rozvrhovaných výukových aktivit a zkoušek. 


 

Ubytování na kolejích

Pro ubytované na kolejích aktuálně platí tyto podmínky dle opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021 a dále tyto podmínky týkající se ochrany dýchacích cest. 


 

Příjezdy ze zahraničí

Pravidla pro příjezdy studentů a zaměstnanců ze zahraničí


 

Důležité odkazy:

Důležité/zajímavé odkazy:

UP: https://www.upol.cz/covid-19/

MZČR: https://koronavirus.mzcr.cz


 

Co dělat, když jste COVID - 19 pozitivní

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Pokud budete mít pozitivní test na covid-19 nebo vás krajští hygienici umístí do preventivní karantény, informujte o tom svého koordinátora (pavla.ludkova@upol.cz). Se všemi informacemi je nakládáno maximálně diskrétně.

Do e-mailu prosím uveďte:

 • studenti:  vaše celé jméno, telefonický kontakt, studentské číslo ze STAGu, název studijního programu a ročník;
 • zaměstnanci:  vaše celé jméno, telefonický kontakt, název katedry či oddělení.

Po oznámení vašeho pozitivního testu či nařízené karantény koordinátorovi nezapomeňte:

 • napsat i vašim vyučujícím,
 • vašim nadřízeným 
 • domluvte se s nimi na postupu během vaší absence.

Pokud jste zároveň ubytováni na některé z univerzitních kolejích

 • nahlaste prosím svůj pozitivní test na covid-19 či nařízenou karanténu také své kolejní referentce nebo vedoucí kolejí.

 

Příjezd ze zahraničí a COVID

 • Pohybovali jste se déle než 24 hodin mimo území Česka?
 • Nejste naočkovaní?
 • Studujete nebo pracujete na teologické fakultě?

Pak je nutné vyplnit formulář ZDE a zaslat jej svému vedoucímu. Studenti pak na Studijní oddělení CMTF UP.

Tato povinnost se nevztahuje na:

 • očkované osoby s národním certifikátem o dokončeném či provedeném očkování, kdy od finální dávky očkovací látky uplynulo více než 14 dní;
 • osoby, které prodělaly COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní,
 • osoby, na něž se vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření (např. přeshraniční pracovníci, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s ČR do/nebo ze sousedního státu, tj. Slovenska, Rakouska, Německa a Polska).

 

Koordinátor COVID-19 na CMTF:

Pavla Ludková

Pavla Ludková

pavla.ludkova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.16
585637014

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.