Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Přijímací řízení

Akademický rok 2016/2017

Informace o přijímacím řízení na bakalářské a magisterské studijní obory

Termíny, poplatky a informace k přijímacímu řízení

Termíny podání přihlášky:

do 29. 2. 2016

   

bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní obory

 30. 4. 2016

 

bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (1. kolo)*
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo)*

 31. 5. 2016

 

doktorské studijní obory (akreditované v českém jazyce)

 20. 6.–31. 7. 2016

 

bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (2. kolo)*
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo)*

 31. 8. 2016

 

doktorské studijní obory (akreditované v cizím jazyce)

*) tyto bakalářské obory jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, je tedy nutné se ve stejném termínu přihlásit i na tuto školu (více na www.caritas-vos.cz)

Termíny přijímacích zkoušek:

 1.–3. 6. 2016

   

bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (1. kolo) **
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo) **

 14. 6. 2016

 

doktorské studijní obory (akreditované v českém jazyce)

 11.–18. 6. 2016

 

bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium

 30.–31. 8. 2016

 

bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (2. kolo) **
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo) **

 15. 9. 2016

 

doktorské studijní obory (akreditované v cizím jazyce)

**) přijímací zkoušky na tyto bakalářské obory se konají na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální v Olomouci (www.caritas-vos.cz), která je ve spolupráci s CMTF zajišťuje

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Administrativní poplatek:

   

580 Kč

Banka:

 

Komerční banka a. s. Olomouc

Účet pro platby v CZK:

 

19-1096330227/0100

Platba ze zahraničí:

 

IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Variabilní symbol:

 

uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou a přihláška tak nebude uhrazena)

Konstantní symbol:

 

379

Adresa majitele účtu:

 

Univerzita Palackého v Olomouci,
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Poplatek je splatný nejpozději v den podání přihlášky ke studiu a je nevratný.

Nahoru

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu

 • Přihlášky ke studiu v bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu (akreditovaném v českém jazyce) se podávají pouze elektronicky: www.prihlaska.upol.cz
 • Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání e-přihlášky ke studiu. Provedená platba je následně automaticky zkompletována s podanou přihláškou ke studiu, ke které náleží.
 • Uchazeči, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu (např. neuvede variabilní symbol), nebude jeho e-přihláška ke studiu převedena do přijímacího řízení.
 • Doporučujeme poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhradit elektronicky pomocí platební karty. Tímto způsobem platby vyloučíte zadání chybných údajů při platbě poštovní poukázkou či příkazem k úhradě.
 • Uchazeči doporučujeme průběžně provádět kontrolu stavu své elektronické přihlášky - zda byl poplatek uhrazen a přihláška je převedena do přijímacího řízení. 

Doklady o dosaženém vzdělání:

 • Uchazeč o studium v bakalářském či magisterském studijním programu předá v den konání přijímacích zkoušek, příp. doručí nejpozději do 27. června 2016 (není-li stanoveno jinak) na studijní oddělení fakulty (adresa: CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc), úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení s vyznačením oboru, na který se hlásí. Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském či magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeči, který nedodá ve stanoveném termínu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného středoškolského vzdělání. V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit nostrifikaci zahraničního vzdělání v ČR.
 • Uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu předá v den konání přijímacích zkoušek, příp. doručí nejpozději do 8. července 2016 na studijní oddělení fakulty (adresa: CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc), úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (absolventi CMTF UP Olomouc mohou předložit neověřenou kopii) a výpis předmětů absolvovaných během bakalářského studia (absolventi CMTF UP Olomouc předkládat nemusí), a to s vyznačením oboru, na který se uchazeč hlásí. Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Uchazeči, který nedodá ve stanoveném termínu úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání.

Další informace:

 • Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních oborů, jsou povinni podat na každý obor samostatnou přihlášku a uhradit administrativní poplatek.
 • Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží přibližně měsíc před termínem konání přijímací zkoušky (výjimkou je pozvánka k přijímací zkoušce pro bakalářský studijní obor realizovaný ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, kterou rozesílá tato škola).
 • Při podání více přihlášek mohou u přijímacích zkoušek vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat, proto náhradní termín přijímacích zkoušek nebude realizován. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.
 • Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.
 • Na některé studijní obory, kde počet přihlášených uchazečů nepřekročí kapacitu oboru, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.
 • Potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a životopis nejsou k přihlášce požadovány.
 • Uchazeč se specifickými potřebami může v případě potřeby kontaktovat Centrum podpory studentům se specifickými potřebami (Centrum pomoci handicapovaným) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Informace o nabídce pomoci tohoto centra jsou zveřejněny na webové adrese: http://cps.upol.cz/.
 • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude uchazeči zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou na adresu pro doručování, kterou uchazeč uvede v přihlášce.
 • Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat žádost o jeho přezkoumání. Žádost se podává děkanovi fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2016/2017 bude ukončeno v průběhu měsíce září.
 • Podrobné informace k jednotlivým studijním oborům jsou zveřejněny: http://www.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/studijni-obory/

Nahoru

Důležité informace pro uchazeče o studium bakalářských oborů Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce

Bakalářské studijní obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce jsou dle udělené akreditace uskutečňovány Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci společně s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. Je proto nezbytné, aby uchazeči o studium těchto bakalářských studijních oborů podali elektronickou přihlášku nejen na CMTF UP v Olomouci (www.prihlaska.upol.cz), ale současně i na CARITAS – VOŠs Olomouc (www.caritas-vos.cz). Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 580 Kč hradí uchazeč dle pokynů zveřejněných CMTF UP v Olomouci. Na CARITAS-VOŠs Olomouc uchazeč další poplatek již nehradí.

Přijímací zkouška se koná na CARITAS – VOŠs Olomouc, která ve spolupráci s CMTF UP v Olomouci přijímací zkoušku zajišťuje. Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze z této vyšší odborné školy.

Podrobnější informace o studiu těchto oborů lze získat na:

 • CMTF UP v Olomouci, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc, studijní oddělení – tel.: 585 637 010, 585 637 011, 585 637 013, e-mail: studijni.cmtf@upol.cz;
 • CARITAS – VOŠs Olomouc, Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc, studijní oddělení – Mgr. Šárka Štefková – vedoucí studijního oddělení, tel.: 585 209 025, e-mail: sarka.stefkova@caritas-vos.cz, Kateřina Horáková, tel.: 585 209 025, e-mail: katerina.horakova@caritas-vos.cz a na www.caritas-vos.cz;
 • Katedře křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci, Na Hradě 5, 771 11 Olomouc, sekretářka katedry Mgr. Marcela Šotolová, tel.: 585 637 193, e-mail: marcela.sotolova@upol.cz.

Nahoru

Stránka aktualizována: 16. 05. 2016, Daniel Agnew