Sociální a spirituální determinanty zdraví

Charakteristika oboru

Doktorský studijní obor Sociální a spirituální determinanty zdraví je úzce spjat s aktivitami a projekty Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „OUSHI“) na Katedře křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci OUSHI připravuje studenty na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti zkoumání nejen sociálních, ale i spirituálních determinant zdraví. Pro své interdisciplinární zaměření, které neopomíjí spirituální složku zdraví (jak religiózni, tak i nereligiozní) a pro zohlednění holistického pohledu (bio-psycho-socio-spirituální model zdraví) umožňuje hledat vysvětlení i takových fenoménů a souvislostí, které v rámci úzce pojímaných specializací vysvětlit nejde. Tomu odpovídá i personální zabezpečení doktorského studia, které poskytuje jednak tým odborníků OUSHI vykazujících vědeckou a tvůrčí činnost v oblasti sociálních determinant zdraví, tak tým specialistů na spirituální témata z ostatních pracovišť, hlavně z CMTF UP.

Studenti doktorského studia mají možnost zapojit se do aktuálně realizovaných výzkumných projektů na CMTF UP, zejména OUSHI. Témata doktorských prací však mohou být vybírána i z dalších oblastí sociálních a spirituálních determinant zdraví. OUSHI disponuje širokou sítí odborníků jak v ČR, tak i v zahraničí, na které se může student obrátit, v silách OUSHI je zabezpečit i další případné odborníky (školitele) na specializovaná témata.

Profil a uplatnění absolventa

Předmětem doktorského studia je definování sociálních a spirituálních faktorů, které zdraví ovlivňují jak pozitivně, tak negativně. Cílem studia je pak připravit studenta k samostatnému vědeckému bádání ve vybrané specializaci sociálních a spirituálních determinant zdraví, využívaje bio-psycho-socio-spirituální model zdraví. Absolvent oboru disponuje nejnovějšími teoretickými poznatky v oblasti sociálních či spirituálních determinant zdraví a dokáže je kriticky zkoumat a rozvíjet. Má dovednosti potřebné pro vlastní empirické bádání a praktické působení v dané oblasti, umí formulovat vhodná doporučení pro praxi jiných subjektů. 

Odborné znalosti a dovednosti

Odborné znalosti

 • Znalost problematiky sociálních a spirituálních determinant zdraví v nejširším slova smyslu vycházející z definice zdraví WHO, orientace v příslušné terminologii a nejnovějších výsledcích výzkumu jak v ČR, tak i v zahraničí.
 • Přehled o současných aktuálních problémech, které se v dané oblasti diskutují v akademické obci.
 • Znalost teorie a konceptů socio-ekonomických nerovností v oblasti zdraví.

Odborné dovednosti

 • Schopnost podílet se na základním a aplikovaném výzkumu v jedné z uvedených oblastí zdraví a volit odpovídající metodologické postupy (kvantitativní a kvalitativní metodologie, provádění metaanalýz dat apod.).
 • Schopnost formulovat hypotézy, resp. stanovit výzkumné otázky a samostatně analyzovat výsledky s využitím mezinárodně používaných programů (aktuálně např. SPSS a NVivo).
 • Schopnost využívat mezinárodní vědeckou síť, elektronické databáze a spolupracovat s mezinárodní vědeckou komunitou.
 • Schopnost vykonávat výzkumnou činnost podle zásad vědecké etiky.
 • Schopnost orientovat se v grantových výzvách, připravit a řídit výzkumné projekty.
 • Schopnost komunikovat v odborné angličtině, číst a psát odborné texty.
 • Schopnost publikovat na mezinárodní úrovni (WoS apod.).

Student je po celou dobu studia veden k samostatnosti. Zodpovídá za vlastní Individuální studijní plán (ISP) a jeho dodržování. Úzce spolupracuje se svým školitelem a dalšími odborníky, kteří přispějí k excelentnímu řešení tématu disertační práce. Je kladen důraz na organizační schopnosti, které jsou pro organizaci výzkumu potřebné.

Oborová rada SSDZ a garant oboru

předseda OR:

 • prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (garant oboru)

členové OR:

 • prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter TAVEL, Ph.D.
 • doc. Gabriel GULIŠ, Ph.D., BSBA (Universita of Southerm Denmark)
 • doc. Vít HUŠEK, Th.D.
 • prof. MUDr. Jozef HAŠTO, PhD. (VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava)
 • prof. MUDr. Ing. Petr HLUŠTÍK, Ph.D. (LF UP v Olomouci)
 • prof. Andrea MADARASOVÁ GECKOVÁ, PhD. (LF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach)
 • doc. Tomáš MACHULA, Ph.D., Th.D. (TF JU v Českých Budějovicích)
 • doc. Ing. Mgr. Aleš OPATRNÝ, Th.D. (KTF UK v Praze)
 • prof. Erik SIGMUND, Ph.D. (FTK UP v Olomouci)
 • doc. Mgr. Dagmar SIGMUNDOVÁ, Ph.D. (FTK UP v Olomouci)
 • prof. PhDr. Vladimír SMÉKAL, CSc. (em. FSS MU v Brně)
 • PhDr. Iva ŠOLCOVÁ, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR v Praze)

Doktorandi SSDZ

Přehled studentů k 1. 10. 2023:

 • Buchtová Marie (školitel: doc. Vít Hušek, Th.D.)
 • Fülep Martin (školitel: doc. PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.)
 • Koláček Josef (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • Kořínek Richard (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • Krtková Rudnická Růžena (školitel: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.)
 • Navrátilová Veronika (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)
 • Novák Lukáš (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • Paclíková Kateřina (školitel: doc. Zuzana Dankulicová, Ph.D.)
 • Petríková Martina (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • Svobodová Ivana (školitel: doc. Zuzana Dankulicová, Ph.D.)
 • Švecová Júlia (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • Trtílková Jana (školitel: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.)
 • Žídková Radka (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)

Přehled kurzů oboru "Sociální a spirituální determinanty zdraví"

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)