Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana CMTF UP pro funkční období 2018 – 2022

pondělí 18. prosinec 2017, 10:59

Akademický senát Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na svém 16. řádném zasedání dne 13. prosince 2017 zvolil podle čl. 8, odst. 2 Jednacího řádu Akademického senátu CMTF UP volební komisi pro přípravu volby kandidáta na funkci děkana. Jejími členy jsou Ing. Josef Biernát, Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. a Mgr. Vít Hlinka, Th.D. Komise zvolila svým předsedou Mgr. Pavla Černušku, Ph.D.

Komise v souladu s čl. 8, odst. 3 Jednacího řádu Akademického senátu CMTF vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana CMTF UP.

Každý člen nebo skupina členů akademické obce CMTF UP má právo podat svůj návrh na kandidáta na funkci děkana. Návrhy se podávají písemně zapisovateli Akademickému senátu CMTF UP do 13. února 2018.

Akademický senát CMTF UP postoupí následně návrhy volební komisi, která ověří, zda příslušný kandidát na funkci děkana splňuje zákonné náležitosti a předpoklady vymezené Statutem CMTF UP a projedná s kandidátem jeho osobní souhlas s kandidaturou podle čl. 8, odst. 5 Jednacího řádu Akademického senátu CMTF, a to nejpozději do 28. února 2018.

Při shromáždění akademické obce CMTF UP dne 4. dubna 2018 představí navržení kandidáti svůj program. Dne 11. dubna 2018 se během zasedání AS CMTF UP uskuteční volba kandidáta na funkci děkana.