doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637122

Katedra biblických věd

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

5.01

docent

Teologie - Nový zákon, exegeze NZ, biblická teologie

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen oborové rady (1. 6. 2001 – )
ČLÁNEK
Mareček P. Kristova láska a jeho smrt za všechny v 2 Kor 5,14. Studia Theologica-Czech Republic. 2023.
Mareček P. Pavel v Arábii (Gal 1,17). Studia Theologica-Czech Republic. 2023.
Mareček P. Pavlovo velké písmo v Gal 6,11. Studia Biblica Slovaca. 2023.
Mareček P. Význam σκόλοψ τῇ σαρκί v 2 Kor 12,7b. Studia Theologica-Czech Republic. 2023.
Mareček P. Jak rozumět eulogii v Řím 9,5c? Studia Theologica-Czech Republic. 2022.
Mareček P. Význam ἐφ᾽ ᾧ v Řím 5,12. Studia Theologica-Czech Republic. 2021.
Mareček P. A Crux Interpretum in Jas 4,5. Edinost in dialog. 2020.
Mareček P. Elijah: His Role and Importance in the Gospel of Luke. Studia Biblica Slovaca. 2020.
Mareček P. Jak 2,18 a jeho interpretace. Studia Theologica-Czech Republic. 2020.
Mareček P. Jan, syn Zebedeův, v Lukášově dvojdíle. Studia Theologica-Czech Republic. 2020.
Mareček P. Učedníci putující do Emauz v Lk 24,13–35. Studia Theologica-Czech Republic. 2019.
Mareček P. Recepce Jakubova listu v dějinách církve. Studia Theologica. 2018.
Mareček P. Stephen and Saul of Tarsus in Acts 7:54–8:3. Slaskie Studia Historyczno-Teologiczne. 2018.
Mareček P. Žalm 118 (117 LXX) a Markovo evangelium. Studia Theologica. 2018.
Mareček P. Die Person Jesu Christi im Jakobusbrief. Annali di Storia dell'Esegesi. 2017.
Mareček P. The Disciples in John 21. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2016.
Mareček P. Simeonova slova v Lk 2,35a. Studia Theologica. 2013.
Mareček P. Šimon Petr v Lk 5,1-11. Studia Theologica. 2012.
Mareček P. The Author of the Third Gospel. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2012.
Mareček P. Ježíšovo vzkříšení v Sk 2,14-41. Studia Theologica. 2011.
MAREČEK P. The Image of Jesus Christ in Luke 2:41-52. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
Mareček P. Die christologische und theologische Bedeutung von Offb 1,7-8 im Kontext. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2008.
Mareček P. L´inizio dei segni di Gesù (Gv 2,1-11). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 2008.
Mareček P. Abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží. Katolický týdeník. 2007.
Mareček P. Kdy opravdu nastane druhý příchod Páně? Katolický týdeník. 2007.
Mareček P. O egyptské pouti píše jen evangelista Matouš. Katolický týdeník. 2007.
Mareček P. Projev úcty mudrců. Výklad a poselství Mt 2,1-12. Studia Theologica. 2007.
Mareček P. Ježíš přichází jako zaslíbený král ? na oslátku. Katolický týdeník. 2006.
Mareček P. Co znamená věřit v Boha pro křesťany? Slavkovský zpravodaj. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mareček P. Obraz posmrtného života v podobenství o boháči a Lazarovi (Lk 16,19–31). Smrť v tranzite (III.): Biblické, historické, etické a praktické pozadie smrti. 2023.
Mareček P. The Function and Importance of Matthew 28:16–20 in the Gospel of Matthew. In Nicklas T., Niebuhr K., Seleznev M. (Eds.) History and Theology in the Gospels. 2020.
Mareček P. Die christologische und theologische Bedeutung von Offb 1,7-8 im Kontext. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2009.
Mareček P. Povolání Natanaela. Příběhy povolání a obrácení v biblických textech. 2009.
Mareček P. Exegeze a kázání. Příspěvek k problematice zvěstování Božího slova. Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.
Mareček P. Zjevení v Galileji. Výklad a poselství Mt 28,16-20. Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. 2008.
Mareček P. Písmo svaté v životě církve. Zpráva z konference. Sborník Katolické teologické fakulty, sv. IX., z konference k 40. výročí Dei verbum. 2007.
Mareček P. Pošetilost a prozíravost. Výklad podobenství o deseti pannách (Mt 25,1-13). Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. 2007.
Mareček P. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej. Począntek znaków Jezusa (J 2,1-11). Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej. 2005.
Mareček P. L'euloghia (1 Pt 1,3-12). On His Way. 2004.
Mareček P. Prohlášení o Ježíšově přítomnosti v křesťanském společenství (Mt 18,20). Mlékem a medem oplývající. Sborník českých katolických biblistů Karlu Skalickému k sedmdesátinám. 2004.
Mareček P. Rodokmen Ježíše Krista v Matoušově evangeliu (1,1-17). Sborník Katolické teologické fakulty. 2004.
Mareček P. Some Aspects of Christology in the First Epistle of Peter. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2002.
Mareček P. The Crux Interpretum: John 14, 2. TWN LOGWN ASFALEIA. Sborník katolické teologické fakulty UK. 2000.
KNIHA - CELEK
Mareček P. List Jakubův. 2020.
Mareček P. Kristus a účast židů i pohanů na "smlouvách" Božího zaslíbení: Christologické a ekleziologické poselství Ef 2,11-22. Kristus a účast židů i pohanů na "smlouvách" Božího zaslíbení: Christologické a ekleziologické poselství Ef 2,11-22. 2009.
Mareček P. Křesťanské společenství v Matoušově evangeliu. Jeho hlavní charakteristiky podle Mt 18,1?35. Křesťanské společenství v Matoušově evangeliu. Jeho hlavní charakteristiky podle Mt 18,1?35. 2005.
Mareček P. Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu. Hlavní christologické tituly. Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu. Hlavní christologické tituly. 2004.
Mareček P. La preghiera di Gesú nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico. La preghiera di Gesú nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Mareček P. Isaiah 6:9–10 in the Ending of Luke-Acts. Interactions in Interpretation: The Pilgrimage of Meaning through Biblical Texts and Contexts. 2020.
Mareček P. Svoboda spravedlivého Boha a jeho dobrota. Výklad podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-16). "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry?" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. 2008.
Mareček P. Večeře Páně v Lukášově evangeliu (Lk 24,14-20). Od Abraháma k nové smlouvě. 2007.
ABSTRAKT
Mareček P. Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa. Studia Theologica. 2002.
Mareček P. Hody a význam křesťanského slavení. Slavkovský zpravodaj. 2002.
Mareček P. Ježíš píše prstem po zemi (Jan 8,6b.8). Studia Theologica. 2002.
Mareček P. Velikonoce - slavnost Kristova zmrtvýchvstání. Slavkovský zpravodaj. 2002.
Mareček P. Struktura Matoušova evangelia. Studia Theologica. 2001.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Mareček P. Apoštol Pavel, jeho život, dílo a význam. veřejná přednáška pro FÚ Vyškov. 2009.
Mareček P. Pavel v Jeruzalémě a v Cesareji (Sk 21,18-26,32). vzdělávací biblický kurz: Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
Mareček P. Pavlova cesta do Říma a jeho působení v tomto městě (Sk 27,1-28,31). vzdělávací biblický kurz: Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
Mareček P. Pavlovo evangelium: Svědectví o Ježíšově vzkříšení v 1 Kor 15,1-11. formační setkání kněží a jáhnů. 2009.
Mareček P. Třetí Pavlova misijní cesta (Sk 18,23-21,17). vzdělávací biblický kurz: Královna Ester a apoštol Pavel; Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
Mareček P. Život a misijní činnost sv. Pavla. veřejná přednáška pro FÚ sv. Jakuba v Brně. 2009.
Mareček P. Život a misijní působení apoštola Pavla. veřejná přednáška pro FÚ Křenovice. 2009.
Mareček P. Apoštol Pavel a jeho spolupracovníci v misijní činnosti. cyklus tří hodinových přednášekv rámci Vzdělání pastoračních asistentů brněnské diecéze. 2008.
Mareček P. Apoštol Pavel. Jeho život, dílo a význam. přednáška v rámci Setkání ředitelů církevních školy olomoucké arcidiecéze a jejich pomocníků. 2008.
Mareček P. Apoštolský sněm - jeruzalémský (Sk 15,1-35). přednáška v rámci Vzdělávacího biblického kurzu: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
Mareček P. Bible, Ježíš, apoštolové. vzdělávací přednáška pro Kyjovský děkanát. 2008.
Mareček P. Hlavní centra misijní činnosti v Sk 15,36-18,22. přednáška v rámci Vzdělávacího biblického kurzu: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
Mareček P. Misijní působení apoštola Pavla. Vzdělávací přednáška pro Římskokatolickou farnost Otrokovice. 2008.
Mareček P. Misijní působení apoštola Pavla. Vzdělávací přednáška pro Kyjovský děkanát. 2008.
Mareček P. Pašijové události podle svědectví čtyř kanonických evangelií - teologické poselství. vzdělávací přednáška pro Slavkovský děkanát. 2008.
Mareček P. "Pavel - muž víry" - základní obraz sv. Pavla. přednáška v rámci Vzdělávacího biblického kurzu: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
Mareček P. Počátky misijní činnosti apoštola Pavla (Sk 13,1-14,28). přednáška v rámci Vzdělávacího biblického kurzu: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
Mareček P. Život a misijní působení apoštola Pavla. Vzdělávací přednáška pro Římskokatolická farnost Veselí nad Moravou. 2008.
Mareček P. Život a misijní působení apoštola Pavla. veřejná přednáška pro Farnost sv. Augustina v Brně. 2008.
Mareček P. Ježíš Nazaretský. Historický obraz a jeho interpretace. Formační setkání kněží a jáhnů. 2007.
Mareček P. Velikonoční události. Otevřený hrob a Ježíšova zjevení (Jan 20,1-21,25). Biblický kurz: Na počátku: Genesis a Janovo evangelium. 2007.
Mareček P. Ježíšovo sebezjevení a rostoucí konflikt se židy (Jan 7,1-12,50). Biblický kurz ?Na počátku?: Genesis a Janovo evangelium? 2006.
Mareček P. Ježíšovo sebezjevení před učedníky a pašijové události (Jan 13,1-19,42). Biblický kurz ?Na počátku?: Genesis a Janovo evangelium? 2006.
Mareček P. Písmo svaté ? jeho vznik, poselství a význam. Celostátní setkání animátorů. 2006.
Mareček P. Počátky Ježíšova působení (Jan 1,19-4,54). Biblický kurz ?Na počátku?: Genesis a Janovo evangelium? 2006.
Mareček P. Prolog ? Poslání vtěleného Slova (Jan 1,1-18). Biblický kurz ?Na počátku?: Genesis a Janovo evangelium? 2006.
Mareček P. Jak pracovat s Písmem sv. ve společenství. Jak pracovat s Písmem sv. ve společenství. 2005.
Mareček P. "Běžím k cíli, abych získal nebeskou odměnu" - Praví a falešní misionáři (Flp 2,19-3,21). Kurz pro vzdělávání křesťanů v oblasti Bible pořádaný Pastoračním střediskem brněnské diecéze. 2004.
Mareček P. Ježíšova řeč o vztazích mezi učedníky (Mt 18). Kurz pro vzdělávání křesťanů v oblasti Bible pořádaný Pastoračním střediskem brněnské diecéze. 2004.
Mareček P. "Jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia..." - Filipy: první církevní obec v Evropě podle svědectví NZ (Flp 1,1-26). Kurz pro vzdělávání křesťanů v oblasti Bible pořádaný Pastoračním střediskem brněnské diecéze. 2004.
Mareček P. "Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši..." - Život podle Kristova příkladu a evangelia (Flp 1,27-2,18). Kurz pro vzdělávání křesťanů v oblasti Bible pořádaný Pastoračním střediskem brněnské diecéze. 2004.
Mareček P. Otcovství v Novém zákoně v pohledu Lk 15,11-32. Výroční schůze České biblické společnosti. 2004.
Mareček P. "Radujte se stále v Pánu, opět říkám, radujte se" - Jednota, radost, vděčnost za dar (Flp 4,1-23). Kurz pro vzdělávání křesťanů v oblasti Bible pořádaný Pastoračním střediskem brněnské diecéze. 2004.
Mareček P. Událost v Káně Galilejské, počátek Ježíšových znamení (Jan 2,1-11). Setkání české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. 2004.
Mareček P. Utrpení, smrt a vzkříšení Mesiáše Izraele (Mt 26-28). Kurz pro vzdělávání křesťanů v oblasti Bible pořádaný Pastoračním střediskem brněnské diecéze. 2004.
Mareček P. Vznik Písma svatého - původ jednotlivých knih a formování kánonu Písma svatého. Vzdělávací přednáška organizovaná římskokatolickou farností, Žďár nad Sázavou - Zámek. 2004.
Mareček P. Apoštol Pavel a křesťané ve Filipech. veřejná přednáška v kapli farního kostela ve Slavkově u Brna. 2002.
Mareček P. Duchovní doprovázení v Markově evangeliu - Ježíš a Dvanáct v Markově evangeliu. přednáška v rámci semináře o "duchovním doprovázení" na Vranově u Brna. 2002.
Mareček P. Ježíšova matka v Matoušově a v Lukášově evangeliu. Cyklus čtyř přednášek v kapli farního kostela ve Slavkově u Brna. 2002.
Mareček P. Pavel - apoštol a svědek Ježíše Krista. veřejná přednáška v sálu katolického spolku v Rousínově. 2002.
Mareček P. Pavel - jeho život a jeho význam pro církev. veřejná přednáška v kapli farního kostela ve Slavkově u Brna. 2002.
Mareček P. Bůh Otec - Abba Ježíše Krista. Přednáška pro studenty Teologického konviktu v Litoměřicích. 2001.
Mareček P. Sv. Augustin a Písmo svaté. Augustiniánská komunita. 2001.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Mareček P. Myšlenka na den: Cyklus meditací. Radio Proglas, Brno 9.12. 2001. .
Mareček P. Bible v liturgii. Bible v liturgii. 2009.
Mareček P. Bible v liturgii. Bible v liturgii. 2008.
Mareček P. Bible v liturgii. Bible v liturgii. 2007.
Mareček P. Ježíš a jeho první učedníci. Sváteční slovo. 2007.
Mareček P. Bible v liturgii. Bible v liturgii, cyklus třicetišesti pořadů v délce 15?20 minut. 2006.
Mareček P. Bible v liturgii. Bible v liturgii. 2005.
Mareček P. Bible v liturgii. Cyklus meditativního výkladu Bible. 2004.
Mareček P. Námět a scénář pro cyklus s názvem Biblický kviz v pořadu "Křesťanský magazín". Námět a scénář pro cyklus s názvem Biblický kviz v pořadu "Křesťanský magazín". 2004.
Mareček P. Bible v liturgii: Cyklus meditativního výkladu Bible. Radio Proglas, Brno. 2002.
Mareček P. Bible v liturgii: Cyklus meditativního výkladu Bible. Radio Proglas, Brno 6.12; 13.12.; 20.12.; 28.12. 2001.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Mareček P. Úvod do Nového zákona. Úvod do Nového zákona. 2008.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Mareček P. Soud světa (Mt 25,31-46). In Roskovec J. (Eds.) 2021.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
HORÁK CMF Teologie 2020
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)