Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Úřední deska
DĚKANSKÉ VOLNO

Děkan CMTF UP uděluje členům akademické obce a všem zaměstnancům CMTF PRACOVNÍ volno na pondělí 27. 10. 2014 (text vyhlášení Z D E)

______________________________________________________________________________________________

Studijní záležitosti

HARMONOGRAM akademického roku 2014/15  - platnost od 21. 5. 2014

____________________________________________________________________

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

____________________________________________________________________

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2015/2016


Oznámení o náhradním doručení


Akreditované studijní obory na CMTF UP


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájené habilitační řízení na CMTF UP

Zahájené řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP


Výběrová řízení a oznámení

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Akademický senát a Vědecká rada CMTF

Vyhlášení voleb do AS CMTF

Na základě usnesení z 11. 6. 2014 vyhlašuje AS CMTF volby do nového Akademického senátu CMTF na dny:

          27. – 29. 11. 2014 v Olomouci v budově CMTF, Univerzitní 22

Členové akademické obce mohou navrhovat kandidáty do AS CMTF z řad členů akademické obce CMTF do 4. 11. 2014 do 11.00 hod. Písemné návrhy doručí předsedovi AS CMTF doc. Petru Marečkovi nebo sekretářce AS CMTF paní Svatavě Müllerové,  současně s písemným prohlášením kandidátů, že s kandidaturou souhlasí.

Volí se 12 členů, 8 členů z řad akademických pracovníků  a 4 z řad studentů. Kandidátní listina bude zveřejněna do 11. 11. 2014 na úřední desce CMTF. Volební místnost a přesná doba konání voleb budou oznámeny současně se zveřejněním kandidátní listiny.

Vyzýváme všechny členy akademické obce, aby se voleb zúčastnili.

doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., předseda AS CMTF UP

 

Návrh rektora na změnu Statutu UP

 


Stránka aktualizována: 30. 09. 2014, Jitka Ambrozová