Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1943.

Vzdělání

 • 1961-1965: studium elektrotechniky na VUT Brno
 • 1969-1977: studium externí vědecké aspirantury na Ústavu pro elektrotechniku ČSAV Praha
 • 1961-1971 studium teologie v podzemní církvi
 • 1990-1991 rehabilitační základní studium teologie na CMTF UP v Olomouci
 • 1991-1993 studium licenciátu z teologie na Papežské lateránské univerzitě v Římě
 • 1993 dosažení licenciátu z teologie na Papežské lateránské univerzitě v Římě
 • 1993-2002 studium doktorátu z teologie na Papežské lateránské univerzitě v Římě a jeho dosažení na CMTF UP v Olomouci

Praxe

 • 1965-1990 vývojový, výzkumný a vědecký pracovník v MEZ Brumov a ve VÚES Brno
 • 1990-1991 duchovní služba v pastoraci ve farnostech Kroměříž - Panna Maria, Zlobice a Zlámanka
 • 1991-1994 duchovní služba v pastoraci ve farnosti Strážnice - Panna Maria
 • od r. 1994 odborný asistent na Katedře systematické teologie
 • od r. 1995 pověřen vedením Katedry systematické teologie
 • 1997-2000 proděkan pro studium na CMTF UP v Olomouci
 • 2001-2003 proděkan pro vědeckobadatelskou činnost na CMTF UP v Olomouci
 • 2003-2005 proděkan pro studium na CMTF UP v Olomouci
 • 2006-2010 proděkan pro vědeckobadatelskou činnost na CMTF UP v Olomouci

Odborné zaměření

 • fundamentální teologie
 • metoda ve fundamentální teologii
 • dějiny fundamentální teologie
 • teologie a přírodní dědy
 • dialog mezi teologií a přírodními vědami
 • religionistika obecná a popisná
 • dějiny náboženství
 • starověká náboženství
 • metodologie vědecké práce

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Il principio antropico nella prospettiva del dialogo tra scienza della natura, filosofia e teologia. Disertační práce. Olomouc: 2002.
 • Antropický princip v dialogu mezi přírodními vědami, filozofií a teologií. Olomouc: VUP, 2006.
 • Po stopách české fundamentální teologie v období 1800-2010. Komentovaná bibliografie. Olomouc: VUP, 2011.

Články a kapitoly v monografiích a sbornících

 • Prezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem, Sborník příspěvků přednesených v Olomouci na představení encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem, uspořádal: C. V. Pospíšil, 24-29, MCM, 1999.
 • Antropický princip a jeho význam pro dialog mezi teologií a přírodovědou, Teologické studie,3,2,109-110, 2002.
 • Vztah mezi vědou a náboženstvím a jeho dějinné proměny, Studia Theologica,IV,2,35-44, 2002.
 • Modlitby k Nejvyšší bytosti v tradičních náboženstvích Afriky, sborník Výběr z modliteb a posvátných textů různých náboženství, uspořádal: E. Krumpolc, s. 6-1, CMTF UP, 2001.
 • Etické aspekty antropického principu, Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra, s. 135-142, uspořádali: E. Krumpolc, J. Poláková, C. V. Pospíšil, Praha: KN, 2007.
 • Antropický princip a jeho význam pro teologii, Universum,17,4,34-38, 2007.
 • Proč není církevní kalendář totožný s občanským? Katolický týdeník,18,12,7, 2007.
 • Kosmický Kristus v Teilhardově pojetí , sborník Věda a náboženství, uspořádal: F. Mikeš, 2005,109-113.
 • Hlásej slovo vhod či nevhod - 2 Tim 4,2, Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci, 47-51, 2008.
 • Pohled na hodnotu lidského života a dítěte v mimokřesťanských náboženstvích, Scripta bioethica,8,1-2,12-18, 2008.
 • Kompendium sociální nauky církve z pohledu fundamentální teologie, Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve, s. 63-74, 2009.
 • Czech Catholic Fundamental Theology in the Period from the End of the 20th to the Beginning of the 21st Century, Theologie im Osten Europas seit 1989,75-78, 2009.
 • I mimozemské bytosti by závisely na Bohu, Katolický týdeník,20,21,4, 2009.
 • Stvoření v pohledu vědy a víry, Katolický týdeník,15,25,2, 2004.
 • Etika manželství a rodiny v nekřesťanských náboženstvích, Scripta bioethica,4,3-4,15-19, 2004.
 • Panna Maria v islámu, Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně, uspořádal: C. V. Pospíšil, 27-29, 2004.
 • Antropický princip a jeho teologické důsledky, Věda a náboženství 2000: Od konfliktu k dialogu, uspořádal: F. Mikeš, 102-114, 2004.
 • L'origine, lo sviluppo e le conseguenze del principio antropico per il pensiero filosofico e teologico, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica,7, 29-73, 2006.
 • Příspěvek do diskuse nad knihou Richarda Dawkinse "Boží blud", K výzvě jménem "Boží blud",11-16, 2010.
 • Fundamentální teologie v díle Jana Valeriana Jirsíka, Studia Theologica,13,1 (43),42-53, 2011.
 • Přirozený mravní zákon a Boží zjevení, Studia Theologica,13,4 (46),185-190, 2011.
 • Atheism in the Czech Post-Communist Society as a Challenge for Christianity, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica, 11,11,87-96, 2011.
 • Antropický princip a problém zla ve světě, Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. Zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického sympózia,105-108.
 • Zlí duchové, posedlost a exorcismy z hlediska fundamentální teologie, Studia Theologica,14,4,194-203, 2012.
 • Epilog: Země - jedinečná planeta, nositelka života, 238-247, 2013.
 • Dialog mezi teologií a ostatními vědami, Studia Theologica,15,4,125-133, 2013.
 • I problemi dell'inculturazione del vangelo nella cultura postmoderna, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica,2013,14,63-68, 2013.
 • Fundamentálně teologická témata v Časopise katolického duchovenstva v prvním desetiletí jeho existence (1828-1838), Studia Theologica,16,4,211-224, 2014.
 • Soubor příspěvků z celostátního sympozia na téma "Ke kořenům české teologie", Studia Theologica,16,4,108-110, 2014.
 • Teologie stvoření v druhé knize Husova Komentáře Sentencí Studia Theologica, 17,4,139-152, 2015.
 • Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´ (spoluautor), Studia Theologica, 18,3,101-114, 2016.
 • Erich Wasmann a jeho přínos k teorii evoluce, Studia Theologica, 19,1,45-59, 2017.

Granty

 • 2005-2007: spoluúčast GAČR (2005-2007) , č. 401/05/2720 Trinitologie a antropologie, tříletý standardní grant. Hlavní řešitel: prof. Ctirad V. Pospíšil.
 • 2009-2011: spoluúčast GAČR (2009-2011) , č. 401/09/0502 Dějiny české trinitologie a fundamentální teologie, tříletý standardní grant. Hlavní řešitel: prof. Ctirad V. Pospíšil.
 • 2016-2018: spoluúčast GAČR (2016-2018), č. 16-08021S Teologie stvoření - výzvy přírodních věd a trinitární teologie, tříletý standardní grant. Hlavní řešitel: prof. Ctirad V. Pospíšil.