PhDr. ThLic. Martin Š. Filip, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1963.

Vzdělání

 • 1984-1988 studium oboru Archivnictví, FF UJEP (dnes MU) Brno
 • 1988 rigorózní zkouška v oboru Archivnictví, FF UJEP (dnes MU) Brno (PhDr.)
 • 1990-1995 magisterské studium oboru Katolická teologie, CMTF UP (Mgr.)
 • 1995-1998 licenciátní studium oboru Teologie, Studio Teologico Accademico Bolognese - Sezione San Domenico Bologna (ThLic.)
 • 1998-2007 doktorské studium oboru Dogmatická teologie, Pontificia Universitas a S. Thoma Aq. (Angelicum) Řím

Praxe

 • 1988-1990 vědecký pracovník Státní vědecká knihovna Brno
 • 1998-dosud akademický pracovník CMTF UP
 • 1998-2000; 2002-dosud kaplan při kostele Neposkvrněného početí Panny Marie Olomouc
 • 2001-2006 první prezident Společnosti Tomáše Akvinského (česká sekce SITA)
 • 2002-2010 člen AS CMTF UP
 • 2004-dosud lektor dogmatické teologie na studiu trapistického kláštera v Novém Dvoře, agregovaném k Papežskému ateneu Anselmianum v Římě
 • 2005-2010 garant kurzu U3V "Křesťanství a teologie v proměnách času" na CMTF UP
 • 2009-2015 první prezident České christologické a mariologické akademie
 • 2011-dosud pozvaný profesor (professore invitato) Pontificia Universitas a A. Thoma Aq. (Angelicum) Řím

Odborné zaměření

 • dogmatická teologie, zvláště teologická antropologie a sakramentologie
 • Sv. Tomáš Akvinský a tomismus
 • fundamentální teologie, zvláště teologická epistemologie

Výběrová bibliografie

Monografie

 • "Imago repræsentativa passionis Christi". L´essenza del sacrificio della Messa nella sua parte formale secondo San Tommaso d´Aquino ["Imago repræsentativa passionis Christi". The Essence of the Sacrifice of the Mass in its Formal Part According to St. Thomas Aquinas]. Olomouc 2007. ISBN 978-80-7266-264-7.
 • Tomismus čtyřiadvaceti tezí [Thomism of 24 Theses]. Praha 2010. ISBN 978-80-87183-28-1 (s Tomášem Machulou).
 • "Imago repræsentativa passionis Christi". La esencia del sacrificio eucarístico según Santo Tomás de Aquino ["Imago repræsentativa passionis Christi". The Essence of the Eucharistic Sacrifice According to St. Thomas Aquinas]. Valencia 2014.

Články a kapitoly v monografiích

 • Velké reformní dílo Tridentského koncilu. Echo Latina 3/1994, s. 27-31.
 • K pojmu koncilu obecně a ekumenického koncilu zvláště. Revue církevního práva, 4/ 1996, s. 123-135.
 • Tajemství Otce. Salve, 9, 4/1999, s.16-27.
 • "Christus passus" nella dottrina eucaristica di San Tommaso d´Aquino. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica Olomucensia, 2/2000, s. 3/1-14.
 • Společenství svatých. Mezinárodní katolická revue Communio, 5/2001, s. 10-17.
 • Odpuštění hříchů. Mezinárodní katolická revue Communio, 5/2001, s. 117-122.
 • Čeští žáci sv. Tomáše Akvinského. Akta Společnosti Tomáše Akvinského, 1/2001, s. 2-14.
 • "Nemo theologus nisi philosophus". Úloha filozofie v teologii podle encykliky Fides et ratio. Akta Společnosti Tomáše Akvinského, 1/2001, s. 22-38; in: Metoděj Habáň a český tomismus. Přemysl Dvorský (ed.). Olomouc 2003, s. 127-145.
 • Master Nicolaus Biceps and the Relations between the Dominican Studium Generale of St. Clement in Prague and the Prague University. In: Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna. Jerzy Kłoczowski, Jan Andrzej Spieź (eds.). Poznań 2002, s. 187-197 (s Tomášem Černušákem).
 • Asumpcionistické hnutí. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, vol. 52: Řada historická - Series historica (C), č. 50: Studia Historica Brunensia, 2003, s. 223-232.
 • Redemptor humanae rationis. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica Olomucensia, 5/2003, s. 5-16.
 • "L´âme du saint sacrifice de la Messe" secondo il Padre R. Garrigou-Lagrange OP. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica Olomucensia, 6/2005, s. 5-15.
 • "Duše svaté mešní oběti" podle sv. Tomáše Akvinského. Salve, 15, 2/2005, s. 49-63.
 • Sv. Tomáš Akvinský a Neposkvrněné početí Panny Marie. Studia Aloisiana: Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2005, s. 169-176 (s Bogusławem Kochaniewiczem).
 • "Imago repræsentativa passionis Christi". Podstata eucharistické oběti podle sv. Tomáše Akvinského. Společnost Tomáše Akvinského: Akta, 3/2006, s. 7-34.
 • Užití analogie v teologii. In: Analogie ve filosofii a teologii. Petr Dvořák (ed.). Brno 2007, s. 185-213.
 • Moderní encyklika proti modernismu aneb Co je dosud platné z encykliky Pascendi Dominici gregis? Salve, 17, 3/2007, s. 85-108.
 • Teologický pluralismus. Salve, 17, 4/2007, s. 39-51.
 • Melchor Cano a jeho dílo De locis theologicis. Salve, 17, 4/2007, s. 71-84.
 • Nadpřirozený smysl pro víru a teologie. In: In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Martin Bedřich, Benedikt Mohelník, Tomáš Petráček, Norbert Schmidt (eds.). Praha 2008, s. 263-274.
 • "Significando causant". Účinnost svátostí podle sv. Tomáše Akvinského. In: Sväté tajomstvá na kresťanskom Východe. Šimon Marinčák (ed.). Trnava 2008, s. 55-63.
 • Zákon Ducha. Salve, 19, 1/2009, s. 117-131.
 • Imago Repræsentativa Passionis Christi. St. Thomas Aquinas on the Essence of the Sacrifice of the Mass. Nova et Vetera: The English Edition of the International Theological Journal, 7/2009, s. 405-438.
 • Kritické poznámky na okraj článku "Je možná nová teologie dědičného hříchu?". Studia theologica, 11, 2/2009, s. 72-77.
 • "Takový člověk je převrácený". Sv. Tomáš Akvinský o (ne)tolerování heretiků. Salve, 21, 4/2011, s. 57-74.
 • Česká mariologická (a mariánská) bibliografie 19. století. Studia theologica, 14, 3/2012, s. 64-76.
 • Česká mariologická (a mariánská) bibliografie 1900-1910. Studia theologica, 14, 4/2012, s. 88-101.
 • Deitas impassionabilis. Boží netrpnost podle magisteria církve. Salve, 22, 4/2012, s. 73-103.
 • "L´âme du saint sacrifice de la Messe" podle Réginalda Garrigou-Lagrange OP. In: Fórum pastorálních teologů X. Tajemství eucharistie. Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Pavel Ambros (ed.). Olomouc 2013, s. 83-98.
 • "Imago repræsentativa passionis Christi". La esencia del sacrificio eucarístico según Santo Tomás de Aquino. Angelicum, 90/2013, s. 1029-1058.
 • "Principia et maiora Thomæ Aquinatis pronuntiata sancte teneantur". Doporučování nauky sv. Tomáše Akvinského papežem sv. Piem X. Studia historica Brunensia, 62/2015, s. 515-543.
 • La unidad de la fe y la pluralidad de las teologías. La cuestión del pluralismo teológico. In: Gratia non tollit naturam sed perficit eam. Sobre las relaciones y límites entre naturaleza y gracia. Actas del Segundo Congreso Internacional de Filosofía Tomista. Carlos A. Casanova, Ignacio Serrano del Pozo (eds.). Santiago de Chile 2016, s. 195-206.
 • "Vebum spirans amorem". Úvaha o vztahu mezi teologií a duchovním životem. Studia Theologica, 20, 1/2018, s. 29-47.

Granty

 • 2011: účast na projektu CMTF UP Dějiny české christologie a mariologie 20. století.
 • 2010: účast na projektu CMTF UP Dějiny české christologie a mariologie 19. století.