Katedra liturgické teologie

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Katedra liturgické teologie se zajišťuje výuku i výzkum v oblasti křesťanské liturgie a liturgické hudby i zpěvu. V současnosti katedra garantuje výuku především pro teologické studijní obory v předmětech zaměřených na průběh, teologii, dějiny a kulturní zakotvení křesťanské liturgie a liturgického zpěvu; pro pedagogické obory pak výuku kulturně-antropologických základů slavení. Výzkum je profilován badatelským zaměřením členů katedry a zahrnuje zejména oblast svátostných celebrací, teologické i architektonické dimenze bohoslužebných prostor, komparace s jinými (hlavně východními) obřadovými rodinami, překladů i tvorby liturgických textů a ekumenického rozměru křesťanských bohoslužeb.

Vedoucí katedry a sekretářka

Univerzitní 22
místnost: 5.16
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.05
Konzultační hodiny v portále EDIS

Seznam dalších pracovníků katedry

Univerzitní 22
místnost: 5.16
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.15
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

585637152
Univerzitní 22
místnost: 2.05 a
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 4.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Historie katedry

Katedra liturgiky a pastorální teologie vznikla v roce 1990 v rámci obnovení Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty UP v Olomouci jako liturgické oddělení Katedry praktických oborů, přejmenované od roku 1991 na Katedru liturgiky a pastorální teologie. Koncem roku 2002 došlo ke strukturální změně, obory pastorální teologie byly převedeny pod jiné pracoviště a katedra dostala nový název, Katedra liturgické teologie.

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených v akademických letech 1993/1994–2003/2004 z oboru filozofie a patrologie naleznete v přiloženém souboru. Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií. Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, k průběhu obhajob a případný rozpis obhajob naleznete ve studentské sekci webu.

Požadavky pro psaní kvalifikačních prací na Katedře liturgické teologie:

1. předpokládané téma práce musí podstatnou měrou sledovat obsahovou náplň některého z předmětů garantovaných katedrou či odborné zaměření některého z jejich kmenových vyučujících;

2. zájemci o psaní kvalifikační práce musí kontaktovat některého z vyučujících katedry, konzultovat s ním svůj záměr a vyžádat si jeho souhlas s vedením práce;

3. rozsah práce (a dalších charakteristiky) upravuje směrnice děkanky č. 1/12, čl. 5.; ostatní určí vedoucí práce.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP. Zájemci o prezenční zápůjčku nechť se obrátí na sekretářku katedry s uvedením konkrétního požadavku (název publikace, příp. autor, signatura); katedra pak zajistí zpřístupnění publikace ve studovně IS CMTF UP.