ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

Visit card

Born in 1975.

Education

 • 2012 - 2016 Master (Mgr.) and licenciate (ICLic.) study od Canon Law, John Paul II Catholic University (Poland)
 • 2001 - 2008 Th.D. study of Practical Theology, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 1996 - 2001 Master (Mgr.) study in Catholic Theology, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 1989 - 1993 Secondary grammar school in Uherský Brod

Employments and Offices

 • 2017 - now: Defender of the bond of Interdiocesan tribunal in Olomouc, Archdiocese of Olomouc, Church Tribunal
 • 2016 - now: Assistant Professor, Palacký University in Olomouc, Faculty of Law, Courses of State ecclesiastical law and of Canon law
 • 2008 - now: Assistant Professor, Palacký University in Olomouc, Faculty of Theology, Courses of Canon law
 • 2006 - 2008: External lecturer, Palacký University in Olomouc, Faculty of Theology, Courses of Canon law
 • 2001 - now: Head of the Tribunal Chancery and the Notary of Interdiocesan tribunal in Olomouc, Archdiocese of Olomouc, Church Tribunal

Themes of research

 • Procedural Canon law (Church justice, nullity of marriage)
 • Teaching office of the Church
 • Church leadership (question of synodality and collegiality)
 • Law of consecrated life
 • Partitipation of the laity in the exercise of the judicial Power
 • State ecclesiastical law
 • the legal status of churches and religious societies and the issues of specific hospital pastoral care

Scientific Organisations

 • Society of Polish Canonists (Lublin) from 2015
 • Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma) from 2015
 • Church Law Society (Prague) from 1998

Selected bibliography

Monographies

 • Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva [Judiciary of the Roman Catholic Church in the Czech lands during the period of codified canon law]. Olomouc: VUP, 2015. ISBN 978-80-244-4804-6

Articles and Book Chapters

 • Soudní moc církve a účast laiků na ní [The judicial power of Church and the participation of laity in it]. Studia Theologica, Olomouc: CMTF UP, zima 2008, č. 34, s. 52 - 73, ISSN 1212-8570
 • Josef Ryška (20. 5. 1915 - 22. 10. 2006), kněz a kanonista [Josef Ryška (20. 5. 1915 - 22. 10. 2006) a Priest and Canon Law Expert]. Revue církevního práva, Praha. Společnost pro církevní právo, č. 48 (1/11). roč. 2011. s. 37 - 47, ISSN 1211-1635
 • Kanonickoprávní řešení obtížných životních situací trvalých jáhnů [The canonical solution of difficult life-situations of the permanent deacons]. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2011, č. 46, s. 98-113, ISSN 1212-8570
 • Dispenz od celibátu [Dispensation from celibacy]. Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, podzim 2012, č. 49, s. 91-101 ISSN. 1212-8570
 • Právo na obhajobu v kanonickém trestním procesu [A Right to Defence in the Canonical Penal proces], Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, léto 2013, č. 15/2, s. 153 - 167. ISSN 1212-8570
 • Výkon soudní moci v olomoucké arcidiecézi v letech 1917 - 1948 [The Execution of judicial power in the Archdiocese of Olomouc in the years 1917 - 1948]. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2013, č. 15/4, s. 87-102. ISSN 1212-8570
 • (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato [(Some) Canonical Aspects of the Catechumenate]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Vol. 14, 2013, s.117 - 133, ISSN 1212-9038
 • Interdiecézní soudy na území ČR [Interdiocesan church tribunals in the Czech Republic]. Studia Theologica 16/2 (léto 2014) Olomouc: CMTF UP, s. 38-50, ISSN 1212-8570
 • Výkon soudní moci v arcidiecézi pražské v letech 1917 - 1948 [The Exercise of Judicial Power in the Prague Archdiocese in 1917-1948]. Revue církevního práva 59 (3/14). Praha: Společnost pro církevní právo, 2014. s. 55 - 70. ISSN 1211-1635
 • Okrskové vikariáty - koordinační rovina řízení pastorace [The Vicariate forane - a coordinating pastoral management level]. Studia Theologica 16/4 (zima 2014), s. 95-107, ISSN 1212-857
 • Otázky náboženské svobody ve vyjádřeních dvou posledních papežů [Questions of Religious Freedom in the Observations of the Last Two Popes]. Studia theologica, 18/2 (léto 2016), s. 119-134, ISSN 1212-857
 • Obhájce svazku v manželském procesu po reformě papeže Františka [The defender of the bond in the marriage process after the reform of Pope Francis] Revue církevního práva, ročník XXII., č. 65 - 3/16, s. 25 - 36, ISSN 1211-1635
 • Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła rzymskokatolickiego [The participation of the lay Christian faithful in the potestas regiminis of the Catholic Church]. Kośćioł i prawo 2 (15) nr. 2/ 2013, ISSN 0208-7928, s. 101 - 113
 • Proces kszałtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym [The forming process of the new model of the relationship between Church and State in the Czech Republic after the property settlement]. Kośćioł i prawo 3(16) nr. 1/2014, s. 209-225.
 • Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego w Republice Czeskiej [Organization and functioning of the military chaplaincy in the Army of the Czech Republic] Kośćioł i prawo 4(17) 2015, nr 1, s. 105-117, ISSN 0208-7928
 • La Magistratura della Chiesa Cattolica Romana nella provincia ecclesiastica morava dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 [The Judiciary of the Roman Catholic Church in the Moravian Church Province after the Promulgation of the Code of Canon Law in 1983]. AUPO, Theologica Olomucensia, vol. 15, 2016, ISSN 1212-9038, s. 81-93
 • Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi [Legal position of the Dominican nuns in the Order and in the Church]. Teologia młodych, Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, s. 19-26, www.wtl.us.edu.pl
 • Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere [Cloister of Nuns afther the Apostolic Constitution Vultum Dei quaerere], Kosciol i prawo 6 (19) 2017 nr 1, s. 91 - 114, ISSN 0208-7928
 • Proces u církevního soudu [Process at the Church Court ]. In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek, IX. svazek: Procesy (od roku 1950) - Pů, Plzeň, Aleš Čeněk, 2017, 929, s. 433-443, ISBN 978-80-7380-657-6

Granted projects

 • from April 2018 participation - one of the partners from the V4 countries (for UPOL and the Czech Republic) for applicants for the project of the Law Faculty of Trnava University - Visegrad grant: Registration of Churches and Religious Societies
 • 2013 - 2015: GAČR: 13-00828P Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva [Judiciary of the Roman Catholic Church in the Czech lands during the period of codified canon law]
 • 2018: internal grant IGA_CMTF_2018_002 Czech religious and cultural identity with an accent on the centenary of the founding of Czechoslovakia
 • 2017: internal grant IGA_CMTF_2017_002 Liturgical and ecumenical dimension norms of canon law in the context of church history
 • 2016: internal grant IGA_CMTF_2016_005 Changes in Marriage Law after the Bishops' Synod in 2015
 • 2012: internal grant CMTF_2012_00 Punishment of the moral delict of the clergy